Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 02/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zielonki: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 147-361545  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Zielonki: Services liés aux déchets et aux ordures 2020/S 147-361545 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Zielonki Adresse postale: ul. Krakowskie Przedmie?cie 116 Ville: Zielonki Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-087 Pays: Pologne Point(s) de contact: 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmie?cie 116 Courriel: ug@zielonki.pl Téléphone: +48 122850850 Fax: +48 122850950 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://zielonki.pl Adresse du profil d'acheteur: https://bip.malopolska.pl/gzielonki http://zielonki.pl https://bip.malopolska.pl/gzielonki
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://bip.malopolska.pl/gzielonki,m,330204,zamowienia-publiczne.html Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych, nieruchomo?ci rekreacyjno-wypoczynkowych z terenu gminy Zielonki..." Numéro de référence: NEO.271.1.2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych, nieruchomo?ci rekreacyjno-wypoczynkowych z terenu gminy Zielonki, jak równie z 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)". Przedmiot zamówienia dzieli si na trzy (3) odr?bne cz??ci.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01)
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513100 Services d'élimination des ordures ménagères 90533000 Services de gestion de décharges
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exécution:
Gmina Zielonki
II.2.4) Description des prestations:
Odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych, nieruchomo?ci rekreacyjno-wypoczynkowych z terenu gminy Zielonki (teren ca?ej gminy jest jednym sektorem).
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2021 Fin: 31/12/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513100 Services d'élimination des ordures ménagères 90533000 Services de gestion de décharges
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exécution:
Gmina Zielonki
II.2.4) Description des prestations:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji ze szczególnym uwzgl?dnieniem bioodpadów (15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01) od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych, nieruchomo?ci rekreacyjno-wypoczynkowych z terenu gminy Zielonki (teren ca?ej gminy jest jednym sektorem).
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2021 Fin: 31/12/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01)
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513100 Services d'élimination des ordures ménagères 90533000 Services de gestion de décharges
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exécution:
Gmina Zielonki
II.2.4) Description des prestations:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych, nieruchomo?ci rekreacyjno-wypoczynkowych z terenu gminy Zielonki (teren ca?ej gminy jest jednym sektorem), jak równie z 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2021 Fin: 31/12/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Minimalne wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego, dla oferty wariantowej: Oferta wariantowa - opowiadaj?ca wymaganiom okre?lonym dla Wariantu 2 cz??ci III zamówienia musi spe?ni wszystkie wymagania postawione dla wariantu zasadniczego, a ponadto ma przewidywa odbiór odpadów z cz?stotliwo?ci raz na dwa tygodnie. Ofert wariantow nale?y z?o?y wraz z ofert zasadnicz
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 do 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 Pzp;
   2.  posiadaj uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci je?eli przepisy prawa nak?adaj obowi?zek ich posiadania, w szczególno?ci:
   2. 1. posiadania aktualnego zezwolenia w?a?ciwego organu na zbieranie lub na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z pó?n. zm.) lub pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ?rodowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z pó?n. zm.);
   2. 2. posiadanie wydanego przez w?a?ciwy organ aktualnego zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie przetwarzania odpadów - w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzi odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we w?asnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywa odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, powinien zawrze umow na wskazany zakres z podmiotem posiadaj?cym zezwolenie w tym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywa odpady innemu podmiotowi przetwarzaj?cemu odpady poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powinien zawrze umow na wskazany zakres z podmiotem posiadaj?cym zezwolenie w tym zakresie, wynikaj?ce z prawa kraju przeznaczenia, je?eli jest wymagane, a Wykonawca musi dostarczy kopi tej umowy;
   2. 3. posiadania aktualnego wpisu do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, o którym mowa w przepisach art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2010 z pó?n. zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Zielonki;
   2. 4. posiadania aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z pó?n. zm.) w zakresie transportu odpadów;
   1. 2.5. posiadania aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie zbieraj?cych zu?yty sprz?t - dotyczy cz??ci III za-mówienia tj. Wykonawcy odbieraj?cego odpady komunalne selektywnie zebrane.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 02/09/2020 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 02/09/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
Adres wskazany w sekcji I.1.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
   2.  Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. Wymogi dotycz?ce Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia opisano w sekcji IV SIWZ.
   3.  Wykonawca b?dzie zwi?zany ofert przez okres 60 dni.
   4.  Wraz z ofert Wykonawca sk?ada aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu oraz nie podlega wykluczeniu w formie jednolitego dokumentu (w zakresie i zgodnie z wzorem okre?lonym w za??czniku nr 2 do SIWZ). Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotów.
   5. 
   5.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie uzupe?niaj?cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, polegaj?cych na powtórzeniu zamówie podobnych do przedmiotu zamówienia podstawowego i zgodnych z nim, których ca?kowita, ??czna warto? nie przekroczy 50 % warto?ci zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupe?niaj?ce mog polega na przed?u?eniu trwania us?ugi polegaj?cej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu gminy Zielonki. Warunki umowne na jakich zostan udzielone ewentualne zamówienia uzupe?niaj?ce: podstaw do negocjacji warunków udzielania zamówienia b?dzie wzór umowy nie odbiegaj?cy istotnie od odpowiednich dla danych zamówie uzupe?niaj?cych postanowie wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 4a, 4b, 4c do SIWZ.
   6.  W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym, a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej ug@zielonki.pl
   6. 1 Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj?cy konto na ePUAP ma dost?p do formularzy: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
   6. 2 Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i o?wiadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP - dost?pnych na miniPortalu. https://miniportal.uzp.gov.pl https://epuap.gov.pl/wps/portal ug@zielonki.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: nie dotyczy Ville: nie dotyczy Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp "?rodki ochrony prawnej".
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges