Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zielona GÛra: ...quipements et matÈriels de diagnostic et de radiodiagnostic

2020/S 69-163798  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Zielona GÛra: ...quipements et matÈriels de diagnostic et de radiodiagnostic 2020/S 069-163798 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej GÛrze Sp. z o.o. NumÈro national d'identification: 970773231 Adresse postale: ul. Zyty 26 Ville: Zielona GÛra Code NUTS: PL432 Code postal: 65-046 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Czarnecka Courriel: tz1@szpital.zgora.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.szpital.zgo.pl www.bip.szpital.zgo.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy sprz?tu medycznego do procedur wewn?trznaczyniowych w obr?bie mÛzgu NumÈro de rÈfÈrence: TZ.372.63.2019
II.1.2) Code CPV principal 33124000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s sukcesywne dostawy sprz?tu medycznego do procedur wewn?trznaczyniowych w obr?bie mÛzgu. ZamÛwienie obejmuje 2 zadania (cz??ci), tj.: ó Zdanie nr 1: sukcesywne dostawy cewnikÛw, mikrocewnikÛw, mikroprowadnikÛw, spirali oraz aparatÛw do odczepiania spiral. ó Zadanie nr 2: sukcesywne dostawy cewnikÛw prowadz?cych do zabiegÛw meuroradiologicznych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawieraj za??czniki nr 2ñ3 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 18 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy cewnikÛw, mikrocewnikÛw, mikroprowadnikÛw, spirali oraz aparatÛw do odczepiania spiral
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33124000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej GÛrze Sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona GÛra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s sukcesywne dostawy cewnikÛw, mikrocewnikÛw, mikroprowadnikÛw, spiral oraz aparatÛw do odczepiania spiral. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin uzupe?nienia banku = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy cewnikÛw prowadz?cych do zabiegÛw meuroradiologicznych
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33124000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej GÛrze Sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona GÛra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s sukcesywne dostawy cewnikÛw prowadz?cych ze zwi?kszonym podparciem do zabiegÛw neuroradiologicznych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 3 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 158-390142
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : TZ.372.63.1.2019
Lot n : 1 IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy cewnikÛw, mikrocewnikÛw, mikroprowadnikÛw, spirali oraz aparatÛw do odczepiania spiral
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : TZ.372.63.2.2019
Lot n : 2 IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy cewnikÛw prowadz?cych do zabiegÛw meuroradiologicznych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 113-002-04-67 Adresse postale: ul. I??ecka 24 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Code postal: 02-135 Pays: Pologne Courriel: przetargi.mdd@its.jnj.com TÈlÈphone: +48 222378542 Fax: +48 222378640
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 30 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 18 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy informuje, ?e na etapie realizacji umowy akceptowa b?dzie odbiÛr od WykonawcÛw ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przes?anych za po?rednictwem bezp?atnej platformy elektronicznego fakturowania. Zasady przesy?ania drog elektroniczn ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentÛw zwi?zanych z realizacj zamÛwie publicznych za po?rednictwem systemu teleinformatycznego, tj. platformy elektronicznego fakturowania okre?la ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamÛwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub us?ugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 r. poz. 2191). Wykonawca nie jest obowi?zany do wysy?ania ustrukturyzowanych faktur za jej po?rednictwem. Ci?g dalszy z pkt VI.4.3.
   6. 4. Skarga powinna czyni zado? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutÛw, zwi?z?e ich uzasadnienie, wskazanie dowodÛw, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmian orzeczenia w ca?o?ci lub w cz??ci.
   6. 5. W post?powaniu tocz?cym si na skutek wniesienia skargi nie mo?na rozszerzy ??dania odwo?ania ani wyst?powa z nowymi ??daniami.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Zasady, terminy oraz sposÛb korzystania ze ?rodkÛw ochrony prawnej szczegÛ?owo reguluj przepisy dzia?u VI ustawy ñ ?rodki ochrony prawnej (art. 179 ñ 198 g ustawy).
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ, przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych.
   4.  Terminy wnoszenia odwo?a
   4. 1. Odwo?anie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   4. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   4. 3. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   4. 1. i
   4. 2. wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   5. 1. Odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5. 2. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5. 3. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: a) nie zawiera brakÛw formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza si najpÛ?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowÛd jego uiszczenia do??cza si do odwo?ania).
   5. 4. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   6. 1 W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ñ Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy ustawy nie stanowi inaczej. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   6. 2. Skarg wnosi si do s?du w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?ce jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
   6. 3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg mo?e wnie? tak?e Prezes Urz?du. Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi do tocz?cego si post?powania. Do czynno?ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ñ Kodeks post?powania cywilnego o prokuraturze. Ci?g dalszy w pkt VI.3.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33124000 - Équipements et matériels de diagnostic et de radiodiagnostic