01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 18/08/2009
Date de péremption : 07/09/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Produits pharmaceutiques, Antithrombotiques, Anti-infectieux généraux à usage systémique, Antimycosiques à usage systémique, Antiviraux à usage systémique, Vaccins, Antinéoplasiques, Immunosuppresseurs, Médicaments du système nerveux, Anesthésiques, Analgésiques, Médicaments des organes sensoriels, Produits de nutrition parentérale, Liquides intraveineux, Réactifs et produits de contraste

2009/S 157-228304 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiej Akademii
Medycznej, al. PowstaÄców Wielkopolskich 72, attn: Wioletta Sybal,
PL-70-111 Szczecin. Tel. +48 914661088. E-mail: zamowienia_spsk2@o2.pl.
Fax +48 914661113.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 15.7.2009, 2009/S
133-194458)
Objet: CPV: 33600000, 33661000, 33661100, 33652100, 33651400, 33621100,
33651000, 33652300, 33662000, 33696000, 33692200, 33692510, 33661200,
33651600, 33651200.
Produits pharmaceutiques.
Médicaments du système nerveux.
Anesthésiques.
Au lieu de: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Dostawa leków onkologicznych, Ûrodków kontrastowych, pÂynu
wiskoelastycznego oraz innych leków dla SPSK Nr 2 PAM w Szczecinie w
podziale na 51 zadaÄ.
Informacje na temat cz™Ûci:
Cz™Û‡ nr 20, Nazwa: zadanie nr 20.
1) Krótki opis:
Dostawa leków.
2) Wspólny sÂownik zamówieÄ (CPV): 33661100.
3) WielkoÛ‡ lub zakres:
Dostawa leków.
Szacunkowy koszt bez VAT: 122 281,25 PLN.
4) Wskazanie innej daty rozpocz™cia procedury udzielenia zamówienia i/lub
czasu trwania zamówienia:
Okres w miesi…cach: 24 (od udzielenia zamówienia).
Informacje na temat cz™Ûci.
Cz™Û‡ nr 43, nazwa: zadanie nr 43.
1) Krótki opis:
Dostawa leków.
2) Wspólny sÂownik zamówieÄ (CPV): 33662000.
3) WielkoÛ‡ lub zakres:
Dostawa leków.
Szacunkowy koszt bez VAT: 30 000,00 PLN.
4) Wskazanie innej daty rozpocz™cia procedury udzielenia zamówienia i/lub
czasu trwania zamówienia:
Okres w miesi…cach: 24 (od udzielenia zamówienia).
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego:

   1. 1. posiadaj… uprawnienia niezb™dne do wykonania okreÛlonej dziaÂalnoÛci
lub czynnoÛci, jeüeli ustawy nakÂadaj… obowi…zek posiadania takich
uprawnieÄ (w tym zakresie Zamawiaj…cy wymaga posiadania przez Wykonawc™
zezwolenia na prowadzenie dziaÂalnoÛci gospodarczej w zakresie obrotu
hurtowego produktami leczniczymi- nie dotyczy zadaÄ 34 oraz 43).

   1. 2. posiadaj… niezb™dn… wiedz™ i doÛwiadczenie oraz dysponuj… potencjaÂem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi…
pisemne zobowi…zanie innych podmiotów do udost™pnienia potencjaÂu
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

   1. 2.1. W tym zakresie Zamawiaj…cy wymaga aby Wykonawca wykaza wykonanie
co najmniej 1 zamówienia, którego przedmiotem byÂa dostawa leków o
wartoÛci brutto nie mniejszej niü 1/3 wartoÛci brutto wynikaj…cej ze
zÂoüonej oferty.

   1. 2.2. Ocena speÂnienia tego warunku b™dzie dokonywana na podstawie
dokumentów, o których mowa w pkt. VII ppkt
   2. 1 SIWZ);

   1. 6. Zezwolenia na podj™cie dziaÂalnoÛci gospodarczej w zakresie obrotu
produktami stanowi…cymi przedmiot zamówienia w zakresie obrotu hurtowego
produktami leczniczymi zgodnie z ustaw… z dnia
   6. 9.2001 r. ' Prawo
farmaceutyczne- nie dotyczy zadaÄ 34 oraz 43.
Lire: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Dostawa leków onkologicznych, Ûrodków kontrastowych, pÂynu
wiskoelastycznego oraz innych leków dla SPSK Nr 2 PAM w Szczecinie w
podziale na 51 zadaÄ.
Informacje na temat cz™Ûci.
Cz™Û‡ nr 20, Nazwa: zadanie nr 20.
1) Krótki opis:
Dostawa leków.
2) Wspólny sÂownik zamówieÄ (CPV): 33661100.
3) WielkoÛ‡ lub zakres:
Dostawa leków.
Szacunkowy koszt bez VAT: 15 402,65 PLN.
4) Wskazanie innej daty rozpocz™cia procedury udzielenia zamówienia i/lub
czasu trwania zamówienia:
Okres w miesi…cach: 24 (od udzielenia zamówienia).
Informacje na temat cz™Ûci.
Cz™Û‡ nr 43, nazwa: zadanie nr 43.
1) Krótki opis:
Dostawa leków.
2) Wspólny sÂownik zamówieÄ (CPV): 33662000.
3) WielkoÛ‡ lub zakres:
Dostawa leków.
Szacunkowy koszt bez VAT: 10 000,00 PLN.
4) Wskazanie innej daty rozpocz™cia procedury udzielenia zamówienia i/lub
czasu trwania zamówienia:
Okres w miesi…cach: 24 (od udzielenia zamówienia).
Informacje na temat cz™Ûci.
Cz™Û‡ nr 50, nazwa: zadanie nr 50.
1) Krótki opis:
Dostawa leków.
2) Wspólny sÂownik zamówieÄ (CPV): 33661100.
3) WielkoÛ‡ lub zakres:
Dostawa leków.
Szacunkowy koszt bez VAT: 106 878,60 PLN.
4) Wskazanie innej daty rozpocz™cia procedury udzielenia zamówienia i/lub
czasu trwania zamówienia:
Okres w miesi…cach: 24 (od udzielenia zamówienia).
Informacje na temat cz™Ûci.
Cz™Û‡ nr 51, nazwa: zadanie nr 51.
1) Krótki opis:
Dostawa leków.
2) Wspólny sÂownik zamówieÄ (CPV): 33662000.
3) WielkoÛ‡ lub zakres:
Dostawa leków.
Szacunkowy koszt bez VAT: 20 000,00 PLN.
4) Wskazanie innej daty rozpocz™cia procedury udzielenia zamówienia i/lub
czasu trwania zamówienia:
Okres w miesi…cach: 24 (od udzielenia zamówienia).
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do rejestru
zawodowego lub handlowego: .

   1.  O udzielenie zamówienia mog… ubiega‡ si™ wykonawcy, którzy:

   1. 2. posiadaj… niezb™dn… wiedz™ i doÛwiadczenie oraz dysponuj… potencjaÂem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi…
pisemne zobowi…zanie innych podmiotów do udost™pnienia potencjaÂu
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

   1. 2.1. W tym zakresie Zamawiaj…cy wymaga aby Wykonawca wykaza wykonanie
co najmniej 1 zamówienia, którego przedmiotem byÂa dostawa:

   1. 2.1.1. leków o wartoÛci brutto nie mniejszej niü 1/3 wartoÛci brutto
wynikaj…cej ze zÂoüonej oferty dla zadaÄ 1-33, 35-42, 44-50.

   1. 2.1.2. pÂynu wiskoelastycznego/b™kitu trypanu/leków dla zadaÄ 34, 43,
51.

   1. 2.2. Ocena speÂnienia tego warunku b™dzie dokonywana na podstawie
dokumentów, o których mowa w pkt VII ppkt
   2. 1. SIWZ).
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 
33621100 - Antithrombotiques 
33651000 - Anti-infectieux généraux à usage systémique 
33651200 - Antimycosiques à usage systémique 
33661200 - Analgésiques 
33662000 - Médicaments des organes sensoriels 
33692200 - Produits de nutrition parentérale 
33692510 - Liquides intraveineux 
33696000 - Réactifs et produits de contraste 
33651400 - Antiviraux à usage systémique 
33651600 - Vaccins 
33652100 - Antinéoplasiques 
33652300 - Immunosuppresseurs 
33661000 - Médicaments du système nerveux 
33661100 - Anesthésiques