01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/10/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document :
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

République tchèque-Prague: Travaux de construction de routes

2018/S 189-426330 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/10/2018 S189  - - Marché de travaux - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte République tchèque-Prague: Travaux de construction de routes 2018/S 189-426330 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses ?editelství silnic a dálnic ?R 65993390 Na Pankráci 546/56 Praha 4 140 00 République Tchèque Point(s) de contact: Petra Mí?ová Téléphone: +420 596663476 Courriel: petra.micova@rsd.cz Fax: +420 596615672 Code NUTS: CZ010 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD https://www.rsd.cz https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
D48 Rybí - MÚK Rychaltice
II.1.2) Code CPV principal 45233120
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ080 Lieu principal d'exécution:
Moravskoslezský kraj
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem rekonstrukce stávající silnice I/48 je p?estavba sí?kového uspo?ádání komunikace na dálnici II. t?ídy d?lenou st?edním pásem v kat. 25,5/120 v km 21,900-27,455 a 28,902 - 34,875 stani?ení.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Stavba je financována z prost?edk EU v rámci Opera?ního programu Doprava.
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 101-200342
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 16PT-000490 Intitulé:
D48 Rybí - MÚK Rychaltice
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
17/05/2017
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire "Spole?nost Metrostav + Swietelsky + Colas, D48 Rybí - MÚK Rychaltice" 00014915 Metrostav a.s. (správce), Kozeluzská 2450/4 Praha 8 180 00 République Tchèque Téléphone: +420 266018400 Courriel: info@metrostav.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: http://www.metrostav.cz http://www.metrostav.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Swietelsky stavební s.r.o.
48035599 Prazská t?. 495/58 ?eské Bud?jovice 370 04 République Tchèque Téléphone: +420 387002711 Courriel: centrala@swietelsky.cz Code NUTS: CZ031 Adresse internet: http://www.swietelsky.com/cz/ http://www.swietelsky.com/cz/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Colas CZ, a.s.
26177005 Ke Klí?ovu 9 Praha 9 190 00 République Tchèque Téléphone: +420 286003511 Courriel: colas@colas.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: http://www.colas.cz http://www.colas.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 2 069 023 420.15 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zadavateli není známo, zda dodavatelem je malý ?i st?ední podnik. V Oddílu VII.1.6 je Hodnota bez DPH záporná. Hodnotu jsme museli uvést tímto zp?sobem.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze t?. Kpt. Jarose 7 Brno 604 55 République Tchèque Téléphone: +420 542167111 Courriel: posta@compet.cz Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.compet.cz http://www.compet.cz
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze t?. Kpt. Jarose 7 Brno 604 55 République Tchèque Téléphone: +420 542167111 Courriel: posta@compet.cz Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.compet.cz http://www.compet.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/09/2018
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233120
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ080 Lieu principal d'exécution:
k. ú. Rybí, Libhos?, Sedlnice, P?íbor, Kloko?ov u P?íbora, Rychaltice
VII.1.4) Description des prestations:
Dodate?né stavební práce pro SO 171.1 - Úprava meliorace KÚ Libhos - vpravo, které se nepovazují za podstatné zm?ny závazk?.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 07/09/2018 Fin: 26/12/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 23 534.90 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire "Spole?nost Metrostav + Swietelsky + Colas, D48 Rybí - MÚK Rychaltice" 00014915 Metrostav a.s. (Správce), Kozeluzská 2450/4 Praha 8 180 00 République Tchèque Téléphone: +420 266018400 Courriel: info@metrostav.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: http://www.metrostav.cz http://www.metrostav.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Swietelsky stavební s.r.o.
48035599 Prazská t?. 495/58 ?eské Bud?jovice 370 04 République Tchèque Téléphone: +420 387002711 Courriel: centrala@swietelsky.cz Code NUTS: CZ031 Adresse internet: http://www.swietelsky.com/cz/ http://www.swietelsky.com/cz/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Colas CZ, a.s.
26177005 Ke Klí?ovu 9 Praha 9 190 00 République Tchèque Téléphone: +420 286003511 Courriel: colas@colas.cz Code NUTS: CZ010 Adresse internet: http://www.colas.cz http://www.colas.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
 1)Zm?na oproti návrhu v rámci RDS - nutnost provedené nové meliorace i v úseku km 0,540 - 0,590 (p?vodn plánovano az od km cca 0,610). 2) prodlouzení propustu
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
 1)P?i provád?ní zemních prací na objektu C453 a C458,3 podél polní cesty C171 byla zastizena stávající meliorace, která byla p?erusena p?i provád?ní výkopu rýhy pro ulození optických kabel objektu C453 a C458.3. Proto je zapot?ebí provést novou melioraci. 2) Prodlouzení propustu je nutné vzhledem k rozsí?ení komunikace D48.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 2 076 807 160.43 CZK Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 2 076 783 625.53 CZK
 
 
C L A S S E    C P V
45233120 - Travaux de construction de routes