01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/12/2018
Date de péremption : 16/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

République tchèque-Prague: Services de contrôle légal des comptes

2018/S 247-570843 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/12/2018
S247
- - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
République tchèque-Prague: Services de contrôle légal des comptes

2018/S 247-570843

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 211-482521)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
?eské dráhy, a.s.
70994226
Náb?ezí Ludvíka Svobody 1222/12
Praha 1
110 15
République Tchèque
Point(s) de contact: Lenka B?ichá?ková
Téléphone: +420 725740452
Courriel: brichackova@gr.cd.cz
Fax: +420 972233739
Code NUTS: CZ0 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.cd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://tenderarena.cz/profily/CD

http://www.cd.cz
https://tenderarena.cz/profily/CD
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Provád?ní auditu ú?etnictví ?eských drah, a.s. a vybraných dce?iných spole?ností

II.1.2)
Code CPV principal
79212300

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je závazek, a to ve smyslu a v rozsahu p?íslusných platných právních p?edpis?, zejména zákona ?. 89/2012 Sb., ob?anského zákoníku, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis (dále jen "ob?anský zákoník"), zákona ?. 563/1991 Sb., o ú?etnictví, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis (dále jen "zákon o ú?etnictví") a zákona ?. 93/2009 Sb., o auditorech a o zm?n n?kterých zákon?, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis (dále jen "zákon o auditorech") a v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplika?ními dolozkami Komory auditor ?R, v souladu s pozadavky spole?nosti provést za 4 jednotlivá ú?etní období kon?ící k 31. prosinci 2019, 2020, 2021, 2022 ?innosti uvedené v zadávací dokumentaci.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/12/2018

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 211-482521

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 19/12/2018

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 16/01/2019

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 19/12/2018

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 16/01/2019

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
79212300 - Services de contrôle légal des comptes