01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/03/2011
Date de péremption : 22/03/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Produits pharmaceutiques

2011/S 50-080941 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, ul. Józefa
Sierakowskiego 13, Dzia ZamówieÄ Publicznych, attn: WiesÂawa Bugalska,
POLOGNE-03-709Warszawa. Tel. +48 225116306. E-mail: zampub@spkso.waw.pl.
Fax +48 225116316.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   1. 3.2011, 2011/S
41-066739)
Inne dodatkowe informacje
Na potwierdzenie posiadania uprawnieÄ do wykonywania okreÛlonej
dziaÂalnoÛci lub czynnoÛci - w przypadku skÂadania ofert na produkty
lecznicze - wykonawca musi doÂ…czy‡ do oferty zezwolenie na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku skÂadania oferty na leki
psychotropowe i narkotyki równieü pozwolenie na obrót tymi produktami.
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques