01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

République tchèque-Prague: Services de formation pour l'épanouissement de la personnalité

2019/S 22-048316 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
31/01/2019 S22  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte République tchèque-Prague: Services de formation pour l'épanouissement de la personnalité 2019/S 022-048316 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses ?eská republika - Ú?ad práce ?R 72496991 Dobrovského 1278/25 Praha 7 170 00 Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Martin Ptá?ek Téléphone: +420 950156453 Courriel: martin.ptacek@uradprace.cz Fax: +420 950156499 Code NUTS: CZ01 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.uradprace.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR http://www.uradprace.cz https://nen.nipez.cz/profil/UPCR
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Poradenství ve St?edo?eském kraji 2018-21
II.1.2) Code CPV principal 80570000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je komplexní organizace a zajist?ní poradenské ?innosti pro uchaze?e a zájemce o zam?stnání. Poradenství bude realizováno na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást VZ specifikované v kapitole 2 zadávací dokumentace - Základní informace o p?edm?tu zakázky a obecné technické podmínky a v P?íloze ?. 7 zadávací dokumentace - Specifikace a technické podmínky jednotlivých poradenských ?inností. VZ na základ rámcových dohod budou zadávány bez obnovení sout?ze v souladu s ustanovením § 134 ZZVZ, p?i?emz podmínky pln?ní VZ jsou obsazeny v rámcové dohod?. VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozd?lena do 14 ?ástí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, n?kolik nebo na vsechny ?ásti VZ (pro vylou?ení pochybností dodavatel m?ze podat nabídku pouze do jedné ?ásti nebo m?ze podat n?kolik nabídek do r?zných ?ástí nebo m?ze také podat nabídky do vsech ?ástí VZ).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 10 813 300.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Poradenský program Individuální psychologické poradenství
Lot nº: 01
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 Lieu principal d'exécution:
Kontaktní pracovist ÚP ?R Beroun, Benesov, Praha-východ, Praha-západ, P?íbram, Rakovník
II.2.4) Description des prestations:
Individuální psychologické poradenství
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a dalsí podle pot?eby
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Poradenský program Individuální psychologické poradenství II
Lot nº: 02
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 Lieu principal d'exécution:
Kontaktní pracovist ÚP ?R Kladno, Kolín, Kutná Hora, M?lník, Mladá Boleslav, Nymburk
II.2.4) Description des prestations:
Individuální psychologické poradenství
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a dalsí podle pot?eby
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Poradenský program Hledám zam?stnání Beroun, P?íbram, Rakovník
Lot nº: 03
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 Lieu principal d'exécution:
Beroun, P?íbram, Rakovník
II.2.4) Description des prestations:
Poradenský program Hledám zam?stnání
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a dalsí podle pot?eby
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Poradenský program Hledám zam?stnání Benesov, Praha
Lot nº: 04
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 Lieu principal d'exécution:
Benesov, Praha
II.2.4) Description des prestations:
Poradenský program Hledám zam?stnání
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a dalsí podle pot?eby
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Poradenský program Hledám zam?stnání Kutná Hora, Kolín, Nymburk
Lot nº: 05
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 Lieu principal d'exécution:
Kolín, Kutná Hora, ?áslav, Nymburk
II.2.4) Description des prestations:
Poradenský program Hledám zam?stnání
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a dalsí podle pot?eby
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Poradenský program Hledám zam?stnání Kladno, M?lník, Mladá Boleslav
Lot nº: 06
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 Lieu principal d'exécution:
Kladno, M?lník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav
II.2.4) Description des prestations:
Poradenský program Hledám zam?stnání
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a dalsí podle pot?eby
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Specifické poradenství Beroun, P?íbram, Rakovník
Lot nº: 07
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 Lieu principal d'exécution:
Beroun, P?íbram, Rakovník
II.2.4) Description des prestations:
Finan?ní gramotnost RIP; Pracovn právní a finan?ní gramotnost; Poradenství k podnikání
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a dalsí podle pot?eby
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Specifické poradenství Benesov, Praha
Lot nº: 08
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 Lieu principal d'exécution:
Benesov, Praha
II.2.4) Description des prestations:
Finan?ní gramotnost RIP; Pracovn právní a finan?ní gramotnost; Poradenství k podnikání
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a dalsí podle pot?eby
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Specifické poradenství Kutná Hora, Kolín, Nymburk
Lot nº: 09
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 Lieu principal d'exécution:
Kutná Hora, ?áslav, Kolín, ?eský Brod, Nymburk
II.2.4) Description des prestations:
Finan?ní gramotnost RIP; Pracovn právní a finan?ní gramotnost; Poradenství k podnikání
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a dalsí podle pot?eby
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Specifické poradenství Kladno, M?lník, Mladá Boleslav
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 Lieu principal d'exécution:
Kladno, M?lník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav
II.2.4) Description des prestations:
Finan?ní gramotnost RIP; Pracovn právní a finan?ní gramotnost; Poradenství k podnikání
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a dalsí podle pot?eby
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Bilan?ní diagnostika Beroun, P?íbram, Rakovník
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 Lieu principal d'exécution:
Beroun, P?íbram, Rakovník
II.2.4) Description des prestations:
Bilan?ní diagnostika
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a dalsí podle pot?eby
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Bilan?ní diagnostika Benesov, Praha
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 Lieu principal d'exécution:
Benesov, Praha
II.2.4) Description des prestations:
Bilan?ní diagnostika
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a dalsí podle pot?eby
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Bilan?ní diagnostika Kutná Hora, Kolín, Nymburk
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 Lieu principal d'exécution:
Kutná Hora, ?áslav, Kolín, Nymburk
II.2.4) Description des prestations:
Bilan?ní diagnostika
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a dalsí podle pot?eby
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Bilan?ní diagnostika Kladno, M?lník, Mladá Boleslav
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 Lieu principal d'exécution:
Kladno, M?lník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav
II.2.4) Description des prestations:
Bilan?ní diagnostika
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a dalsí podle pot?eby
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 179-366712
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 005 Intitulé:
Poradenský program Hledám zam?stnání Kutná Hora, Kolín, Nymburk
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire AgroKonzulta Zamberk, spol. s.r.o.
13584286 Klostermanova 1258 Zamberk 564 01 Tchéquie Téléphone: +420 602463355 Courriel: hseda@agrokonzulta.cz Code NUTS: CZ053
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 667 500.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 137 082.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 009 Intitulé:
Specifické poradenství Kutná Hora, Kolín, Nymburk
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire AgroKonzulta Zamberk, spol. s.r.o.
13584286 Klostermanova 1258 Zamberk 564 01 Tchéquie Téléphone: +420 602463355 Courriel: hseda@agrokonzulta.cz Code NUTS: CZ053
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 400 800.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 105 200.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 011 Intitulé:
Bilan?ní diagnostika Beroun, P?íbram, Rakovník
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Mavo, s.r.o.
62579461 ?ernosická 20 Vonoklasy 252 28 Tchéquie Code NUTS: CZ020
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 850 500.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 64 410.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 50 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Psycholog
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 012 Intitulé:
Bilan?ní diagnostika Benesov, Praha
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Mavo, s.r.o.
62579461 ?ernosická 20 Vonoklasy 252 28 Tchéquie Code NUTS: CZ020
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 134 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 44 820.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 50 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Psycholog
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 013 Intitulé:
Bilan?ní diagnostika Kutná Hora, Kolín, Nymburk
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Mavo, s.r.o.
62579461 ?ernosická 20 Vonoklasy 252 28 Tchéquie Code NUTS: CZ020
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 553 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 34 860.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 50 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Psycholog
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 014 Intitulé:
Bilan?ní diagnostika Kladno, M?lník, Mladá Boleslav
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Mavo, s.r.o.
62579461 ?ernosická 20 Vonoklasy 252 28 Tchéquie Code NUTS: CZ020
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 207 500.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 20 340.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 50 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Psycholog
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze t?. Kpt. Jarose 7 Brno 604 55 Tchéquie Téléphone: +420 542167111 Courriel: posta@uohs.cz Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz http://www.uohs.cz
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze t?. Kpt. Jarose 7 Brno 604 55 Tchéquie Téléphone: +420 542167111 Courriel: posta@uohs.cz Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz http://www.uohs.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
80570000 - Services de formation pour l'épanouissement de la personnalité