Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 21/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zielona GÛra: ...quipements mÈdicaux

2020/S 69-164132  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Zielona GÛra: ...quipements mÈdicaux

2020/S 069-164132

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 034-079322)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej GÛrze Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 970773231
Adresse postale: ul. Zyty 26
Ville: Zielona GÛra
Code NUTS: PL432
Code postal: 65-046
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Aleksandra Gaczy?ska
Courriel: tz1@szpital.zgora.pl
TÈlÈphone: +48 683296214
Fax: +48 683255808 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.szpital.zgo.pl

www.bip.szpital.zgo.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup aparatury na wyposa?enie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

NumÈro de rÈfÈrence: TZ.372.8.2020

II.1.2)
Code CPV principal
33100000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup aparatury na wyposa?enie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Przedmiot zamÛwienia podzielono na 3 cz??ci (zadania). SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty zosta w za??cznikach nr 2, nr 3 i nr 4 do SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 034-079322

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 10/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 10/04/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy wraz z udzieleniem wyja?nie na wnioski o wyja?nienia tre?ci SIWZ w dniu 03.04.2020 r. wprowadzi za??czniki do Wyja?nie tj. 1/ 3 rysunki graficzne (w postaci .pf i .dwg), 2/ za??cznik do pytania nr 66, 3/ w miejsce dotychczasowego za??cznika nr 2 do SIWZ PO ZMIANACH II formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1 wprowadza si za??cznik nr 2 do SIWZ PO ZMIANACH III formularz cenowo techniczny po zmianach dla zadania nr
   1.  4/ w miejsce dotychczasowego za??cznika nr 6 do SIWZ PO ZMIANACH wzÛr umowy wprowadza si za??cznik nr 6 do SIWZ PO ZMIANACH II wzÛr umowy po zmianach.

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33111610 - Unité de résonance magnétique 
33111800 - Système de radiodiagnostic 
33115000 - Appareils de tomographie