Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zielona Góra: Services de transport routier

2020/S 147-361675  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Zielona Góra: Services de transport routier 2020/S 147-361675 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Agencja Mienia Wojskowego Numéro national d'identification: 526-10-38-122 Adresse postale: ul. Zjednoczenia 104 Ville: Zielona Góra Code NUTS: PL432 Zielonogórski Code postal: 65-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin Szcz?ch Courriel: dzp.zg@amw.com.pl Téléphone: +48 684119600 Fax: +48 684119612 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.amw.com.pl http://www.amw.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Autre activité: zarz?dzanie mieniem Skarbu Pa?stwa
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug transportowo-przeprowadzkowych dla Oddzia?u Regionalnego w Zielonej Górze Agencji Mienia Wojskowego Numéro de référence: DZP-OZ.2610.324.2020
II.1.2) Code CPV principal 60100000 Services de transport routier
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug transportowych na terenie miejscowo?ci po?o?onych w obszarze w?a?ciwo?ci Agencji Mienia Wojskowego Oddzia?u Regionalnego w Zielonej Górze, tj. województwo lubuskie, oraz województwo dolno?l?skie (powiat g?ogowski oraz gmina Osiecznica w powiecie boles?awieckim) w nast?puj?cym zakresie: a) za?adunku, przewozu i roz?adunku oraz zabezpieczenia podczas transportu w szczególno?ci ruchomo?ci stanowi?cych wyposa?enie internatów, kwater internatowych oraz siedziby Zamawiaj?cego oraz ich przenoszenia w obr?bie budynków internatowych, kwater internatowych oraz budynku siedziby OReg AMW Zielona Góra; b) za?adunku, przewozu z miejsc wskazanych przez Zamawiaj?cego i roz?adunku oraz zabezpieczenia podczas transportu w szczególno?ci ruchomo?ci stanowi?cych wyposa?enie internatów i kwater internatowych oraz siedziby OReg AMW Zielona Góra we wskazane miejsce; c) w ramach za?adunku Wykonawca zobowi?zuje si do spakowania ma?ych gabarytów w opakowania (np. kartony, worki itp.) w celu zabezpieczenia ich na czas transportu i przechowywania w magazynie. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w za??czniku nr 1 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411000 Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL43 Lubuskie Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exécution:
?wi?toszów, województwo lubuskie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug transportowych na terenie miejscowo?ci po?o?onych w obszarze w?a?ciwo?ci Agencji Mienia Wojskowego Oddzia?u Regionalnego w Zielonej Górze, tj. województwo lubuskie, oraz województwo dolno?l?skie (powiat g?ogowski oraz gmina Osiecznica w powiecie boles?awieckim) w nast?puj?cym zakresie: a) za?adunku, przewozu i roz?adunku oraz zabezpieczenia podczas transportu w szczególno?ci ruchomo?ci stanowi?cych wyposa?enie internatów, kwater internatowych oraz siedziby Zamawiaj?cego oraz ich przenoszenia w obr?bie budynków internatowych, kwater internatowych oraz budynku siedziby OReg AMW Zielona Góra; b) za?adunku, przewozu z miejsc wskazanych przez Zamawiaj?cego i roz?adunku oraz zabezpieczenia podczas transportu w szczególno?ci ruchomo?ci stanowi?cych wyposa?enie internatów i kwater internatowych oraz siedziby OReg AMW Zielona Góra we wskazane miejsce; c) w ramach za?adunku Wykonawca zobowi?zuje si do spakowania ma?ych gabarytów w opakowania (np. kartony, worki itp.) w celu zabezpieczenia ich na czas transportu i przechowywania w magazynie.
   2.  Transport b?dzie odbywa si po trasie wyznaczonej w sposób racjonalny przez Wykonawc?, najkrótszej dozwolonej dla pojazdu jakim realizowane jest zlecenie transportu, a w innym przypadku po akceptacji Zamawiaj?cego przes?anej poczt elektroniczn?, za uzgodnion w umowie cen brutto za 1 km trasy.
   3.  Jako punkt pocz?tkowy realizacji zlecenia przyjmuje si siedzib Zamawiaj?cego (OReg. Zielona Góra), a w przypadku, gdy siedziba Wykonawcy znajduje si w lokalizacji po?o?onej bli?ej miejsca ?wiadczenia us?ugi za punkt pocz?tkowy przyjmuje si siedzib Wykonawcy.
   4.  Prace za?adunkowe i roz?adunkowe obejmuj?ce tak?e: pakowanie, zniesienie i wniesienie ?adunku z i do pomieszcze wskazanych przez Zamawiaj?cego wykonane b?d za uzgodnion w umowie cen za 1 roboczogodzin?.
   5.  Czasu przejazdu pracowników nie wlicza si do czasu roboczogodzin przepracowanych przy za?adunku, roz?adunku czy przenoszeniu.
   6.  Zlecenie wykonywane samochodem dostawczym b?dzie realizowane przez co najmniej 2 osoby (dla skrócenia czasu przejazdu i czasu pozosta?ych prac, w szczególno?ci przenoszenia ?adunku).
   7.  Pojazdy u?ywane do realizacji przedmiotu zamówienia musz posiada klas samochodu dostawczego zabudowanego o minimalnej dopuszczalnej masie ca?kowitej 3,5 tony i o kubaturze min. 20 m3, a w odniesieniu do emisji spalin klas minimum Euro
   3. 
   8.  Zamawiaj?cy b?dzie zleca wykonanie us?ugi nie wcze?niej ni od godziny 6 rano wyznaczonego dnia (czas rozpocz?cia realizacji us?ugi w siedzibie OReg.), a Wykonawca us?ug w tym czasie rozpocznie. Zamawiaj?cy i Wykonawca dopuszczaj inne godziny realizacji zlecenia po wcze?niejszym uzgodnieniu.
   9.  Wykonawca winien dysponowa pojemnikami towarowymi, sprz?tem do mechanizacji prac prze?adunkowych oraz dysponowa ekip pracowników do prac fizycznych niezb?dn do sprawnej realizacji us?ugi. 10. Czynno? wywozu wskazanych ruchomo?ci we wskazane miejsce lub na miejsce przeznaczenia Wykonawca realizuje w ramach cen wskazanych w formularzu cenowym. Zamawiaj?cy nie dopuszcza refakturowania kosztów przedmiotowej czynno?ci. 11. Wykonawca od momentu zg?oszenia zapotrzebowania na us?ug b?dzie zobowi?zany do jej realizacji w ci?gu maksymalnie 3 dni roboczych (podstawienie pojazdu do siedziby Zamawiaj?cego). 12. Zamawiaj?cy od momentu zg?oszenia zapotrzebowania na us?ug b?dzie mia prawo nieodp?atnie anulowa zlecenie maksymalnie na 24 godziny przed jego rozpocz?ciem. 13. Je?eli w Zleceniu nie okre?lono godziny rozpocz?cia realizacji us?ugi, przyjmuje si godzin
   8. 00. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w za??czniku nr 1 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin przes?ania do Wykonawcy zlecenia na transport przed wykonaniem us?ugi (parametr T) / Pondération:
   5. 00 Critère de qualité - Nom: Czas na anulowanie zlecenia na transport przez Zamawiaj?cego (parametr CZA) / Pondération: 15.00 Critère de qualité - Nom: Klasa pojazdu u?ywanego do realizacji zamówienia w odniesieniu do emisji spalin (parametr KP) / Pondération: 20.00 Prix - Pondération: 60.00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Jak stanowi przepis szczególny zawarty w art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp: "Zamawiaj?cy mo?e wyznaczy termin sk?adania ofert krótszy ni termin okre?lony w ust. 2, nie krótszy jednak ni 15 dni, w nast?puj?cych przypadkach: [...] je?eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu sk?adania ofert jest uzasadnione". Zamawiaj?cy po przeanalizowaniu ca?okszta?tu okoliczno?ci faktycznych i prawnych towarzysz?cych rozpatrywanemu zamówieniu, doszed do wniosku, i rozstrzygni?cie przedmiotowego post?powania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w wymaganym terminie, niezb?dnym do realizacji jak najszybszego transportu wyposa?enia do internatów i kwater internatowych oraz transportu mienia ruchomego na potrzeby organizacyjne Oddzia?u z zachowaniem 35 dniowego terminu sk?adania ofert uniemo?liwi realizacj zamierzonego celu, co w konsekwencji spowoduje brak mo?liwo?ci zabezpieczenia bie??cych potrzeb zwi?zanych ze ?wiadczeniem us?ug transportowych.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 132-323958
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. UE 2016/679 z 27.4.2016 (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L119 z
   4. 5.2016, s. 1), dalej "RODO", informuj?, ?e: administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z Siedzib przy ul. Nowowiejskiej 26A, 00-911 Warszawa, POLSKA;
   2.  administrator wyznaczy Inspektorem Ochrony Danych, z którym mo?e si Pani/Pan kontaktowa w sprawach zwi?zanych z ochrona danych poprzez poczt elektroniczn na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, POLSKA, z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych";
   3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
   4.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d osoby lub podmioty, którym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 29.1.2004 - Prawo zamówie publicznych "ustawa";
   5.  Pani/Pana dane osobowe b?d przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zako?czenia post?powania o udzielenie zamówienia, a w przypadku tre?ci umowy przez okres 10 lat lub d?u?ej w przypadku umowy zawartej na czas powy?ej 10 lat, wówczas na okres jej trwania;
   6.  obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj z ustawy;
   7.  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
   8.  posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych, b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo?e skutkowa zmian wyniku post?powania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw oraz nie mo?e narusza integralno?ci protoko?u oraz jego za??czników), c. na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze ?rodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa?ne wzgl?dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa?stwa cz?onkowskiego), d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych narusza przepisy RODO;
   9.  nie przys?uguje Pani/Panu: a. w zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych, b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Zamawiaj?cy informuje o ograniczeniach wynikaj?cych z art. 8a ust. 2 i 4 ustawy oraz art. 97 ust. 1a ustawy, tj.: - art. 8a ust. 2 ustawy - w przypadku, gdy wykonanie obowi?zków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporz?dzenia RODO, wymaga?oby niewspó?miernie du?ego wysi?ku, zamawiaj?cy mo?e ??da od osoby, której dane dotycz?, wskazania dodatkowych informacji maj?cych na celu sprecyzowanie ??dania, w szczególno?ci podania nazwy lub daty post?powania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, - art. 8a ust. 4 ustawy - wyst?pienie z ??daniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako?czenia post?powania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, - art. 97 ust. 1a ustawy 1a. W przypadku, gdy wykonanie obowi?zków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporz?dzenia RODO, wymaga?oby niewspó?miernie du?ego wysi?ku, Zamawiaj?cy mo?e ??da od osoby, której dane dotycz?, wskazania dodatkowych informacji maj?cych w szczególno?ci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zako?czonego post?powania o udzielenie zamówienia. iod@amw.com.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówie publicznych przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 2 i ust. 3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to, lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci, mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50411000 - Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure 
60100000 - Services de transport routier