Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 05/04/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Agigea: Étude de faisabilité

2021/S 37-093626  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Roumanie-Agigea: Étude de faisabilité 2021/S 037-093626 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Compania Na?ional Administra?ia Canalelor Navigabile S.A. Constan?a Numéro national d'identification: RO 11087755 Adresse postale: Str. Ecluzei nr. 1 Ville: Agigea Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 907015 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Camelia Sirbu Courriel: achizitii@acn.ro Téléphone: +40 241702728 Fax: +40 241737711 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.acn.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113858 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Activités portuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Reactualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: "Amenajarea râurilor Arge ?i Dâmbovi?a pentru naviga?ie ?i alte folosin?e' Numéro de référence: 11087755_2020_PAAPD1115514
II.1.2) Code CPV principal 79314000 Étude de faisabilité
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Elaborarea studiului de fezabilitate comporta doua etape de proiectare astfel: etapa I: (a) expertize tehnice - constructii si amenajari hidrotehnice, taluzuri, drumuri si poduri etc.; (b) studiu topografic vizat de OCPI (inclusiv studiu batimetric); (c) stabilirea coridorului de expropriere si identificare proprietari; (d) studiu geotehnic (inclusiv studiu privind stabilitate a malurilor); (e) studiu de impact asupra mediului (inclusiv studiul transfrontralier) si studiul cu privire la siturile arheologice; (f) studiu/studii de impact asupra corpurilor de apa; (g) studiu hidrologic; (h) studiu de trafic pentru o perioada de cinci ani pentru fiecare rau/canal navigabil. Etapa II: (a) documentatia tehnica pentru certificatul de urbanism care se emite in vederea obtinerii autorizatiei de construire (DTCU); (b) documentatiile tehnice (inclusiv diligentele si taxele aferente) pentru obtinerea avizelor/acordurilor specificate in C.U. inclusiv acordul de mediu si documentatia necesara obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor (DTAA); (c) documentatiile tehnice (inclusiv diligentele si taxele aferente) pentru obtinerea acordului de functionare in siguranta a barajelor (se refera la incadrarea in categorii de importanta a barajelor, la adoptarea solutiilor de proiectare, la conditiile de amplasament si la respectarea normelor si reglementarilor legale, precum si a experientei in domeniu) obligatoriu pentru obtinerea autorizatiei de construire - conform OUG nr. 244/2000 privind siguranta barajelor; respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta barajelor este obligatorie in toate etapele de realizare si de exploatare a acestora: proiectare, executie, exploatare in perioada de executie, exploatare curenta si postutilizare sau abandonare; (d) studiu de Fezabilitate (cu respectarea continutului - cadru S.F. obiectiv mixt de investitii - conf. HG nr. 907 din 2016) + documente suport elaborate conform cerintelor Ghidului solicitantului (inclusiv: estimare cantitati, evaluare costuri lucrari; devize generale Arges si Dambovita, devize pe obiecte, analiza economica, cost-beneficiu, sensivitate, analiza optiuni etc.); (e) documentatii tehnice pentru avizarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici in CTE Ministerul Transporturilor Infrastucturii si Comunicatiilor, in Consiliul interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte si documentatii tehnice pentru obtinerea tuturor celorlalte avize care sunt necesare aprobarii la finantare a proiectului. Versiunea finala a studiului de fezabilitate se considera versiunea care va fi aprobata prin hotarare de guvern, pentru indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Amenajarea râurilor Arge ?i Dâmbovi?a pentru naviga?ie ?i alte folosin?e". Prin hotarare de guvern se va aproba si coridorul de exproprieri pentru obiectivul de investitii: "Amenajarea râurilor Arge ?i Dâmbovi?a pentru naviga?ie ?i alte folosin?e". Valoarea estimata: 6 000 000 RON, fara TVA. Termene pentru depunerea/raspunsul entitatii contractante la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:
   1.  Termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire: 22 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;
   2.  Termenul-limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficari/informatii suplimentare in m?sura în care solicit?rile de clarific?ri sau informa?ii suplimentare au fost adresate în termenul prev?zut în anun?ul de participare: 12 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;
   3.  Entitatatea contractant men?ioneaz c va r?spunde la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici pân la termenul-limit stabilit in anuntul de participare;
   4.  La solicitarile adresate dupa acest termen-limita stabilit, entitatea contractanta nu va raspunde.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 6 000 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exécution:
Pe cursul raului Arges aval de lacul Mihailesti - Cornetu si pe cursul raului Dambovita aval de podul de pe soseaua de centura a municipiului Bucuresti, pe teritoriul judetelor Ilfov, Giurgiu si Calarasi.
II.2.4) Description des prestations:
Serviciile care fac obiectul Caietului de sarcini nr. 20249 din 09.11.2020
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Participarea (experienta) in contracte / proiecte cu obiect: proiectarea in fazele fazele S.F.si/sau D.A.L.I. si/sau Proiect Tehnic (PT+CS+DDE) in domeniul Constructii si amenajari hidrotehnice, cu prezentarea oric?rui document prin care se poate demonstra experien?a în pozitia de Sef de proiect si/sau Adjunct Sef de proiect si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef echipa proiectare si/sau Coordonator de Proiect si/sau Adjunct Coordonator de Proiect si/sau Director de Proiect si/sau Adjunct Director de Proiect / Pondération: 4 Critère de qualité - Nom: Participarea (experienta) in contracte / proiecte cu obiect: proiectarea in fazele fazele S.F.si/sau D.A.L.I. si/sau Proiect Tehnic (PT+CS+DDE) in domeniul Constructii si amenajari hidrotehnice, cu prezentarea oric?rui document prin care se poate demonstra experien?a în pozitia de Sef de proiect si/sau Adjunct Sef de proiect si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef echipa proiectare si/sau Coordonator de Proiect si/sau Adjunct Coordonator de Proiect si/sau Director de Proiect si/sau Adjunct Director de Proiect / Pondération: 6 Critère de qualité - Nom: Participarea (experienta) in contracte / proiecte cu obiect: proiectarea in fazele fazele S.F.si/sau D.A.L.I. si/sau Proiect Tehnic (PT+CS+DDE) in domeniul Constructii si amenajari hidrotehnice, cu prezentarea oric?rui document prin care se poate demonstra experien?a în pozitia de Sef de proiect si/sau Adjunct Sef de proiect si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef echipa proiectare si/sau Coordonator de Proiect si/sau Adjunct Coordonator de Proiect si/sau Director de Proiect si/sau Adjunct Director de Proiect / Pondération: 6 Critère de qualité - Nom: Participarea (experienta) in contracte / proiecte cu obiect: proiectare si/sau proiectare si executie si/sau executie in domeniul - infrastructura de transport (naval si/sau aerian si/sau rutier si/sau CF), cu prezentarea oric?rui document prin care se poate demonstra experien?a în pozi?ia de Manager de Proiect si/sau Adjunct Manager de Proiect si/sau Coordonator de Proiect si/sau Adjunct Coordonator de Proiect si/sau Responsabil de contract / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Participarea (experienta) in contracte / proiecte cu obiect: proiectarea si/sau proiectare si executie si/sau executie in domeniul infrastructura de transport (naval si/sau aerian si/sau rutier si/sau CF) cu prezentarea oricarui document prin care se poate demonstra experienta in pozitia de Specialist in domeniul protectiei mediului / Pondération: 4 Prix - Pondération: 70
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 11 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Cod SMIS: 146216
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta 1 Ofertant unic, ofertanti asociati (lider asociere,asociati), terti sustinatori, subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177,178,180 din Legea achizitiilor sectoriale nr.99/2016. Modalitatea de indeplinire a cerintei; 1) Initial, toti participantii la procedura: ofertant unic, lider/ ofertant asociat, subcontractanti, terti sustinatori,dupa caz, vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) în conformitate cu art. 202 alin.(1) din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu informatiile aferente situatiei lor, utilizand: Partea III sectiunea Motive de excludere; 2) Ulterior, entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, prezentarea documentelor justificative care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Documentele justificative sunt: a). Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), la momentul prezentarii. b). Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC; c). Dupa caz, documente prin care se demonstreaza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179, alin.(2), art.180,alin (2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare; d). Alte documente edificatoare, dupa caz. Persoanele juridice straine vor prezenta pentru demonstrarea faptului c nu se încadreaz în una dintre situa?iile prev?zute la art. 177, 178 ?i 180 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ?ara de origine sau în ?ara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorit??i competente din ?ara respectiv?. In cazul în care în ?ara de origine sau în ?ara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prev?zute la alineatul precedent sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art. 177, 178 ?i 180, entitatea contractant are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe propria r?spundere sau, dac în ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic dat în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Cerinta 2 Ofertant unic, ofertant asociat (lider asociere,asociati), terti sustinatori, subcontractanti dupa caz, nu trebuie sa se regaseasca inituatiile prevazute la art.73 din Legea achizitiilor sectoriale nr.99/2016. Persoanele cu func?ie de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire: Persoane cu func?ii de decizie în cadrul entitatii contractante:
   1.  Director General - Daniel Georgescu;
   2.  Director Executiv, Directia Juridica - Diana Niculescu;
   3.  Director Economic, Directia Economica - Cornelia Popescu;
   4.  Director executiv, Directia Tehnica Administrativ - Costel Ghinea;
   5.  Sef Serviciu Constructii Investitii -Silviu Udrea;
   6.  Director executiv, Directia Exploatare - Lucian Bucuroiu;
   7.  Sef Birou Analize Econimice - tarife, economist -Daniela Boaghe;
   8.  Sef Serviciu Achizitii -Camelia Sirbu;
   9.  Sef Servicu Pregatire si Derulare Proiecte -Moren Abdurafi; 10. Responsabil Managementul Mediului -Laurentia Olteanu; 11. Sef Serviciu Tehnic - Carmen Scantee Membrii Consiliului de Administratie:
   1.  Presedinte CA: Bumbac Georgeta
   2.  Membru CA: Daniel Georgescu
   3.  Membru CA: Dinu Nicoleta Ramona
   4.  Membru CA: Voicu Cheta
   5.  Membru CA: Gabriel Valentin Parvulescu
   6.  Membru CA: Gabriel Danut Ofiteru
   7.  Membru CA: Ion Laurentiu Voicu Modalitatea de indeplinire a cerintei Toti participantii la procedura: ofertant unic, ofertanti asociati (lider asociere,asociati), subcontractanti, terti sustinatori,dupa caz,vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) utilizand: Partea III sectiunea Motive de excludere; si vor prezenta odata cu DUAE, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 73 din Legea achizitiilor sectoriale nr.99/2016, conform Formular model- Sectiunea V Formulare. Cerinta: Operatorii economici care depun oferta trebuie s dovedeasc forma de înregistrare, în conformitate cu cerin?ele legale din ?ara încare este stabilit operatorul economic, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie sectorial?. Modalitatea de indeplinire 1) Initial, toti participantii la procedura: ofertant unic, ofertant asociat (lider asociere,asociati),subcontractanti, terti sustinatori,dupa caz, vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) în conformitate cu art. 202 alin.(1) din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu informatiile aferente situatiei lor referitoare la indeplinirea cerintei privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Operatorul economic trebuie s utilizeze Partea IV: Criterii de selec?ie, Sec?iunea A: Capacitatea de a corespunde cerin?elor în DUAE (r?spuns), rubrica: "Înscrierea în registrul comer?ului" 2) Ulterior, entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, prezentarea documentelor justificative care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informa?iilor incluse în DUAE (r?spuns) referitoare la capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale includ, f?r a se limita la: certificate eliberate registrul comer?ului; Pentru persoane fizice/juridice straine: a) Documente care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. b) Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs. Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare document redactat in alta limba decat romana va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane In situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre asociati /subcontractan?i, dovada înregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre fiecare asociat/ subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Specificati cifra de afaceri medie anuala Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa sa demonstreze ca media cifrei de afaceri generale pentru ultimele 3 exerci?ii financiare disponibile / incheiate aferente anilor 2017, 2018, 2019 a fost de minim
   6. 000.000 RON. Pentru cifrele de afaceri a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei este cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an în parte. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 1)Initial, ca dovad preliminar pentru demonstrarea îndeplinirii cerin?ei minime privind cifra de afaceri, Operatorul Economic Ofertant va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) în conformitate cu art. 202 alin.(1) din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu informatiile aferente situatiei lor. Pentru furnizarea informa?iilor aferente cifrei de afaceri, Operatorul Economic Ofertant completeaz în DUAE (r?spuns), astfel: a. introduce în câmpul "num?rul de ani" - num?rul de ani pentru care prezint media cifrei de afaceri; b. introduce în câmpul "media cifrei de afaceri" - valoarea mediei cifrei de afaceri pentru anii în cauz în format de num?r întreg (f?r zecimale) ?i f?r a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc. c. precizeaz în câmpul "moneda", moneda în care este exprimat cifra de afaceri în înregistr?rile pe care le utilizeaz ca suport pentru informa?iile incluse în DUAE 2) Ulterior, entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, prezentarea documentelor justificative care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Documentele suport / justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, includ, dar nu se limiteaz la:
   1.  prezentarea situa?iilor financiare sau a extraselor din situa?iile financiare(extrasul "contul de profit ?i pierdere), în cazul în care publicarea situa?iilor financiare este prev?zut de legisla?ia ??rii în care este stabilit operatorul economic;
   2.  prezentarea de documente echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit financiar întocmite de entit??i specializate, în cazul în care publicarea situa?iilor financiare este prev?zut de legisla?ia ??rii în care este stabilit operatorul economic
   3.  alte dovezi / documente echivalente pe care operatorul economic ofertant le prezinta entitatii contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al cifrei de afaceri. Atunci când Operatorul Economic s-a înfiin?at sau ?i-a început activitatea în unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicit informa?ii, Operatorul Economic în cauz va include informa?ii despre cifra de afaceri pentru exerci?iile financiare încheiate pân la momentul complet?rii DUAE. Pentru a demonstra îndeplinirea cerin?ei orice operator economic are dreptul:
   1.  s invoce sus?inerea unui ter (entitate) ?i s utilizeze capacit??ile acestuia pentru a satisface cerin?a minim?, indiferent de rela?iilor juridice existente între operatorul economic ofertant ?i entitatea ale c?rei capacit??i le utilizeaz în condi?iile art. 196 din Legea nr. 99/2016;
   2.  s participe în comun cu al?i operatori economici la procedura de atribuire, în condi?iile art. 66 din Legea nr. 99/2016. În cazul (1) în care un operator economic ofertant î?i exercit dreptul de a utiliza capacit??ile altor entit??i pentru a demonstra îndeplinirea cerin?ei minime, atunci acesta trebuie s aiba in vedere urmatoarele: a) sa transmit împreun cu oferta, pân la termenul limit comunicat pentru depunerea ofertei urm?toarele: a.1) angajamentul ferm de sus?inere din partea unui ter sau a mai multor ter?i în ceea ce prive?te îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea economic ?i financiar ce include: enumerare ?i descriere a resurselor pe care entitatea respectiv le pune la dispozi?ia operatorului economic ofertant, prin raportare la cerin?a minim comunicat în Fi?a de Date a Achizi?iei ?i cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm; specificarea în mod expres a faptului c ter?ul sus?in?tor î?i asum în mod solidar cu operatorul economic/operatorii economici ofertan?i r?spunderea Nota: .Avand in vedere numarul limitat de caractere din SEAP, pentru citirea integrala a sectiunii se vor avea in vedere documentul "Instructiuni pentru ofertanti -anexa la Fisa de date a achizitiei", Sectiunea II - din Documentatia de atribuire .
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Operatorii economici participanti la procedura trebuie s fac dovada c au prestat, în ultimii 5 ani, la nivelul unuia / mai multor contracte, servicii similare duse la bun sfarsit, in valoare cumulata de minim
   5. 400.000 RON. Pentru conversie din alta moned?, Ofertan?ii vor utiliza cursul de schimb mediu anual pentru fiecare exerci?iu financiar specific, a?a cum este comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an în parte. Cursul mediu anual din 2015 pentru Euro: 4,4450 RON; Cursul mediu anual din 2016 pentru Euro:
   4. 4908 RON; Cursul mediu anual din 2017 pentru Euro: 4,5681 RON; Cursul mediu anual din 2018 pentru Euro: 4,6535 RON; Cursul mediu anual din 2019 pentru Euro: 4,7452 RON Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Prin sintagma " servicii similare " se intelege: elaborare documentatii de proiectare in oricare din fazele: S.F.; D.A.L.I.; Proiect Tehnic:PT+CS+DDE - pentru oricare dintre urmatoarele constructii si amenajari hidrotehnice: baraje, desc?rc?toare de ap?, consolidare a malurilor, cheuri-porturi, platforme maritime, canale/cai navigabile. Conform art.9, alin.3 din Instructiunea presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2/2017 prin sintagma "servicii duse la bun sfâr?it" se în?elege: a) servicii recep?ionate par?ial, cu condi?ia ca specificul contractului/activit??ilor ce reprezint experien? similar s permit elaborarea unui livrabil care s poat fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; b) servicii recep?ionate la sfâr?itul prest?rii; sfâr?itul prest?rii nu presupune expirarea perioadei de garan?ie, respectiv a perioadei de notificare a defectelor în cadrul contractelor de tip FIDIC. Num?rul de ani aferen?i experien?ei similare se calculeaz prin raportare la data-limit de depunere a ofertelor prevazuta in anunt de participare publicat, cu mentiunea ca in situatia in care data-limit de depunere a ofertelor va fi decalata, perioada aferenta experientei similare (limita inferioara a perioadei de 5 ani) se va extinde cu perioada de timp aferenta decalarii (zilele de decalare). În condi?iile în care contractele cu obiect servicii similare au fost incheiate anterior ultimilor 5 ani, dar unele faze ale serviciilor au fost realizate ultimii 5 ani, se va lua în considerare numai valoarea aferent serviciilor prestate în ultimii 5 ani 1) Initial, ca dovad preliminar pentru demonstrarea îndeplinirii cerin?ei minime privind experienta similara, Operatorul Economic va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) în conformitate cu art. 202 alin.(1) din Legea 99/2016. Ofertantul va utiliza Partea IV: Criterii de selec?ie, Sec?iunea C: Capacitatea tehnic ?i profesional în DUAE (r?spuns), rubrica "Pentru contractele de achizi?ie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat" astfel,
   1. utilizeaz câmpul "Descriere" pentru a include în maximum [introduce?i num?rul de cuvinte/caractere], cel pu?in urm?toarele informa?ii: a.obiectul contractului/în?elegerii/proiectului/exerci?iului cu Beneficiarul serviciilor, b.datele de identificare ale contractului, c.caracteristicile serviciilor pentru demonstrarea îndeplinirii cerin?ei minime, d.informa?iile de?inute de Operatorul Economic Ofertant pentru demonstrarea prest?rii în mod corespunz?tor a serviciilor ?i pe care Operatorul Economic Ofertant le poate prezenta entitatii contractante . Ofertantul trebuie s nominalizeze în acest câmp documentul/documentele a?a cum exist acesta/acestea sub form de dovezi în eviden?ele sale;
   2. introduce în câmpul "valoare" - valoarea contractului prezentat ca experien? similar în format de num?r întreg (f?r zecimale) ?i f?r a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.;
   3. precizeaz în câmpul "moneda", moneda în care este exprimat valoarea serviciilor realizate a?a cum este aceast moned specificat în cadrul contractului/în?elegerii dintre Operatorul Economic Ofertant ?i beneficiarul
   4. selecteaz "data de început" ca fiind data la care a început prestarea serviciului prezentat ca fiind similar, conform prevederilor în?elegerii dintre Operatorul Economic Ofertant ?i beneficiarul serviciilor
   5. selecteaz "data de sfâr?it" ca fiind data la care serviciul prezentat Nota:.Avand in vedere numarul limitat de caractere din SEAP, pentru citirea integrala a sectiunii se vor avea in vedere documentul "Instructiuni pentru ofertanti -anexa la Fisa de date a achizitiei", Sectiunea II - din Documentatia de atribuire .
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Cuantum garan?ie de participare: 60.000 RON. Se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, în condi?iile legii. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreun cu oferta ?i celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data ?i ora-limit de depunere a ofertelor ?i trebuie s prevad c plata garan?iei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declara?iei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Perioada de valabilitate va fi cel pu?in egal cu perioada minim de valabilitate a ofertei: 4 luni de la data limita de depunere oferte. Pentru garantia constituita prin transfer bancar, contul bancar este RO 23BACX 0000 0092 0045 6014 UniCredit Bank iar in detaliile tranzactiei se va mentiona nr. Anuntului de participare. Documentul de plat va fi înc?rcat în SEAP, semnat cu semn?tur electronic?, pân la data limit de depunere a ofertelor. Dup aceast dat?, autoritatea contractant solicit ofertan?ilor clarific?ri în scopul prezent?rii în original a documentului privind garan?ia de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special (cec, bilet la ordin) a c?ror valabilitate este condi?ionat de prezentarea în forma original?. In cazul asocierii, garantia se constituie în numele asocierii ?i se men?ioneaza c acoper în mod solidar to?i membrii grupului de op. economici. Garan?ia de participare emis în alt limb se va înc?rca în SEAP, insotita de traducerea autorizat in limba romana. Pentru constituirea garan?iei de participare de c?tre operatori economici din afara României, pentru conversia dintr-o alt moned?, se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de Banca Na?ional a României (www.bnr.ro) valabil data public?rii Anun?ului de participare în S... detalii pe www.e-licitatie.ro www.bnr.ro www.e-licitatie.ro
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 05/04/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 05/08/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 05/04/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Membrii Comisiei de evaluare, precum si observatorii desemnati de ANAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Înainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractant va solicita ofertantului clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire, s prezinte documente justificative actualizate prin care s demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informa?iile cuprinse în DUAE Modul de departajare al ofertelor: În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situtia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Conform Lege nr.101/2016 privind remediile ?i c?ile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizi?ie public?, a contractelor sectoriale ?i a contractelor de concesiune de lucr?ri ?i concesiune de servicii, precum ?i pentru organizarea ?i func?ionarea Consiliului Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Compania Na?ional Administra?ia Canalelor Navigabile S.A.
Adresse postale: Str. Ecluzei nr. 1 Ville: Agigea Code postal: 907015 Pays: Roumanie Courriel: compania@acn.ro Téléphone: +40 241702700 Adresse internet: www.acn.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
79314000 - Étude de faisabilité