Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zielona Góra: Logiciels et systèmes d'information

2020/S 69-163793  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Zielona Góra: Logiciels et systèmes d'information 2020/S 069-163793 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zwi?zek Powiatów Lubuskich Numéro national d'identification: NIP 9271935888 Adresse postale: Podgórna 5 Ville: Zielona Góra Code NUTS: PL432 Code postal: 65-057 Pays: Pologne Point(s) de contact: Robert Kostek, Agnieszka Rozenfeld Courriel: zamowienia@powiat-zielonogorski.pl Téléphone: +48 684527541 Fax: +48 4527500 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://zpl.bip.gov.pl/ https://zpl.bip.gov.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: zwi?zek powiatów lubuskich
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Dostawa cyfrowej platformy, standaryzuj?cej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz ?wiadczenia zwi?zanych z nimi e-us?ug" Numéro de référence: ZPL.273.7.2019
II.1.2) Code CPV principal 48000000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowej platformy, standaryzuj?cej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz ?wiadczenia zwi?zanych z nimi e-us?ug.
   2.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia podzielony zosta podzielony na zadania I obejmuje
:
- zadanie nr 1 - wdro?enie e-us?ug, - zadanie nr 2 - dostawa wymaganej infrastruktury, - zadanie nr 3 - us?uga kolokacji i Supportu technicznego w CPD.
   3.  Szczegó?owy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zawiera za?. nr 4 oraz 3 do SIWZ.
   4.  Kod i nazwa zamówienia wed?ug wspólnego s?ownika zamówie (CPV): w II.2.4.
   5.  Przedmiot zamówienia powinien zosta wykonany zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w tym w szczególno?ci zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi w za??czniku nr 4 do SIWZ (OPZ).
   6.  Przedmiot zamówienia realizowany b?dzie etapami, liczony od daty zawarcia umowy - I - do 60 dni, - II - do 4 m-cy, - III - do 9 m-cy, - IV - do 12 m-cy, - V - w terminie nie d?u?szym ni do 30.9.2021.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 8 835 790.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48211000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'exécution:
Polska, województwo lubuskie.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowej platformy, standaryzuj?cej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz ?wiadczenia zwi?zanych z nimi e-us?ug.
   2.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia podzielony zosta podzielony na zadania I obejmuje
:
- zadanie nr 1 - wdro?enie e-us?ug, - zadanie nr 2 - dostawa wymaganej infrastruktury, - zadanie nr 3 - us?uga kolokacji i Supportu technicznego w CPD.
   3.  Szczegó?owy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zawiera za??cznik nr 4 (OPZ) oraz 3 (wzór umowy).
   4.  Kod i nazwa zamówienia wed?ug wspólnego s?ownika zamówie (CPV): g?ówny kod 48000000-0 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, uzupe?niaj?ce kody: - 48211000-0 - pakiety oprogramowania dla wzajemnej wspó?pracy platform, - 48710000-8 - pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania, - 48820000-2 - serwery, - 48329000-0 - system obrazowania i archiwizowania, - 71356200-0 - us?ugi pomocy technicznej, - 72260000-5 - us?ugi w zakresie oprogramowania, - 72240000-9 - us?ugi analizy systemu i programowania, - 72230000-6 - us?ugi w zakresie rozbudowy oprogramowania, - 72318000-7 - us?ugi przesy?u danych, - 72300000-8 - us?ugi w zakresie danych, - 72400000-4 - us?ugi internetowe.
   5.  Przedmiot zamówienia powinien zosta wykonany zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w tym w szczególno?ci zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi w za??czniku nr 4 do SIWZ (OPZ).
   6.  Przedmiot zamówienia realizowany b?dzie etapami, liczony od daty zawarcia umowy - I - do 60 dni, - II - do 4 m-cy, - III - do 9 m-cy, - IV - do 12 m-cy, - V - w terminie nie d?u?szym ni do 30.9.2021.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Nr projektu: RPLB.02.01.01-08-0017/16. Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do?wiadczenia e-us?ug" wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2-5 i 9 Regionalnego programu operacyjnego - lubuskie 2020.
II.2.14) Informations complémentaires
Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci 150 000,00 PLN, wniesionym przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   2.  Zamawiaj?cy ??da od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
   3.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy b?dzie kierowa si kryteriami
:
cena - waga 60 %, okres gwarancji zadania 1 - waga 20 %, termin realizacji etapu V - waga 20 %.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 244-599519
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
"Dostawa cyfrowej platformy, standaryzuj?cej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz ?wiadczenia zwi?zanych z nimi e-us?ug"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sputnik Software sp. z o.o.
Numéro national d'identification: NIP 7792230149 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 9 247 900.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 10 868 021.70 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
GEOBID sp.z o.o - w zakresie zadania nr 1
   2.  GIAP sp. z o.o., - w zakresie uruchomienia us?ug danych przestrzennych WFS i WMS, utworzeniu portalu, dostawie i wdro?eniu systemu informacji przestrzennej oraz na wykonaniu modelu miejskiej zabudowy 3D
   3.  Systherm Info sp. z o.o. - w zakresie zad. 1
   4.  Geomatyka Kraków S.S. - w zakresie zad. 1
   5.  ONEDGE sp.z o.o. - w zakresie dostawy
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
I. Podstawy wykluczenia.
   1.  O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,
   8. 
   2.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udzia?u w post?powaniu zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiaj?cemu dokument (o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej) w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
   3.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da z?o?enia aktualnego na dzie sk?adania o?wiadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, tj. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). O?wiadczenie nale?y sporz?dzi na formularzu JEDZ - zgodnie z za??cznikiem nr 2A do SIWZ.
   4.  Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a oceniona najwy?ej do z?o?enia aktualnych na dzie z?o?enia dokumentów lub o?wiadcze potwierdzaj?cych okoliczno?ci, tj. brak podstaw do wykluczenia z post?powania oraz potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu:
   4. 1. wykaz dostaw wymaganych, wykonanych a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane, zgodnie z tre?ci za??cznika nr 5 do SIWZ oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Dowodami, o których mowa powy?ej, s?: - referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, - o?wiadczenie Wykonawcy - je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska powy?szych dokumentów, - w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   4. 2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, wymaganych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia, niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e opisem funkcji jak dana osoba b?dzie pe?ni?a przy realizacji zamówienia oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z za??cznikiem nr 6 do SIWZ;
   4. 3. za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   4. 4. za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, Z uwagi na brak miejsca w tej cz??ci og?oszenia cd., tj. VI.3. znajduje si w III.1.2).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku, gdy warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
   4.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie SIWZ, Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert.
   5.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia.
   6.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   7.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 180 ust. 4 ustawy).
   8.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   9.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48211000 - Logiciels d'interconnectivité de plates-formes