01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 18/06/2010
Date de péremption : 09/07/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Produits chimiques pour l'industrie du pétrole et du gaz

2010/S 117-174713 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Operator Gazoci…gów PrzesyÂowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4,
Operator Gazoci…gów PrzesyÂowych Gaz-System S.A., Oddzia w Poznaniu, ul.
Grobla 15, 61-859 PoznaÄ, attn: Arkadiusz Bocian, POLOGNE-01-613Warszawa.
Tel. +48 618544364. E-mail: zamowienia.poznan@gaz-system.pl. Fax +48
618544352.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 12.5.2010, 2010/S
92-138472)
Au lieu de:
III.2.3 ZdolnoÛ‡ techniczna:
O udzielenie zamówienia mog… ubiega‡ si™ Wykonawcy, którzy:

   1.  w okresie ostatnich 3 lat przed upÂywem terminu skÂadania ofert, a
jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie,
wykonali lub wykonywali naleüycie usÂugi polegaj…ce na obsÂudze
eksploatacyjnej zabezpieczeÄ ochrony przeciwkorozyjnej gazoci…gów
wysokiego ciÛnienia, przy czym wartoÛ‡ brutto (z podatkiem VAT) co
najmniej 1 z wykazanych usÂug wyniosÂa conajmniej 2 000 000 PLN
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 24.6.2010
IV.3.7) Warunki otwierania ofert 24.6.2010
Lire:
III.2.3 ZdolnoÛ‡ techniczna:
O udzielenie zamówienia mog… ubiega‡ si™ Wykonawcy, którzy:

   1.  w okresie ostatnich 3 lat przed upÂywem terminu skÂadania ofert, a
jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie,
wykonali lub wykonywali naleüycie usÂugi polegaj…ce na obsÂudze
eksploatacyjnej zabezpieczeÄ ochrony przeciwkorozyjnej gazoci…gów
wysokiego ciÛnienia lub odpowiadaj…ce swym rodzajem usÂugom stanowi…cym
przedmiot zamówienia, przy czym Â…czna wartoÛ‡ wykonanych usÂug wyniosÂa
co najmniej 1 200 000 PLN brutto (z podatkiem VAT)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu
   9. 7.2010
IV.3.7) Warunki otwierania ofert
   9. 7.2010
 
 
C L A S S E    C P V
24958000 - Produits chimiques pour l'industrie du pétrole et du gaz