Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zielona G█ra: R╚actifs de laboratoire

2020/S 69-163776  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Zielona G█ra: R╚actifs de laboratoire 2020/S 069-163776 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o. Num╚ro national d'identification: 970773231 Adresse postale: ul. Zyty 26 Ville: Zielona G█ra Code NUTS: PL432 Code postal: 65-046 Pays: Pologne Point(s) de contact: Paulina Hojsak Courriel: tz1@szpital.zgora.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.szpital.zgo.pl www.bip.szpital.zgo.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy test█w, pod?o?y, odczynnik█w, kalibrator█w materia?█w kontrolnych i zu?ywalnych wraz z dzier?aw aparat█w do wykonania bada w Zak?adzie Diagnostyki Laboratoryjnej Num╚ro de r╚f╚rence: TZ.372.59.2019
II.1.2) Code CPV principal 33696500
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Sukcesywne dostawy test█w, pod?o?y, odczynnik█w, kalibrator█w materia?█w kontrolnych i zu?ywalnych wraz z dzier?aw aparat█w do wykonania bada w Zak?adzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Zam█wienie obejmuje 9 zada (cz??ci), Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj za??czniki nr 2˝10 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 394 111.26 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zdanie nr 1: sukcesywne dostawy test█w diagnostycznych do wykrywania zaka?e dolnych dr█g oddechowych
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., Zak?ad Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zdanie nr 1: sukcesywne dostawy test█w diagnostycznych do wykrywania zaka?e dolnych dr█g oddechowych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 2: sukcesywne dostawy odczynnik█w niezb?dnych do wykonania bada immunochemicznych wraz z dzier?aw analizatora do test█w ELISA, czytnika mikrop?ytek z oprogramowaniem, p?uczki do (...)
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 33127000 38436000 38520000 38654310 30200000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., Zak?ad Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 2: sukcesywne dostawy odczynnik█w niezb?dnych do wykonania bada immunochemicznych wraz z dzier?aw analizatora do test█w ELISA, czytnika mikrop?ytek z oprogramowaniem, p?uczki do mikrop?ytek z dozownikiem strzykawkowym i pipet wielokana?ow?, wytrz?sarki do mikrop?ytek, p█?automatu do inkubacji test█w paskowych, ko?yski laboratoryjnej, skanera, wytrz?sarki laboratoryjnej (typu vortex) oraz zestawu komputerowego (komputer, monitor, drukarka). Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 3 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 3: sukcesywne dostawy odczynnik█w biochemicznych, kalibrator█w i kontroli oraz materia?█w zu?ywalnych potrzebnych do wykonania bada biochemicznych na posiadanym przez zamawiaj?cego (...)
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., Zak?ad Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 3: sukcesywne dostawy odczynnik█w biochemicznych, kalibrator█w i kontroli oraz materia?█w zu?ywalnych potrzebnych do wykonania bada biochemicznych na posiadanym przez zamawiaj?cego analizatorze Integra 400 firmy Roche Diagnostics Polska. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 4: sukcesywne dostawy odczynnik█w i prob█wek niezb?dnych do wykonania 600 test█w wykrywaj?cych latentne zaka?enie pr?tkiem gru?licy
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., Zak?ad Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 4: sukcesywne dostawy odczynnik█w i prob█wek niezb?dnych do wykonania 600 test█w wykrywaj?cych latentne zaka?enie pr?tkiem gru?licy Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 5: sukcesywne dostawy odczynnik█w, kalibrator█w, materia?█w kontrolnych i zu?ywalnych oraz akcesori█w wraz z dzier?aw dw█ch analizator█w immunochemicznych, umo?liwiaj?cych wykonanie bada
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 33127000 38436000 30200000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., Zak?ad Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 5: sukcesywne dostawy odczynnik█w, kalibrator█w, materia?█w kontrolnych i zu?ywalnych oraz akcesori█w wraz z dzier?aw dw█ch analizator█w immunochemicznych, umo?liwiaj?cych wykonanie bada immunochemicznych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 6 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 6: sukcesywne dostawy odczynnik█w, kalibrator█w, materia?█w kontrolnych i zu?ywalnych oraz akcesori█w do wykonania 5760 rozdzia?█w elektroforetycznych bia?ek surowicy krwi i 2340 (...)
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 33124130 33696200 38434000 38434520 30200000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., Zak?ad Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 6: sukcesywne dostawy odczynnik█w, kalibrator█w, materia?█w kontrolnych i zu?ywalnych oraz akcesori█w do wykonania 5760 rozdzia?█w elektroforetycznych bia?ek surowicy krwi i 2340 immunofiksacji metod kapilarn wraz z dzier?aw zautomatyzowanego systemu do elektroforetycznego rozdzia?u bia?ek surowicy krwi i immunofiksacji metod kapilarn Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 7 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 7: sukcesywne dostawy test█w kasetkowych/p?ytkowych immunochromatograficznych oraz immunoenzymatycznych do wykrywania antygen█w in vitro, czyli identyfikacji drobnoustroj█w
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 33698100 33124130
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., Zak?ad Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 7: sukcesywne dostawy test█w kasetkowych/p?ytkowych immunochromatograficznych oraz immunoenzymatycznych do wykrywania antygen█w in vitro, czyli identyfikacji drobnoustroj█w. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 8 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 8: sukcesywne dostawy odczynnik█w hematologicznych, kalibrator█w, kontroli, akcesori█w i materia?█w zu?ywalnych do wykonania 300 000 oznacze morfologii krwi i 3 400 oznacze
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 33696100 33696200 33124130 38434000 38434520 38434580 38434570
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., Zak?ad Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 8: sukcesywne dostawy odczynnik█w hematologicznych, kalibrator█w, kontroli, akcesori█w i materia?█w zu?ywalnych do wykonania 300 000 oznacze morfologii krwi i 3 400 oznacze rectikulocyt█w wraz z dzier?aw dw█ch analizator█w na okres 36 miesi?cy. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 9 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 9: sukcesywne dostawy pask█w testowych i materia?█w kontrolnych do wykonania 438 750 pomiar█w glukozy we krwi kapilarnej, krwi ?ylnej, t?tniczej wraz z dzier?aw 45 glukometr█w
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33124131
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., Zak?ad Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 9: dostawy pask█w testowych i materia?█w kontrolnych do wykonania 438 750 pomiar█w glukozy we krwi kapilarnej, krwi ?ylnej, t?tniczej wraz z dzier?aw 45 glukometr█w. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 10 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2019/S 173-421670
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.372.59.1.2019
Lot n : 1 Intitul╚:
Zdanie nr 1: sukcesywne dostawy test█w diagnostycznych do wykrywania zaka?e dolnych dr█g oddechowych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
03/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Salus International Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 634-012-54-42 Adresse postale: ul. Pu?askiego 9 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Code postal: 40-273 Pays: Pologne Courriel: e.gieruszka@salusint.com.pl T╚l╚phone: +48 327885576 Fax: +48 327885593
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 60 679.59 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 52 455.70 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.372.59.2019
Lot n : 2 Intitul╚:
Zadanie nr 2: sukcesywne dostawy odczynnik█w niezb?dnych do wykonania bada immunochemicznych wraz z dzier?aw analizatora do test█w ELISA, czytnika mikrop?ytek z oprogramowaniem, p?uczki do (...)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Euroimmun Polska Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 899-236-46-59 Adresse postale: ul. Widna 2A Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Code postal: 50-543 Pays: Pologne Courriel: przetargi@euroimmun.pl T╚l╚phone: +48 717566000 Fax: +48 717566002
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 695 889.80 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 693 576.18 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.372.59.3.2019
Lot n : 3 Intitul╚:
Zadanie nr 3: sukcesywne dostawy odczynnik█w biochemicznych, kalibrator█w i kontroli oraz materia?█w zu?ywalnych potrzebnych do wykonania bada biochemicznych na posiadanym przez zamawiaj?cego (...)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 527-232-20-68 Adresse postale: ul. Bobrowiecka 8 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Code postal: 00-728 Pays: Pologne Courriel: dzial.przetargow@roche.com T╚l╚phone: +48 224815555 Fax: +48 224815598
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 240 315.34 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 279 387.05 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.372.59.4.2019
Lot n : 4 Intitul╚:
Zadanie nr 4: sukcesywne dostawy odczynnik█w i prob█wek niezb?dnych do wykonania 600 test█w wykrywaj?cych latentne zaka?enie pr?tkiem gru?licy
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Q4Lab Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 521-368-57-05 Adresse postale: ul. St?pi?ska 22/30 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Code postal: 00-739 Pays: Pologne Courriel: arkadiusz.iechal@alab.com.pl T╚l╚phone: +48 223496010 Fax: +48 223496033
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 57 566.67 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 57 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.372.59.5.2019
Lot n : 5 Intitul╚:
Zadanie nr 5: sukcesywne dostawy odczynnik█w, kalibrator█w, materia?█w kontrolnych i zu?ywalnych oraz akcesori█w wraz z dzier?aw dw█ch analizator█w immunochemicznych, umo?liwiaj?cych wykonanie bada
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 951-176-13-48 Adresse postale: ul. Post?pu 21 B Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: przetargi.add@abbott.com T╚l╚phone: +48 223191952 Fax: +48 223191438
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 509 414.53 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 557 482.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.372.59.6.2019
Lot n : 6 Intitul╚:
Zadanie nr 6: sukcesywne dostawy odczynnik█w, kalibrator█w, materia?█w kontrolnych i zu?ywalnych oraz akcesori█w do wykonania 5760 rozdzia?█w elektroforetycznych bia?ek surowicy krwi i 2340 (...)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biameditek Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 542-020-13-57 Adresse postale: ul. Elewatorska 58 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Code postal: 15-620 Pays: Pologne Courriel: przetargi@biameditek.pl T╚l╚phone: +48 856645200 Fax: +48 856645266
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 179 190.40 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 160 447.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.372.59.7.2019
Lot n : 7 Intitul╚:
Zadanie nr 7: sukcesywne dostawy test█w kasetkowych/p?ytkowych immunochromatograficznych oraz immunoenzymatycznych do wykrywania antygen█w in vitro, czyli identyfikacji drobnoustroj█w
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us?ugowe Limarco Lidia Zajkowska Num╚ro national d'identification: 742-001-06-93 Adresse postale: ul. Przemys?owa 8 Ville: Mr?gowo Code NUTS: PL62 Code postal: 11-700 Pays: Pologne Courriel: przetargi@limarco.com.pl T╚l╚phone: +48 897418796
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 163 680.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 153 684.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.372.59.8.2019
Lot n : 8 Intitul╚:
Zadanie nr 8: sukcesywne dostawy odczynnik█w hematologicznych, kalibrator█w, kontroli, akcesori█w i materia?█w zu?ywalnych do wykonania 300 000 oznacze morfologii krwi i 3 400 oznacze
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 951-176-13-48 Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: przetargi.add@abbott.com T╚l╚phone: +48 223191352 Fax: +48 223191438
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 322 861.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 322 443.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Zadanie nr 9: sukcesywne dostawy pask█w testowych i materia?█w kontrolnych do wykonania 438 750 pomiar█w glukozy we krwi kapilarnej, krwi ?ylnej, t?tniczej wraz z dzier?aw 45 glukometr█w
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
17/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Salus International Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 634-012-54-42 Adresse postale: ul. Pu?askiego 9 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Code postal: 40-273 Pays: Pologne Courriel: e.gieruszka@salusint.com.pl T╚l╚phone: +48 327885576 Fax: +48 327885593
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 155 760.58 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 117 636.33 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy informuje, ?e na etapie realizacji umowy akceptowa b?dzie odbi█r od wykonawc█w ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przes?anych za po?rednictwem bezp?atnej platformy elektronicznego fakturowania. Zasady przesy?ania drog elektroniczn ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokument█w zwi?zanych z realizacj zam█wie publicznych za po?rednictwem systemu teleinformatycznego, tj. platformy elektronicznego fakturowania okre?la ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zam█wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub us?ugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). Wykonawca nie jest obowi?zany do wysy?ania ustrukturyzowanych faktur za jej po?rednictwem. Ci?g dalszy z pkt. VI.4.3
   6. 3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg mo?e wnie? tak?e Prezes Urz?du. Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi do tocz?cego si post?powania. Do czynno?ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ˝ Kodeks post?powania cywilnego o prokuraturze.
   6. 4. Skarga powinna czyni zado? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz oraz zawiera oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzut█w, zwi?z?e ich uzasadnienie, wskazanie dowod█w, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmian orzeczenia w ca?o?ci lub w cz??ci.
   6. 5. W post?powaniu tocz?cym si na skutek wniesienia skargi nie mo?na rozszerzy ??dania odwo?ania ani wyst?powa z nowymi ??daniami.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Zasady, terminy oraz spos█b korzystania ze ?rodk█w ochrony prawnej szczeg█?owo reguluj przepisy dzia?u VI ustawy ˝ ?rodki ochrony prawnej (art. 179 ˝ 198 g ustawy).
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ, przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodk█w ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du Zam█wie Publicznych.
   4.  Terminy wnoszenia odwo?a?:
   4. 1. Odwo?anie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b;
   4. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   4. 3. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   4. 1. i
   4. 2. wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   5. 1. Odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5. 2. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5. 3. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: a) nie zawiera brak█w formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza si najp█?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dow█d jego uiszczenia do??cza si do odwo?ania).
   5. 4. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   6.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   6. 1 W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ˝ Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy ustawy nie stanowi inaczej. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   6. 2. Skarg wnosi si do s?du w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?ce jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
   6. 3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg mo?e wnie? tak?e Prezes Urz?du. Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi do tocz?cego si post?powania. Do czynno?ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ˝ Kodeks post?powania cywilnego o prokuraturze.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - MatÚriel et fournitures informatiques 
33124130 - Fournitures pour diagnostic 
33124131 - Bandelettes rÚactives 
33127000 - ╔quipement pour immuno-analyse 
33696100 - RÚactifs de groupage sanguin 
33696200 - RÚactifs pour analyses de sang 
33696500 - RÚactifs de laboratoire 
33698100 - Cultures microbiologiques 
38434000 - Analyseurs 
38434520 - Analyseurs de sang 
38434570 - Analyseurs d'hÚmatologie 
38434580 - Analyseurs d'immunologie 
38436000 - Agitateurs et accessoires 
38520000 - Scanners 
38654310 - Lecteurs de microformes