01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/11/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document :
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

République tchèque-Prague: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2018/S 228-522539 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/11/2018 S228  - - Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte République tch 27/11/2018 S228  - - Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte République tchèque-Prague: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2018/S 228-522539 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses ?editelství silnic a dálnic 65993390 Na Pankráci 546/56 Praha 4 140 00 République Tchèque Point(s) de contact: Eva Ma?íková Téléphone: +420 377333725 Courriel: eva.marikova2@rsd.cz Code NUTS: CZ010 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.rsd.cz https://www.rsd.cz
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rámcová smlouva na dignostiku most?, propustk a zpracování hlavních a mimo?ádných mostních prohlídek Numéro de référence: 01UK-002559
II.1.2) Code CPV principal 71000000
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 Lieu principal d'exécution:
?eská republika
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Výb?r 6 uchaze??, se kterými zadavatel uzav?e rámcovou smlouvu na poskytování sluzeb, jejichz p?edm?tem je vyhotovení diagnostického pr?zkumu na mosty, propustky na zpracování hlavních a/nebo mimo?ádných mostních prohlídek.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Opera?ní program DOPRAVA
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 198-448858
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 06EU-003819 Intitulé:
D4 k?izovatka II/118 Milín, diagnostika mostních objekt v úseku-Skalka-k?izovatka II/118 (Háje)-k?izovatka I/20 Nová Hospoda-MÚK Krasovice
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
15/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Inset, s.r.o.
03579727 Praha 3 130 00 République Tchèque Code NUTS: CZ010
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Viapont, s.r.o.
46995447 Brno 602 00 République Tchèque Code NUTS: CZ064
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 6 783 590.00 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze t?. Kpt. Jarose 7 Brno 604 55 République Tchèque Téléphone: +420 542167111 Courriel: posta@uohs.cz Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/ https://www.uohs.cz/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze t?. Kpt. Jarose 7 Brno 604 55 République Tchèque Téléphone: +420 542167111 Courriel: posta@uohs.cz Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/ https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/11/2018
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71000000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Lieu principal d'exécution:
Jiho?eský kraj
VII.1.4) Description des prestations:
Ve?ejná zakázka zadaná na základ rámcové smlouvy. P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je vyhotovení podrobného diagnostického pr?zkumu provozovaných mostních objekt na 4 brownfieldových úsecích jiz dokon?ené dálnice D4 jako podklad pro výb?r koncesioná?e PPP projektu.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 17/08/2018 Fin: 30/11/2018
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 6 783 590.00 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Inset, s.r.o.
03579727 Praha 3 République Tchèque Code NUTS: CZ010
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Viapont, s.r.o.
46995447 Brno République Tchèque Code NUTS: CZ064
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zm?na smlouvy v d?sledku snízení po?tu most pro diagnostický pr?zkum (snízení ceny), zm?na termínu-prodlouzení o 1 m?síc, tj. 31.12.2018. Dodatek ?. 1 Smlouvy 06EU-003819 zve?ejn?n v Registru smluv.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:
Ke snízení ceny dochází z d?vodu zm?ny v p?edm?tu díla. Jedná se o snízení po?tu most?, kde je t?eba podrobný diagnostický pr?zkum.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 6 783 590.00 CZK Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 5 818 390.00 CZK
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection