Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zielona GÛra: ...lectricitÈ

2022/S 19-045208  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/01/2022 S19 Pologne-Zielona GÛra: ...lectricitÈ 2022/S 019-045208 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej GÛrze sp. z o.o. NumÈro national d'identification: 970773231 Adresse postale: UL. ZYTY 26 Ville: ZIELONA G"RA Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Code postal: 65-046 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Piotrowska Courriel: zamowieniapubliczne@szpital.zgora.pl TÈlÈphone: +48 683296214 Fax: +48 683255808 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.szpital.zgora.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej GÛrze Sp. z o.o. NumÈro de rÈfÈrence: TZ.280.54.2021
II.1.2) Code CPV principal 09310000 ...lectricitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej GÛrze Sp. z o.o. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty zosta? w za??czniku nr 7 do SWZ tj. Formularz cenowo techniczny.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 7 734 300.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 8 244 840.00 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
ul. Zyty 26, 65-001 Zielona GÛra
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest sprzeda? energii elektrycznej w szacunkowej ilo?ci 15.240.000 kWh dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej GÛrze Sp. z o.o.
   2.  Realizacja przedmiotu zamÛwienia, o ktÛrym mowa w pkt 1 powinna nast?pi? od 01.02.2022r. do 31.01.2024 r.
   3.  Miejsce poboru energii elektrycznej: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej GÛrze Sp. z o.o. ul. Zyty 26 : - stacja transformatorowa nr 9001946 ÑWary?skiego Szpitalî, - stacja transformatorowa So-293 ul. Zyty, - tablica TG w budynku ÑBî Szpitala - centrum diagnostyczne zasilana ze stacji transformatorowej S-2766.
   4.  Planowane szacunkowe (prognozowane) zu?ycie energii elektrycznej w okresie 24 miesi?cy dla punktÛw poboru energii elektrycznej wymienionych w pkt.3 i 5 wyniesie na poziomie ok. 15.240.000 kWh. Uwaga:
   6.  Zakres zamÛwienia obejmuje dostaw? energii elektrycznej za po?rednictwem sieci dystrybucyjnej nale??cej do OSD przez okres 24 miesi?cy wymienionych w pkt. 3 punktÛw poboru energii elektrycznej. Zamawiaj?cy informuje, i? punkty poboru (odbioru) znajduj? si? na terenie operatora ENEA Operator SP. z o.o..
   7.  Sprzeda? energii elektrycznej odbywa? si? winna zgodnie z obowi?zuj?cym prawem w szczegÛlno?ci na warunkach okre?lonych przez ustaw? z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505 i 1642.) oraz oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy, w szczegÛlno?ci Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 ze zm.), zasadami okre?lonymi w koncesjach, Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, Taryfie dla us?ug dystrybucji energii elektrycznej w?a?ciwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) i zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy a tak?e zgodnie z ofert? Wykonawcy.
   8.  Energia elektryczna winna by? sprzedana w cyklu ci?g?ym tzn. 24 godziny na dob?, siedem dni w tygodniu i spe?nia? parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporz?dzeniami wykonawczymi do ustawy.
   9.  ZamÛwienie obejmuje tak?e przeprowadzenie przez Wykonawc? nast?puj?cych czynno?ci: - z?o?enie w OSD, w imieniu w?asnym i Zamawiaj?cego zg?oszenia o zawarciu umowy na sprzeda? energii elektrycznej, - z?o?enie w imieniu Zamawiaj?cego ñ na podstawie oddzielnego pe?nomocnictwa, wnioskÛw o wypowiedzenie umowy na dostaw? energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawc?. - dope?nienie wszelkich formalno?ci i uzgodnie? z dotychczasowym sprzedawc? energii elektrycznej by zachowa? p?ynno?? w dostawie energii i nie powodowa? przerw w dop?ywie pr?du 10. Rozpocz?cie dostawy energii elektrycznej do poszczegÛlnych punktÛw poboru energii elektrycznej opisanych w pkt. 3 i 5 powinno nast?pi? z dniem 01.02.2022r., lecz nie wcze?niej ni? po skutecznym rozwi?zaniu obecnie obowi?zuj?cej umowy sprzeda?y oraz po zawarciu umÛw dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyj?ciu umowy do realizacji przez OSD. 11. Zamawiaj?cy informuje, ?e umowa nr D/Z/42/12764296/2018 o ?wiadczenie us?ug dystrybucji energii elektrycznej zawarta jest na czas nieokre?lony. 12. Wykonawca musi posiada? wa?na koncesje na obrÛt energi? elektryczn? wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki. 13. Wykonawca musi posiada? aktualn? Generaln? Umow? Dystrybucyjn? z przedsi?biorstwem energetycznym prowadz?cym dzia?alno?? w zakresie dystrybucji energii elektrycznej zwanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) okre?laj?c? ich wzajemne prawa i obowi?zki zwi?zane ze ?wiadczeniem us?ugi dystrybucyjnej na obszarze, na ktÛrym znajduj? si? punkty odbioru energii elektrycznej w obiektach zamawiaj?cego. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 201-522344
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : TZ.280.54.2021 IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej GÛrze Sp. z o.o.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Orange Energia Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 5272636714 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 160 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-326 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 850 000.00 PLN Offre la plus basse: 7 734 300.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 8 244 840.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zasady, terminy oraz sposÛb korzystania ze ?rodkÛw ochrony prawnej szczegÛ?owo reguluj? przepisy dzia?u IX ustawy ñ ?rodki ochrony prawnej. Termin wnoszenia odwo?a?: a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
22/01/2022 Pologne-Zielona GÛra: ...lectricitÈType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 27/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité