Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 30/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zielona Góra: Services d'ingénierie

2020/S 180-435302  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Pologne-Zielona Góra: Services d'ingénierie

2020/S 180-435302

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 111-269727)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Urz?d Marsza?kowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Adresse postale: Podgórna 7
Ville: Zielona Góra
Code NUTS: PL43 Lubuskie
Code postal: 65-057
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Urz?d Marsza?kowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Courriel: b.czekalski@lubuskie.pl
Téléphone: +48 684565404
Fax: +48 684565404 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.lubuskie.pl

www.lubuskie.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa i uruchomienie sprz?tu teleinformatycznego oraz modernizacja systemów HIS i ERP wraz z udost?pnieniem e-us?ug na potrzeby projektu "Lubuskie e-Zdrowie".

Numéro de référence: DA.III.2721.1.5.2020

II.1.2)
Code CPV principal
71300000 Services d'ingénierie

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest us?uga pn.: Dostawa i uruchomienie sprz?tu teleinformatycznego oraz modernizacja systemów HIS i ERP wraz z udost?pnieniem e-us?ug na potrzeby projektu "Lubuskie e-Zdrowie" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego lubuskie 2020, o
   2.  Rozwój cyfrowy, dzia?anie
   2. 1. Rozwój spo?ecze?stwa informacyjnego.
   2.  Przedmiot zamówienia zosta podzielony na nast?puj?ce etapy: - etap I - przygotowanie wdro?enia, - etap II - wdro?enie systemu.
   3.  Szczegó?owy zakres i warunki wykonania zamówienia okre?la: - Za??cznik nr 1 do SIWZ - Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, - Za??cznik nr 10 do SIWZ - Projekt umowy, - Za??cznik nr 12 do SIWZ - Studium wykonalno?ci projektu: Lubuskie e-Zdrowie - wersja z etapu aplikowania.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 111-269727

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 14/09/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 30/09/2020

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 14/09/2020

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 30/09/2020

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30230000 - Matériel informatique 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
71300000 - Services d'ingénierie 
72260000 - Services relatifs aux logiciels 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels 
72268000 - Services de fourniture de logiciels 
80511000 - Services de formation du personnel