Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie :Appareils d'éclairage et lampes électriques :AchiziÈ»ia în sistem centralizat de Corpuri de iluminat È i surse separate de luminÄf pentru interior

2024/S 2024-070412  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70412-2024 - Résultats
Roumanie – Appareils d'éclairage et lampes électriques – Achizi?ia în sistem centralizat de Corpuri de iluminat ?i surse separate de lumina pentru interior
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Achizi?ia în sistem centralizat de Corpuri de iluminat ?i surse separate de lumina pentru interior
Description: Obiectivul Acordului-Cadru Centralizat este de a asigura, în numele ?i pentru Utilizatorii men?iona?i în Sec?iunea B - Anexa 2 la Caiet de sarcini, termenii ?i condi?iile pentru Contractele de achizi?ie publica Subsecvente, atribuite ?i încheiate în executarea ?i pe durata Acordului-Cadru Centralizat, în vederea furnizarii de catre Ofertan?i, în condi?ii de siguran?a, operativitate, calitate ?i eficien?a financiara, a corpurilor de iluminat ?i a surselor separate de lumina pentru interior , pentru Utilizatori, conform cerin?elor men?ionate în „Sec?iunea B - Caiet de sarcini” ?i a cantita?ilor men?ionate în Sec?iunea B - Anexa 1 - „Lista de cantita?i” la Caietul de sarcini, în func?ie de necesita?ile fiecarui Utilizator ?i în limita bugetului alocat cu aceasta destina?ie. Numarul de Operatori Economici cu care se va încheia Acordul Cadru Centralizat: maxim 3 Operatori Economici, dupa cum este precizat în Anun?ul de participare asociat acestei proceduri, respectiv în Sec?iunea A – Instruc?iuni catre Ofertan?i a Documenta?iei de Atribuire. Numarul de zile pâna la care ofertan?ii pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 21 zile. ONAC va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari în a 11-a zi înainte de data limita de depunere a Ofertelor. În cazul în care nu vor fi primite cel pu?in 3 oferte declarate admisibile, ONAC va încheia Acordul Cadru Centralizat cu Operatorii Economici ale caror oferte au fost declarate admisibile ?i conforme. Valoarea maxima estimata anticipata a contractelor subsecvente ce urmeaza sa se execute în acela?i timp este de
   1. 138.446,81 euro (echivalentul a
   5. 636.222,45 LEI fara TVA).
Identifiant de la procédure: fa499777-f94f-42fa-b703-5cc269152cdb
Identifiant interne: 39983313
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 31500000 Appareils d'éclairage et lampes électriques
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: În contextul rolului ?i atribu?iilor pe care le are ONAC, având în vedere ca sursele de lumina (corpurile de iluminat ?i sursele separate de lumina pentru interior) sunt incluse în categoria produselor care pot fi achizi?ionate în sistem centralizat, ONAC deruleaza aceasta procedura de atribuire în scopul semnarii unui Acord Cadru Centralizat pentru corpurile de iluminat interior ?i sursele separate de lumina, care va fi utilizat de Utilizatori (beneficiari direc?i), în urma finalizarii procedurii de atribuire. Detalii complete privind sursele de lumina (corpurile de iluminat ?i sursele separate de lumina ) se regasesc în Sec?iunea B - Caiet de Sarcini, parte integranta din Documenta?ia de atribuire. Informa?ii privind cantita?ile ?i valorile estimate: ? Cantita?ile minime estimate ale Acordului-Cadru Centralizat sunt: 357.831 Produse (corpuri de iluminat ?i surse separate de lumina pentru interior) ? Cantita?ile maxime estimate ale Acordului-Cadru Centralizat sunt:
   1. 147.122 Produse (corpuri de iluminat ?i surse separate de lumina pentru interior) ? Cantitatea estimata a celui mai mare contract subsecvent (cel mai mare contract subsecvent dupa cantitate) este: 37.986 Produse (corpuri de iluminat ?i surse separate de lumina pentru interior) ? Cantitatea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 3 Produse (corpuri de iluminat ?i surse separate de lumina pentru interior) ? Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent (cel mai mare contract subsecvent dupa valoare) este de: 478.535,82 euro (?i corespunde unei cantita?i de 33.003 Produse (corpuri de iluminat ?i surse separate de lumina pentru interior)
Identifiant interne: 39983313
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 31500000 Appareils d'éclairage et lampes électriques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: România (conform Anexa nr.2 Sec?iunea B - Caiet de sarcini)
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Sursa de finan?are pentru achizi?ia în sistem centralizat a corpurilor de iluminat ?i surselor de lumina pentru interior este diferita de la Utilizator la Utilizator, fiind identificate mai multe surse de finan?are: Buget de stat, Fonduri europene/alte surse de finan?are nerambursabile, fonduri proprii, sau alte surse legal constituite.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 50

Critère:
Type: Qualité
Nom: Eficacitatea luminoasa medie
Description: Oferta admisibila, cu cel mai mare scor aferent valorilor ponderate pentru caracteristica tehnica ”Eficacitate luminoasa”, stabilit conform Tabelului 2 din Instructiuni pentru ofertan?i, va primi 50 de puncte (punctaj maxim pentru aceasta componenta).Pentru restul Ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizând urmatoarea formula: PEL(n) = [EL (n) / EL (max)] x 50 unde: PEL(n): punctajul ob?inut de catre Oferta admisibila aflata sub evaluare pentru componenta tehnica ”Eficacitate luminoasa medie”; EL (n): scorul aferent valorilor ponderate pentru caracteristica tehnica ”Eficacitate luminoasa medie”, corespunzator Ofertei admisibile aflata sub evaluare pentru componenta tehnica. EL(max): cel mai mare scor aferent valorilor ponderate pentru componenta tehnica ”Eficacitate luminoasa medie” Ofertelor admisibile aflate sub evaluare pentru componenta tehnica.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 50
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 10 558 433,69 EUR
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 15 240 936,58 EUR
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Solar Watts S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120388/CIF: RO 25741581
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 9 711 790,36 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1032/LDD
Date de conclusion du marché: 09/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: TOBIMAR
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120388/CIF: 11319570
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 7 081 206,87 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1032/LDD
Date de conclusion du marché: 09/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: EURO-AUDIT SERVICE, SPIN COM-EXIM
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120388/CIF: RO 16869469
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 10 558 433,69 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 3
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1032/LDD
Date de conclusion du marché: 09/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues9
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues9
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse7 081 206,87 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée13 822 978,12 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE
Numéro d’enregistrement: 39983313
Adresse postale: Strada: Libertatii, nr. 16  
Ville: Bucuresti
Code postal: 050706
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Octav Gaftoi
Adresse électronique: onac@onac.gov.ro
Téléphone: +40 213113800
Adresse internet: https://www.onac.gov.ro
Profil de l’acheteur: https://www.onac.gov.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE
Numéro d’enregistrement: 39983313
Adresse postale: Bdul Regina Elisabeta nr.3, sector 3  
Ville: Bucuresti
Code postal: 030015
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: iluminat@onac.gov.ro
Téléphone: +40 213113800
Adresse internet: https://www.onac.gov.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: EURO-AUDIT SERVICE
Numéro d’enregistrement: RO 16869469
Adresse postale: Strada Calafat, Nr. 7  
Ville: Targoviste
Code postal: 130142
Subdivision pays (NUTS): Dâmbovita (RO313)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: euro.audit.service@gmail.com
Téléphone: +40 0245216015
Télécopieur: +40 0245216015
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-9001
Nom officiel: TOBIMAR
Numéro d’enregistrement: 11319570
Adresse postale: Strada calea alba iulia, Nr. 10  
Ville: Drambar
Subdivision pays (NUTS): Alba (RO121)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@tobimar.ro
Téléphone: +40 258818191
Télécopieur: +40 258818191
Adresse internet: https://www.tobimar.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-9002
Nom officiel: Solar Watts S.R.L.
Numéro d’enregistrement: RO 25741581
Adresse postale: Strada Dorobantilor, Nr. 678  
Ville: Braila
Code postal: 810147
Subdivision pays (NUTS): Braila (RO221)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@solarwatts.ro
Téléphone: +40 0239640637
Télécopieur: +40 0239640637
Adresse internet: https://www.solarwatts.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-9003
Nom officiel: SPIN COM-EXIM
Numéro d’enregistrement: RO5969560
Adresse postale: Strada Caloian Judetul, Nr. 4, Sector: 3  
Ville: Bucuresti
Code postal: 031112
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: liliana@spincomexim.ro
Téléphone: +40 786128705
Adresse internet: http://www.spincomexim.ro
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 73a84cb4-3af3-426c-8cc1-2c6997d1a3c7 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 11:39:20 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 01/02/2024 10:55:07 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70412-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
31500000 - Appareils d'éclairage et lampes électriques