01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/12/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zielona GÛra: Ordinateurs personnels

2018/S 239-545829 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
12/12/2018 S239  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Zielona GÛra: Ordinateurs personnels 2018/S 239-545829 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Miasto Zielona GÛra ul. PodgÛrna 22 Zielona GÛra 65-424 Pologne Point(s) de contact: Urz?d Miasta Zielona GÛra, Departament Organizacyjny - Biuro ZamÛwie Publicznych TÈlÈphone: +48 684564419 Courriel: zamowienia@um.zielona-gora.pl Fax: +48 684564455 Code NUTS: PL432 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zielona-gora.pl www.zielona-gora.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Modernizacja kszta?cenia zawodowego w Mie?cie Zielona GÛra ñ projekty realizowane poza formu? ZIT NumÈro de rÈfÈrence: DO-ZP.271.88.2018
II.1.2) Code CPV principal 30213000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Zamawiaj?cy podzieli przedmiot zamÛwienia na dwa cz??ci i dopuszcza mo?liwo? sk?adania ofert cz??ciowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy ñ na jedno lub dwie cz??ci.
   2.  Przedmiot zamÛwienia obejmuje realizacje nast?puj?cych cz??ci
:
1) Cz?? I - Dostawa sprz?tu komputerowego i multimedialnego; 2) Cz?? II - Dostawa oprogramowania do sprz?tu komputerowego
   3.  Zestawienie asortymentowoñilo?ciowe wraz ze szczegÛ?owym opisem sprz?tu i oprogramowania zawiera SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty odpowiednio w za??cznikach nr I.3.I i I.3.II do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 385 637.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu komputerowego i multimedialnego
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30232100 38652100 30213100 30213300
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'exÈcution:
Zielona GÛra
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia w ramach Cz??ci I jest dostawa sprz?tÛw i oprogramowania wymienionych w za??czniku nr I.3.I do SIWZ do: 1) Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ÑBudowlankaî, ul. Botaniczna 50, 65-392 Zielona GÛra; 2) Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ÑElektronikî, ul. Stanis?awa Staszica 2, 65-175 Zielona GÛra; 3) Zespo?u SzkÛ Technicznych, ul. Wroc?awska 65a, 65-218 Zielona GÛra; 4) Bran?owej Szko?y I stopnia w Zespole SzkÛ Specjalnych, ul. Piastowska 9, 65-515 Zielona GÛra; 5) Zespo?u SzkÛ i PlacÛwek Kszta?cenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona GÛra.
   2.  Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wymaga aby przedmiot zamÛwienia zosta zrealizowany z uwzgl?dnieniem potrzeb wszystkich u?ytkownikÛw, w tym zapewnienia dost?pno?ci dla osÛb niepe?nosprawnych.
   3.  Wykonawca na wykonany przedmiot zamÛwienia udzieli gwarancji na okres min. 24 miesi?cy od dnia realizacji dostawy.
   4.  Zawarte w niniejszej SIWZ wraz za??cznikami informacje na temat parametrÛw i funkcji s danymi minimalnymi - Zamawiaj?cy dopuszcza zaoferowanie produktÛw o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, i spe?niaj one minimalne wymagania okre?lone w niniejszym zamÛwieniu.
   5.  Wykonany przedmiot zamÛwienia ma by kompletny z punktu widzenia celu ktÛremu ma s?u?y?, ze szczegÛlnym uwzgl?dnieniem wymogÛw bezpiecze?stwa.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawc?, ktÛre b?d uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia i kontaktowa si z Zamawiaj?cym w trakcie realizacji przedmiotu zamÛwienia w?ada?y j?zykiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie b?d w?ada?y j?zykiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamÛwienia Wykonawca zobowi?zany jest zapewni t?umacza na w?asny koszt i w?asnym staraniem.
   7.  Zadanie wspÛ?finansowane ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena oferty / PondÈration: 60 Co t - Nom: SkrÛcenie terminu realizacji zamÛwienia / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
II.2.14) Informations complÈmentaires
Okres, w ktÛrym realizowane b?dzie zamÛwienie: do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy
   2.  Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie w przypadkach okre?lonych w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy Pzp.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest przed up?ywem terminu sk?adania ofert do wniesienia wadium w wys. 4 000,00 PLN
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 192-433443
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu komputerowego i multimedialnego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Marek Ko?odziejski Ton Color ul. Ludowa 5c Zielona GÛra 65-742 Pologne Code NUTS: PL432
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 363 293.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu korzysta z uprawnienia wynikaj?cego z art. 24aa ustawy Pzp;
   2.  Wykonawca jest zwi?zany ofert przez okres 60 dni od up?ywu terminu sk?adania ofert. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
   3.  Informacja na temat dokumentÛw niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania zawarta jest w pkt 7 SIWZ
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z dokumentacj zamÛwienia
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
30213000 - Ordinateurs personnels 
30213100 - Ordinateurs portables 
30213300 - Ordinateur de bureau 
30232100 - Imprimantes et traceurs 
38652100 - Appareils de projection