01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/09/2018
Date de péremption : 08/11/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

République tchèque-Prague: Services de prospection géologique et géophysique et autre prospection scientifique

2018/S 185-418446 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/09/2018 S185  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte République tch 26/09/2018 S185  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte République tchèque-Prague: Services de prospection géologique et géophysique et autre prospection scientifique 2018/S 185-418446 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses ?eská republika - Správa úlozis radioaktivních odpad 66000769 Dlázd?ná 6 Praha 1 110 00 République Tchèque Point(s) de contact: JUDr. Kristýna Tlustosová Téléphone: +420 608835848 Courriel: tlustosova@tenderpoint.cz Code NUTS: CZ01 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.surao.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/surao https://www.surao.cz/ https://nen.nipez.cz/profil/surao
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://nen.nipez.cz/profil/surao Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://nen.nipez.cz/profil/surao
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Autre activité: Správa úlozis radioktivních odpad
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
VÝZKUM PUKLINOVÉ KONEKTIVITY V PVP BUKOV
II.1.2) Code CPV principal 71351000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Cílem projektu je získání relevantních dat pomocí in-situ experimentu v Podzemním výzkumném pracovisti (PVP) Bukov za ú?elem vytvo?ení a verifikace hydraulického a transportního modelu zájmového bloku horniny, který bude simulovat izola?ní ?ást hlubinného úlozist?. D?lezitou sou?ástí projektu bude vývoj a testování metodik a dostupných nástroj pro charakterizaci horninového masivu za ú?elem tvorby hydrogeologického (DFN) modelu. P?edm?t pln?ní je blíze specifikovaný v P?íloze ?. 5 Zadávací dokumentace.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 17 000 000.00 CZK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71351000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Lieu principal d'exécution:
Hl. m. Praha - sídlo zadavatele, Podzemní výzkumné pracovist Bukov (PVP Bukov), d?l Rozná
II.2.4) Description des prestations:
První fáze prací bude zahrnovat postupnou geologickou charakterizaci vybraného bloku horniny. Program bude dále obsahovat odvrtání t?í testovacích a n?kolika monitorovacích vrt?. Vrty budou osazeny pakrovými systémy. Následovat budou vlastní hydraulické a stopovací zkousky v kontrastních geologických prost?edích zastizených systémem vrt?. Na základ získaných dat bude vytvo?en strukturn?-geologický a hydraulický model definovaného horninového bloku. Veskerá získaná data budou ulozena do zadavatelem schválené databáze vytvo?ené na základ interní sm?rnice SÚRAO MP 23. P?edm?t pln?ní je blíze specifikovaný v P?íloze ?. 5 Zadávací dokumentace.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Návrh ?esení projektu / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Zkusenosti a kvalifikovanost realiza?ního týmu / Pondération: 30 Coût - Nom: Nejnizsí nabídková cena (bez DPH) / Pondération: 50
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 17 000 000.00 CZK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 54 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Dodavatel prokazuje spln?ní profesní zp?sobilosti ke dni podání nabídky doklady dle § 77 zákona.
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 08/11/2018 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Tchèque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 08/11/2018 Heure locale: 10:10
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze t?. Kpt. Jarose 7 Brno 604 55 République Tchèque Téléphone: +420 542167111 Courriel: posta@compet.cz Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.compet.cz http://www.compet.cz
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze t?. Kpt. Jarose 7 Brno 604 55 République Tchèque Téléphone: +420 542167111 Courriel: posta@compet.cz Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.compet.cz http://www.compet.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71351000 - Services de prospection géologique et géophysique et autre prospection scientifique