01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 18/08/2009
Date de péremption : 20/08/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Produits pharmaceutiques, Antithrombotiques, Antinéoplasiques, Tous les autres produits non thérapeutiques

2009/S 157-228376 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr WÂadysÂawa BiegaÄskiego, ul.
Gen. WÂadysÂawa Sikorskiego 32, attn: Maria Kurowska, Elübieta
Jarczewska-Rogala, PL-86-300 Grudzi…dz. Tel. +48 564500194 / 564500810.
E-mail: maria.kurowska@szpital.grudziadz.net. Fax +48 564621334.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 10.7.2009, 2009/S
130-189614)
Objet: CPV: 33600000, 33652100, 33621100, 33695000.
Produits pharmaceutiques.
Antinéoplasiques.
Antithrombotiques.
Au lieu de: IV.3.3) Termin skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania
dokumentów lub dost™pu do dokumentów 18.8.2009
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 18.8.2009 (11:30).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 18.8.2009 (12:00).
Lire: IV.3.3) Termin skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania dokumentów
lub dost™pu do dokumentów 20.8.2009
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 20.8.2009 (11:30).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 20.8.2009 (12:00).
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 
33621100 - Antithrombotiques 
33652100 - Antinéoplasiques 
33695000 - Tous les autres produits non thérapeutiques