Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zielona GÛra:Travaux de construction

2022/S 226-649994  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Zielona GÛra: Travaux de construction 2022/S 226-649994 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdztwo Lubuskie - Zarz?d DrÛg WojewÛdzkich NumÈro national d'identification: REGON 006092820 Adresse postale: Al. Niepodleg?o?ci 32 Ville: Zielona GÛra Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Code postal: 65-042 Pays: Pologne Courriel: zdw@zdw.zgora.pl TÈlÈphone: +48 683280307/+48 683280306 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zdw.zgora.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: inna pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Budowa obwodnicy Nowej Soli ñ Etap III NumÈro de rÈfÈrence: ZDW-ZG-WZA-3320-77/2022
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest:- bran?a drogowa- bran?a wodno-kanalizacyjna (budowa kanalizacji deszczowej)- bran?a wodno-kanalizacyjna (zabezpieczenie sieci wodoci?gowej)- bran?a gazowa ñ przebudowa sieci gazowej- bran?a telekomunikacyjna ñ przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej- bran?a elektroenergetyczna ñ przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej- budowa o?wietlenia drogowego- bran?a mostowa ñ obiekt mostowy M-1- bran?a mostowa ñ przepustySzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz wymagania techniczne okre?lone zosta?y w Rozdziale III SWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 29 238 865.35 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL43 Lubuskie Lieu principal d'exÈcution:
budowa Obwodnicy m. Nowa SÛl
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest: - bran?a drogowa - bran?a wodno-kanalizacyjna (budowa kanalizacji deszczowej) - bran?a wodno-kanalizacyjna (zabezpieczenie sieci wodoci?gowej) - bran?a gazowa ñ przebudowa sieci gazowej - bran?a telekomunikacyjna ñ przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej - bran?a elektroenergetyczna ñ przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej - budowa o?wietlenia drogowego - bran?a mostowa ñ obiekt mostowy M-1 - bran?a mostowa ñ przepusty SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz wymagania techniczne okre?lone zosta?y w Rozdziale III SWZ
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: gwarancja jako?ci / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: do?wiadczenie osÛb wyznaczonych do realizacji zamÛwienia-Kierownika Budowy / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: Wymagany termin realizacji zamÛwienia: 30.09.2024 r. ñ termin oddania zadania do u?ytkowania okre?lony w umowie na dofinansowanie przedsi?wzi?cia.
   2.  ZamÛwienie jest dofinasowane ze ?rodkÛw w ramach Rz?dowego Funduszu Rozwoju DrÛg.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 150-425590
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Budowa obwodnicy Nowej Soli ñ Etap III
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BUDIMEX SP"?KA AKCYJNA NumÈro national d'identification: REGON 010732630 Adresse postale: ul. Siedmiogrodzka 9 Ville: Warszawa Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 01-204 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 38 629 121.31 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 29 238 865.35 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja nast?puj?cego zakresu zamÛwienia: Ca?y zakres robÛt z wy??czeniem koordynacji i kierowania robotami w ramach Generalnego Wykonawstwa oraz robÛt zastrze?onych w SWZ przewidzianych do samodzielnego wykonania przez Wykonawc?. Podwykonawcy s? nieznani.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. Odwo?anie wnosi si? w terminie
:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia,je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w ppkt 1).
   2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na Platformie.
   3. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 Budowa obwodnicy Nowej Soli ñ Etap III 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction