Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 03/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zielona GÛra: VÈhicules Èlectriques

2021/S 199-519103  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Zielona GÛra: VÈhicules Èlectriques

2021/S 199-519103

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 192-499086)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zak?ad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej GÛrze
NumÈro national d'identification: 9291935785
Adresse postale: ul. Zjednoczenia 110C
Ville: Zielona GÛra
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 65-120
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ewa Konieczny
Courriel: ewa.konieczny@zgkim.zgora.pl
TÈlÈphone: +48 693540794
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup wraz z dostaw pojazdÛw do siedziby Zak?adu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej GÛrze, z podzia?em na 3 zadania.

NumÈro de rÈfÈrence: DZ.260.56.2021

II.1.2)
Code CPV principal
34144900 VÈhicules Èlectriques

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Zakup wraz z dostaw pojazdÛw do siedziby Zak?adu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej GÛrze, z podzia?em na 3 zadania. -Zadanie 1: Zakup wraz z dostaw fabrycznie nowego pojazdu ci??arowego do transportu i odbioru odpadÛw o dopuszczalnej masie ca?kowitej 26 ton; -Zadanie 2: Zakup wraz z dostaw 2 sztuk fabrycznie nowych pojazdÛw zasilanych energi elektryczn typu wywrotka o min. ?adowno?ci 430 kg; -Zadanie 3: Zakup wraz z dostaw fabrycznie nowego pojazdu zasilanego energi elektryczn typu wywrotka o min. ?adowno?ci 430 kg

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 192-499086

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 02/11/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 03/11/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 30/01/2022

Lire:

Date: 31/01/2022

NumÈro de section: IV

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 02/11/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 03/11/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34144511 - Bennes à ordures 
34144900 - Véhicules électriques