01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/12/2018
Date de péremption : 11/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

République tchèque-Prague: Services de conciergerie

2018/S 247-570758 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/12/2018
S247
- - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
République tchèque-Prague: Services de conciergerie

2018/S 247-570758

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 238-543882)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Vseobecná fakultní nemocnice v Praze
00064165
U Nemocnice 499/2
Praha 2
128 00
République Tchèque
Point(s) de contact: Mgr. Kate?ina Míková
Téléphone: +420 224963085
Courriel: katerina.mikova@vfn.cz
Code NUTS: CZ010 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.vfn.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn

www.vfn.cz
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Úklidové práce na klinikách a pracovistích VFN

II.1.2)
Code CPV principal
98341130

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky jsou úklidové práce v areálech zadavatele, jez jsou detailn?ji specifikován níze, a to ve skladb a p?edpokládaném mnozství uvedeném v p?íloze ?. 2 a 4 t?chto zadávacích podmínek. Jde o pravidelný úklid, mimo?ádný úklid a práce na objednávku, a to v?etn dodávky ?isticích prost?edk?, provád?ní dezinfekce a separace odpadu.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
19/12/2018

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 238-543882

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 10/01/2019

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 11/01/2019

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 10/01/2019

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 11/01/2019

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
98341130 - Services de conciergerie