01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

République tchèque-Prague: Services de réparation et d'entretien du matériel de sécurité

2019/S 22-048312 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
31/01/2019 S22  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte République tchèque-Prague: Services de réparation et d'entretien du matériel de sécurité 2019/S 022-048312 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Správa Prazského hradu 49366076 Hrad I. nádvo?í ?.p. 1, Hrad?any Praha 1 119 08 Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Martina Jandová Téléphone: +420 224372221 Courriel: martina.jandova@hrad.cz Code NUTS: CZ010 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.hrad.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/SPH www.hrad.cz https://nen.nipez.cz/profil/SPH
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servis bezpe?nostních a slaboproudých technologií a za?ízení, v?etn p?íslusné komunika?ní infrastruktury v areálu Prazského hradu a Zámku Lány Numéro de référence: SPH 932/2017
II.1.2) Code CPV principal 50610000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní je závazek zhotovitele provád?t dílo, které spo?ítá v zajist?ní p?evzetí elektrické pozární signalizace (EPS), poplachového zabezpe?ovacího a tís?ového systému (PZTS), kamerového systému (CCTV), elektrické kontroly vstupu osob a vjezdu vozidel (EKV), systému m??ení a regulace technických za?ízení (MaR), systému ovládání osv?tlení objekt (EIB), systému pro rádiové monitorování mikroklimatu (RMSM), elektromechanických výsuvných zábran vjezdu vozidel (EVZ), interkomových a zvonkových systém (ICZ), zálozních zdroj napájení, zálozních baterií a st?ída? (UPS) a kompletní komunika?ní infrastruktury (optické a metalické kabelové rozvody a datové rozvad??e s aktivními prvky) zajis?ující funk?nost vsech výse uvedených systém a za?ízení (KIS) ve stávajícím stavu, zajist?ní individuální zkousky funk?nosti a celkové kontroly t?chto systém a následném provád?ní servisní práce na t?chto systémech, tj. revize, zkousky funk?nosti a provozuschopnosti, drobné opravy, vým?ny, apod.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 72 500 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Code NUTS: CZ020 Lieu principal d'exécution:
Areál a objekty Prazského hradu a Zámku Lány (Praha, Lány - okres Kladno), dalsí nemovitosti, se kterými je zadavatel p?íslusný hospoda?it (zejména v rámci Prahy 6).
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní je závazek zhotovitele provád?t dílo, které spo?ítá v zajist?ní p?evzetí elektrické pozární signalizace (EPS), poplachového zabezpe?ovacího a tís?ového systému (PZTS), kamerového systému (CCTV), elektrické kontroly vstupu osob a vjezdu vozidel (EKV), systému m??ení a regulace technických za?ízení (MaR), systému ovládání osv?tlení objekt (EIB), systému pro rádiové monitorování mikroklimatu (RMSM), elektromechanických výsuvných zábran vjezdu vozidel (EVZ), interkomových a zvonkových systém (ICZ), zálozních zdroj napájení, zálozních baterií a st?ída? (UPS) a kompletní komunika?ní infrastruktury (optické a metalické kabelové rozvody a datové rozvad??e s aktivními prvky) zajis?ující funk?nost vsech výse uvedených systém a za?ízení (KIS) ve stávajícím stavu, zajist?ní individuální zkousky funk?nosti a celkové kontroly t?chto systém a následném provád?ní servisní práce na t?chto systémech, tj. revize, zkousky funk?nosti a provozuschopnosti, drobné opravy, vým?ny, apod.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 129-263776
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 2334/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 283023111 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 29 720.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 2359/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 283023111 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 11 009.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 2358/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 283023111 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 61 530.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 2373/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 283023111 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 165 160.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 2482/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 283023111 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 27 020.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 2552/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 283023111 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 38 580.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 2483/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 28302311 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 49 020.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 2488/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 28302311 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 23 270.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 2487/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 28302311 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 183 300.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 2554/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 28302311 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 13 190.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 2548/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 28302311 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 38 040.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 2290/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 28302311 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 11 170.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 2902/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 28302311 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 4 335.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 2834/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 28302311 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 94 470.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 2895/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 28302311 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 26 775.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 2836/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 28302311 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 33 300.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 3189/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 28302311 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 27 350.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 3191/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 28302311 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 27 520.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 3194/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 28302311 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 5 700.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 3193/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 28302311 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 23 270.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 3195/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 28302311 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 3 340.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 3187/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 28302311 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 21 970.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 3163/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 28302311 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 10 520.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SPH 3149/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Techniserv, spol. s.r.o.
44264020 Baarova 231/36 Praha 4 140 00 Tchéquie Téléphone: +420 28302311 Courriel: info@techniserv.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: www.techniserv.cz www.techniserv.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 13 260.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze t?. Kpt. Jarose 7 Brno 604 55 Tchéquie Téléphone: +420 542167111 Courriel: posta@uohs.cz Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/ https://www.uohs.cz/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze t?. Kpt. Jarose 7 Brno 604 55 Tchéquie Téléphone: +420 542167111 Courriel: posta@uohs.cz Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/ https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
50610000 - Services de réparation et d'entretien du matériel de sécurité