Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zielona Góra: Voitures particulières

2022/S 56-146324  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Zielona Góra: Voitures particulières 2022/S 056-146324 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lubuski Oddzia? Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Adresse postale: Al. Zjednoczenia 104 Ville: Zielona Góra Code NUTS: PL432 Zielonogórski Code postal: 65-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Kotylak Courriel: malgorzata.kotylak@arimr.gov.pl Téléphone: +48 683292700 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.arimr.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Autre activité: Pa?stwowa osoba prawna
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup wraz z ubezpieczeniem samochodów typu "SUV" 4x4 - 5 szt. oraz samochodu typu "BUS" - 1 szt. Numéro de référence: BOR04.2610.01.2021
II.1.2) Code CPV principal 34110000 Voitures particulières
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z ubezpieczeniem samochodów typu "SUV" 4x4 - 5 szt. oraz samochodu typu "BUS" - 1 szt. na potrzeby Lubuskiego Oddzia?u Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - o parametrach i funkcjonalno?ciach opisanych w Rozdziale
   1. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zakup wraz z ubezpieczeniem samochodu typu "BUS" - 1 szt.

Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66514110 Services d'assurance de véhicules à moteur
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL432 Zielonogórski Lieu principal d'exécution:
Odbiór pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w odleg?o?ci do 150 km od siedziby Lubuskiego Oddzia?u Regionalnego ARiMR w Zielonej Górze Al. Zjednoczenia 104
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 samochodu typu "BUS" wraz z ubezpieczeniem na potrzeby LOR ARiMR. Samochód musi by? fabrycznie nowy lub wariantowo - wystawowy (pojazd stoj?cy w salonie i s?u??cy do prezentacji, czyli nowy, ale ju? zarejestrowany przez dealera) oraz spe?niaj?cy minimalne parametry techniczno - eksploatacyjne okre?lone w Rozdziale I.2 pkt 4 SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kamera cofania / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Hak holowniczy / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Dodatkowe drzwi z lewej strony w cz??ci pasa?erskiej / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na cz??ci i podzespo?y mechaniczne / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zakup wraz z ubezpieczeniem samochodów typu "SUV" 4x4 - 5 szt.

Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66514110 Services d'assurance de véhicules à moteur
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL432 Zielonogórski Lieu principal d'exécution:
Odbiór pojazdów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w odleg?o?ci do 150 km od siedziby Lubuskiego Oddzia?u Regionalnego ARiMR Al. Zjednoczenia 104
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem tej cz??ci zamówienia jest zakup 5 samochodów osobowych z nap?dem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby LOR ARiMR. Samochody musz? by? fabrycznie nowe lub wariantowo - wystawowe (pojazdy stoj?ce w salonie i s?u??ce do prezentacji, czyli nowe, ale ju? zarejestrowane przez dealera), jednej marki (Zamawiaj?cy nie dopuszcza samochodów ró?nych marek) oraz spe?niaj?ce parametry techniczno - eksploatacyjne okre?lone w Rozdziale I.2 pkt 3 SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Hak holowniczy / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na cz??ci i podzespo?y mechaniczne / Pondération: 30 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 255-673395
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Zakup wraz z ubezpieczeniem samochodu typu "BUS" - 1 szt.

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z procedur? wskazan? w art. 139 ust. 1 ustawy, najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona (na podstawie kryteriów oceny ofert okre?lonych w SWZ) w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   2.  Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami w niniejszym post?powaniu odbywa si? przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, tj. "Platformy Zakupowej" dost?pnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/arimr (dalej: "Platforma Zakupowa").
   3.  O zamówienie obj?te niniejszym post?powaniem mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania oraz spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu wskazane w Rozdz. III SWZ.
   4.  Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z procedur? wskazan? w art. 139 ust. 1 ustawy, najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona (na podstawie kryteriów oceny ofert okre?lonych w SWZ) w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   5.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wraz z ofert? dokumenty wymienione w Rozdz. IV SWZ. https://platformazakupowa.pl/pn/arimr
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, którzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   1.  Odwo?anie winno zawiera? elementy wskazane w art. 516 ust. 1 ustawy, w szczególno?ci wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   3.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie:
   6. 1 10 (dziesi?ciu) dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej;
   6. 2 15 (pi?tnastu) dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przekazana w inny sposób ni? okre?lony w pkt.
   6. 1.;
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie:
   7. 1. 10 (dziesi?ciu) dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 6 i 7 wnosi si? w terminie:
   8. 1. 10 (dziesi?ciu) dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Pologne-Zielona Góra: Voitures particulièresType d'acheteur: Agences fédérales et nationalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34110000 - Voitures particulières 
66514110 - Services d'assurance de véhicules à moteur