Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 23/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zielona GÛra:MatÈriel et fournitures informatiques

2023/S 97-302723  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Zielona GÛra: MatÈriel et fournitures informatiques 2023/S 097-302723 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet ZielonogÛrski NumÈro national d'identification: REGON 977924147 Adresse postale: Licealna 9 Ville: Zielona GÛra Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Code postal: 65-417 Pays: Pologne Courriel: bzp@uz.zgora.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uz.zgora.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ est attribuÈ par une centrale díachat
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a0697963-ea55-11ed-9355-06954b8c6cb9 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a0697963-ea55-11ed-9355-06954b8c6cb9
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu komputerowego i oprogramowania NumÈro de rÈfÈrence: RA-ZP.2610.11.2023
II.1.2) Code CPV principal 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
dostawa sprz?tu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Uniwersytetu ZielonogÛrskiego
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 1: stacje robocze, monitory
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30214000 Postes de travail 30231300 ...crans de visualisation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa stacji roboczych i monitorÛw
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 60 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin dostawy: po zawarciu umowy, do 60 dni od daty dostarczenia przez Zamawiaj?cego za?wiadczenia z Ministerstwa Edukacji i Nauki potwierdzaj?cego uprawnienia do zastosowania stawki VAT Ñ0%î do sprz?tu komputerowego, przes?anego e-mailem*
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 2: Komputery przeno?ne
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa komputerÛw przeno?nych
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 60 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 3: akcesoria komputerowe
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30237000 PiËces, accessoires et fournitures pour ordinateurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa akcesoriÛw komputerowych
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 30 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin dostawy: poz. 1-13 oraz 16-17 do 30 dni od daty zawarcia umowy; poz. 14-15 po zawarciu umowy, do 30 dni od daty dostarczenia przez Zamawiaj?cego za?wiadczenia z Ministerstwa Edukacji i Nauki potwierdzaj?cego uprawnienia do zastosowania stawki VAT Ñ0%î do sprz?tu komputerowego, przes?anego e-mailem*
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 4: pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48000000 Logiciels et systËmes d'information
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
II.2.4) Description des prestations:
pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 30 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Gwarancja i r?kojmia: szczegÛ?y w dokumentach zamÛwienia
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 23/06/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 20/09/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 23/06/2023 Heure locale: 10:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Podstawy wykluczenia z post?powania
:
1)art.108 ust.1 Ustawy; 2)art.7 ustawy z dnia 13.04.2022 r.-Dz.U.z 2022r.poz.835; 3)art. 5k Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014.
   2. Wykaz wymaganych o?wiadcze? i dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu: JEDZ.
   3. Wykaz wymaganych przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych: wydruki stron benchmarkÛw.
   4. Wykaz wymaganych o?wiadcze? i dokumentÛw w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: JEDZ, informacja z KRK, o?wiadczenie w zakresie grupy kapita?owej, ÑO?wiadczenie o aktualno?ci informacjiî.
   5. Je?li w ofercie Wykonawcy b?d? znajdowa?y si? dokumenty zawieraj?ce warto?ci przedstawione w walutach obcych podczas oceny takich ofert Zamawiaj?cy b?dzie przelicza? waluty obce na z?ote (PLN) wg ?redniego kursu NBP danej waluty z dnia publikacji og?oszenia o przedmiotowym zamÛwieniu w Dzienniku Urz?dowym UE. Je?li w dniu publikacji og?oszenia o przedmiotowym zamÛwieniu w Dzienniku Urz?dowym UE, NBP nie opublikuje tabel kursÛw ?rednich walut obcych, to Zamawiaj?cy b?dzie przelicza? przedstawione przez WykonawcÛw warto?ci w walutach obcych wed?ug ?redniego kursu NBP danej waluty z dnia pierwszej publikacji tabel kursÛw ?rednich walut obcych, jaka nast?pi po dniu opublikowania og?oszenia o przedmiotowym zamÛwieniu w Dzienniku Urz?dowym UE.
   6. Zamawiaj?cy przewiduje zmiany do umowyñszczegÛ?y w za?.nr 3 do SWZ.
   7. Z?o?ona przez Wykonawc? oferta musi zawiera?: 1)wype?niony formularz ÑOFERTAî-za?.nr 2 do SWZ; 2)wype?niony/e Formularz/e Cenowo-Techniczny/e ñ za??cznik/i nr 1 do SWZ; 3) o?wiadczenia, o ktÛrych mowa w Rozdz. XII pkt 1 ppkt 1) i pkt 3 ppkt 1) SWZ (JEDZ)-za?. nr 4 lub 5 do SWZ; 4)dokument, o ktÛrym mowa w Rozdz. XII pkt19 SWZ-odpis lub informacja z KRS, CEiDG lub innego w?a?ciwego rejestru, w celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; powy?sze dotyczy rÛwnie? osoby dzia?aj?cej w imieniu podmiotu udost?pniaj?cego zasoby lub podwykonawcy nieb?d?cego podmiotem udost?pniaj?cym zasoby; 5)wymagane przez Zamawiaj?cego w Rozdz. XII pkt 2 SWZ przedmiotowe ?rodki dowodowe,tj.:wydruki stron benchmarkÛw; 6)dowÛd wniesienia wadiumñ je?li dotyczy; 7)dokumenty potwierdzaj?ce rÛwnowa?no??, zgodnie z pkt I.5.5)SWZ- je?li dotyczy; 8)o?wiadczenie WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia w zakresie, o ktÛrym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 10 do SWZ (je?li dotyczy); 9) zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, o ktÛrym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 11 do SWZ (je?li dotyczy); 10)je?eli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentÛw, ??danych przez Zamawiaj?cego, Wykonawca musi do??czy? do oferty stosowne pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie, 11)je?li Wykonawca zastrzeg? w ofercie, ?e jakie? informacje stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepisÛw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do oferty musi do??czy? wype?niony formularz ÑWykazanie zasadno?ci zastrze?enia informacji jako tajemnicy przedsi?biorstwaî ñza?.nr 7 do SWZ i musi do??czy? za??czniki konieczne dla wykazania zasadno?ci zastrze?enia.
   8.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci zastosowania w przedmiotowym post?powaniu procedury okre?lonej w art.139 ust.1 Ustawy
   9.  Wadium: Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium w zakresie wskazanych Cz??ci. 10.Ofert? sk?ada si?, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej. 11.Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zostan? mu przyznane (art. 257). SzczegÛ?y dot. ww. informacji znajduj? si? w dokumentach zamÛwienia, na stronie https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a0697963-ea55-11ed-9355-06954b8c6cb9 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a0697963-ea55-11ed-9355-06954b8c6cb9
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej) Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej) Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w dzienniku urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w punkcie 1 i 2 powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej) Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Dostawa sprz?tu komputerowego i oprogramowania 23/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30213100 - Ordinateurs portables 
30214000 - Postes de travail 
30231300 - Écrans de visualisation 
30237000 - Pièces, accessoires et fournitures pour ordinateurs 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information