01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document :
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

République tchèque-Jene?: Services de réparation et d'entretien de machines et d'appareils électriques et de matériel connexe

2019/S 5-007916 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/01/2019 S5  - - Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte République tch 08/01/2019 S5  - - Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte République tchèque-Jene?: Services de réparation et d'entretien de machines et d'appareils électriques et de matériel connexe 2019/S 005-007916 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses ?ízení letového provozu ?eské republiky, státní podnik (?LP ?R, s.p.) 49710371 Naviga?ní 787 Jene 252 61 République Tchèque Point(s) de contact: Marcela Somková Téléphone: +420 220372048 Courriel: somkova@ans.cz Code NUTS: CZ020 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.rlp.cz Adresse du profil d'acheteur: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=73e0befb-9f53-448c-b748-1f034c285e4c http://www.rlp.cz http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=73e0befb-9f53-448c-b748-1f034c285e4c
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servisní a technická podpora a údrzba náhradních zdroj elektrické energie
II.1.2) Code CPV principal 50532000
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 Lieu principal d'exécution:
Objekty zadavatele
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky bylo zajist?ní servisní podpory a údrzby náhradních zdroj elektrické energie od
   1. 1.2015 na dobu neur?itou. Ve?ejná zakázka byla rozd?lena na 2 ?ásti, a to
   1.  ?ást - servis náhradních zdroj elektrické energie s p?erusitelnou dodávkou (DG),
   2.  ?ást - servis náhradních zdroj elektrické energie s nep?erusitelnou dodávkou (UPS). Ve
   2.  ?ásti ve?ejné zakázky byla p?vodn plánovaná opce ve výsi 1 180 560 CZK.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2014/S 247-436852
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
Lot nº: 2 Intitulé:
Servisní a technická podpora a údrzba náhradních zdroj elektrické energie -
   2.  ?ást, s nep?erusitelnou dodávkou
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
18/12/2014
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Altron, a.s.
64948251 Novodvorská 994/138 Praha 4 142 21 République Tchèque Code NUTS: CZ010 Adresse internet: http://altron.cz http://altron.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 17 328 576.00 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Oznámení o zm?n se týká pouze
   2. ?ásti ve?ejné zakázky.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze t?. Kpt. Jarose 7 Brno 604 55 République Tchèque Téléphone: +420 542167111 Courriel: posta@uohs.cz Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/ https://www.uohs.cz/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze t?. Kpt. Jarose 7 Brno 604 55 République Tchèque Téléphone: +420 542167111 Courriel: posta@uohs.cz Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/ https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/01/2019
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 50532000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 Lieu principal d'exécution:
Objekty zadavatele.
VII.1.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky bylo zajist?ní servisní podpory a údrzby náhradních zdroj elektrické energie od
   1. 1.2015 na dobu neur?itou. Ve?ejná zakázka byla rozd?lena na 2 ?ásti, a to
   1.  ?ást - servis náhradních zdroj elektrické energie s p?erusitelnou dodávkou (DG),
   2.  ?ást - servis náhradních zdroj elektrické energie s nep?erusitelnou dodávkou (UPS). Tímto oznámením se zve?ej?uje snízení rozsahu závazku ze smlouvy pouze na
   2.  ?ást p?vodní ve?ejné zakázky.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 48
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 17 328 576.00 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Altron, a.s.
64948251 Novodvorská 994/138 Praha 4 142 21 République Tchèque Code NUTS: CZ010
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Z d?vodu technické zastaralosti UPS a ukon?ení servisní podpory náhradních komponent UPS Silcon zrealizoval zadavatel nové otev?ené ?ízení na dodávku nových UPS a na poskytování jejich servisní podpory. Tyto nové UPS servisuje tedy nov vybraný dodavatel. Zárove vsak platí p?vodní servisní smlouva na UPS, ze které byly nevyhovující UPS po dodávce nových UPS odebrány. P?edm?tem zm?ny závazku ze smlouvy je tedy snízení rozsahu poskytování servisní podpory, a to o vsechny UPS Silcon.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Ukon?ení výroby náhradních díl výrobcem UPS Silcon.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 7 349 568.00 CZK Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 9 979 008.00 CZK
 
 
C L A S S E    C P V
50532000 - Services de réparation et d'entretien de machines et d'appareils électriques et de matériel connexe