01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2018
Date de péremption : 25/10/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

République tchèque-Prague: Équipement d'entretien routier

2018/S 181-410044 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

20/09/2018
S181
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
République tchèque-Prague: Équipement d'entretien routier

2018/S 181-410044

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 155-355167)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
?editelství silnic a dálnic ?R
65993390
Na Pankráci 546/56
Praha 4
140 00
République Tchèque
Point(s) de contact: Miloslav Stránský
Téléphone: +420 241084411
Courriel: miloslav.stransky@rsd.cz
Fax: +420 241084480
Code NUTS: CZ01 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

https://www.rsd.cz
https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Signaliza?ní vozíky 2018 - 2021

Numéro de référence: 01PU-003667

II.1.2)
Code CPV principal
34921000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je dodávka mechanizace pro zvýsení bezpe?nosti provozu na dálnici. Zakoupení 10 kus a dále 27 kus speciálních signaliza?ních výstrazných vozík?, které jsou vybaveny informa?ními panely s prom?nným dopravním zna?ením. Dále zakoupení 58 kus výstrazných vozík a 22 kus p?edzv?stných vozík pro varování a ozna?ování p?i mimo?ádné situaci na komunikaci. T?mito mechaniza?ními prost?edky zadavatel zamýslí zvysovat bezpe?nost provozu na dálni?ní síti v ?R a na pracovistích dálni?ní údrzby. Pot?eba zadavatele bude napln?na zcela v souladu s p?íslusnými právními p?edpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke sv??eným úsek?m dálnice.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/09/2018

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 155-355167

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 25/09/2018

Lire:

Date: 25/10/2018

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 25/09/2018

Lire:

Date: 25/10/2018

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34921000 - Équipement d'entretien routier