01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/01/2019
Date de péremption : 14/02/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

République tchèque-P?íbram: Services de transport routier

2019/S 5-007894 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

08/01/2019
S5
- - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
République tchèque-P?íbram: Services de transport routier

2019/S 005-007894

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 237-541433)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
M?sto P?íbram
00243132
Tyrsova 108
P?íbram I.
261 01
République Tchèque
Point(s) de contact: Fiala, Tejkal a partne?i, advokátní kancelá?, s.r.o., I?O: 28360125, se sídlem Brno, Helfertova 2040/13, PS 613 00
Téléphone: +420 541211528
Courriel: zakazky@akfiala.cz
Code NUTS: CZ020 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://pribram.eu/ Adresse du profil d'acheteur: https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/65930d5f-85f6-4de1-af1f-6a34b8d604b2

https://pribram.eu/
https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/65930d5f-85f6-4de1-af1f-6a34b8d604b2
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Výb?r provozovatele MHD v P?íbrami 2019 - 2029

Numéro de référence: MPMHD1018

II.1.2)
Code CPV principal
60100000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem tohoto zadávacího ?ízení je zajist?ní výkonu ve?ejných sluzeb v p?eprav cestujících ve?ejnou linkovou dopravou za ú?elem zajist?ní dopravní obsluznosti m?sta P?íbram (p?íp. jeho p?ím?stských oblastí) na období 10 let s p?edpokládaným po?átkem od
   1. 12.2019 a s trváním do dne 30.11.2029.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
04/01/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 237-541433

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 15/01/2019

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 14/02/2019

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 15/01/2019

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 14/02/2019

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier 
60112000 - Services de transport routier public