Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie :Services d'assistance relative aux syst'mes :Servicii de mentenan»'f corectiv'f si mentenan»'f evolutiv'f (dezvoltare) a sistemului ROMPOS

2024/S 2024-071920  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
71920-2024 - Résultats
Roumanie – Services d'assistance relative aux systèmes – Servicii de mentenan?a corectiva si mentenan?a evolutiva (dezvoltare) a sistemului ROMPOS
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Servicii de mentenan?a corectiva si mentenan?a evolutiva (dezvoltare) a sistemului ROMPOS
Description: Autoritatea contractanta deruleaza procedura de achizitie "licitatie deschisa" in vederea achizitionarii de "Servicii de mentenan?a corectiva si mentenan?a evolutiva (dezvoltare) a sistemului ROMPOS" (lot 1-2). Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la solicitarile de clarificari si/sau informatiile suplimentare solicitate de operatorii economici interesati de procedura numai prin intermediul SEAP, cu respectarea prevederilor Notificarii ANAP nr 247/2016. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar ?i complet tuturor solicitarilor de clarificare/informa?ii suplimentare, adresate de catre operatorii economici, în a 11-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pâna la termenul-limita stabilit la Sec. I.3, respectiv 20 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Identifiant de la procédure: b9d23348-cfe6-462a-af24-311bccf5db2c
Identifiant interne: 14057015_2023_PAAPD1397433
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72253200 Services d'assistance relative aux systèmes
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Servicii de mentenan?a corectiva a sistemului ROMPOS
Description: Prestare Servicii de mentenan?a corectiva a sistemului ROMPOS în vederea asigurarii func?ionarii sistemului în condi?ii optime pentru a putea fi furnizate serviciile ROMPOS la o calitate ridicata pentru utilizatorii implicati în proces.
Identifiant interne: 14057015_2023_PAAPD1397433
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72253200 Services d'assistance relative aux systèmes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Bulevardul Expozitiei nr. 1 A sector 1
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 76

Critère:
Type: Qualité
Nom: P2. Propunere tehnica
Description: 2.1 Grad de severitate: Maxim Termenul de furnizare a unei solu?ii temporare (Tt) = 4 ore 4 puncte Termenul de remediere al defectului/problemei (Tr) = 24 ore 4 puncte
   2. 2 Grad de severitate: Sever Termenul de furnizare a unei solu?ii temporare (Tt) = 12 ore 4 puncte Termenul de remediere al defectului/problemei (Tr) =120 ore 4 puncte
   2. 3 Grad de severitate: Mediu Termenul de furnizare a unei solu?ii temporare (Tt) = 24 ore 4 puncteTermenul de remediere al defectului/problemei (Tr) = 240 ore 4 puncte P2= Tt(2.1)+Tr(2.1)+Tt(2.2)+Tr(2.2)+Tt(2.3)+Tr(2.3) Valorile care nu se încadreaza în intervalele precizate vor fi punctate cu 0 puncte. Cerin?a minima poate fi considerata îndeplinita numai daca timpii oferta?i corespund celor cuprin?i în Anexa 6 din caietul de sarcini.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 24
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Servicii de mentenan?a evolutiva (dezvoltare) a sistemului ROMPOS
Description: Prestare Servicii de mentenan?a evolutiva (dezvoltare) a sistemului ROMPOS ce vor fi prestate la solicitarea Autorita?ii contractante pe baza de comanda ?i vor include, fara a se limita la acestea, urmatoarele tipuri de activita?i: - Dezvoltarea capacita?ilor de procesare bazate pe solu?ia software proprietara care asigura func?ionarea sistemului ROMPOS (Leica GNSS Spider); - Asigurarea mentenan?ei proactive ?i reactive pentru aplica?ia SARR; - Dezvoltarea de noi module ?i optimizarea celor existente la nivelul aplica?iei SARR; - Integrarea în SARR, în modulul de administrator, a posibilita?ilor de extragere de date statistice ?i grafice cu privire la activitatea utilizatorilor ROMPOS pe categorii, zone geografice, tipuri de produse utilizate, evolu?ie numar conexiuni, analize JSON etc.;
Identifiant interne: 14057015_2023_PAAPD1397433
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72212422 Services de développement de suites logicielles
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Bulevardul Expozitie nr. 1 A, sector 1
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 76

Critère:
Type: Qualité
Nom: P2. Propunerea tehnica
Description: 2.1 Grad de severitate Maxim Termenul de furnizare a unei solu?ii temporare (Tt) = 4 ore 4 puncte Termenul de remediere al defectului/problemei (Tr) = 24 ore 4 puncte
   2. 2 Grad de severitate Server Termenul de furnizare a unei solu?ii temporare (Tt) = 12 ore 4 puncte Termenul de remediere al defectului/problemei (Tr) =120 ore 4 puncte
   2. 3 Grad de severitate Mediu Termenul de furnizare a unei solu?ii temporare (Tt) = 24 ore 4 puncte Termenul de remediere al defectului/problemei (Tr) = 240 ore 4 puncte P2= Tt(2.1)+Tr(2.1)+Tt(2.2)+Tr(2.2)+Tt(2.3)+Tr(2.3) Valorile care nu se încadreaza în intervalele precizate vor fi punctate cu 0 puncte. Cerin?a minima poate fi considerata îndeplinita numai daca timpii oferta?i corespund celor cuprin?i în Anexa 6 din caietul de sarcini.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 24
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 3 024 330,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 3 027 447,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: INTERGRAPH COMPUTER SERVICES
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1105334/LOT-0002/CIF: RO 7238906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 3 024 330,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 39
Date de conclusion du marché: 22/05/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: INTERGRAPH COMPUTER SERVICES
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1105334/LOT-0002/CIF: RO 7238906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 3 024 330,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2
Date de conclusion du marché: 30/05/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: INTERGRAPH COMPUTER SERVICES
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1105334/LOT-0002/CIF: RO 7238906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 3 024 330,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1.
Date de conclusion du marché: 30/05/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse3 024 330,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée3 024 330,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 3 200 000,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 3 221 064,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: TOP GEOCART S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1105334/LOT-0001/CIF: RO 10274542
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 3 200 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1
Date de conclusion du marché: 30/05/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: TOP GEOCART S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1105334/LOT-0001/CIF: RO 10274542
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 3 200 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 38
Date de conclusion du marché: 22/05/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse3 200 000,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée3 200 000,00 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE
Numéro d’enregistrement: RO14057015
Adresse postale: Strada: Bd. Expozitiei, nr. 1A  
Ville: Bucuresti
Code postal: 012101
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Mariana DUMITRACHE
Adresse électronique: bmap@cartografie.ro
Téléphone: +40 0212241621
Télécopieur: +40 0212241996
Adresse internet: https://www.cartografie.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE
Numéro d’enregistrement: 14057015
Adresse postale: Strada Bd. Expozitiei, Nr. 1A  
Ville: Bucuresti
Code postal: 012101
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: bmap@cngcft.ro
Téléphone: +40 212241621
Adresse internet: https://www.cngcft.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9001
Nom officiel: INTERGRAPH COMPUTER SERVICES
Numéro d’enregistrement: RO 7238906
Adresse postale: Strada Putul lui Zamfir, Nr. 22-24, Sector: 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 011683
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: ioan.ismail@ingr.ro
Téléphone: +40 212336363
Télécopieur: +40 212336364
Adresse internet: https://www.ingr.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: TOP GEOCART S.R.L.
Numéro d’enregistrement: RO 10274542
Adresse postale: Strada Maiorescu Ion, prof., Nr. 67, Sector: 2  
Ville: Bucuresti
Code postal: 021244
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@topgeocart.ro
Téléphone: +40 212530530
Télécopieur: +40 2521215
Adresse internet: https://www.topgeocart.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 03b87efc-3e4c-41b8-a217-5468f3aacb0a - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 14:04:20 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 01/02/2024 12:16:40 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 71920-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72253200 - Services d'assistance relative aux systèmes