01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/12/2018
Date de péremption : 03/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Alba Iulia: Gravier, sable, pierre concassÈe et agrÈgats

2018/S 246-563626 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/12/2018 S246  - - Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Roumanie-Alba Iulia: Gravier, sable, pierre concassÈe et agrÈgats 2018/S 246-563626 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Regia Na?ional a P?durilor ó Romsilva R.A.
Romania Prin Direc?ia Silvic Alba, Str. Basarabiei nr. 9 Alba Iulia 511610 Roumanie Point(s) de contact: Sediul D.S. Alba TÈlÈphone: +40 258812138 Courriel: office@alba.rosilva.ro Fax: +40 258813006 Code NUTS: RO121 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.rosilva.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.rosilva.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.e-licitatie.ro Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Regie autonom
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Silvicultur ?i exploat?ri forestiere
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord-cadru furnizare produse carier balastier ?i sare D.S. Alba NumÈro de rÈfÈrence: 159012020180388
II.1.2) Code CPV principal 14210000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizarea de produse cariera balastiera si sare conform caietului de sarcini.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 4 Nombre maximal de lots pouvant Ítre attribuÈs un soumissionnaire: 4
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Nisip
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14210000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO121 Lieu principal d'exÈcution:
Pe raza Directiei Silvice Alba.
II.2.4) Description des prestations:
Nisip ó conform specificatiei caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 3 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Balast
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14210000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO121 Lieu principal d'exÈcution:
Pe raza Directiei Silvice Alba.
II.2.4) Description des prestations:
Balast ó conform specificatiei caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 3 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sare industrial pentru desz?pezire
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15872400
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO121 Lieu principal d'exÈcution:
Pe raza Directiei Silvice Alba.
II.2.4) Description des prestations:
Sare ó conform specificatiei caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 3 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Piatr concasat
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14210000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO121 Lieu principal d'exÈcution:
Pe raza Directiei Silvice Alba.
II.2.4) Description des prestations:
Piatra concasata ó conform specificatiei caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 3 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 1)Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: (a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii, (b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, (c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, (d) alte documente edificatoare, dupa caz, declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 58ñ60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functie de decizie Ón cadrul Directiei Silvice Alba Ón ceea ce priveste aceasta procedura sunt: Boariu Gheorghe Dan, Balasa Ion, Trif Elena Simona, Andrei Simona Cristina, Galdau Ilie, Huzu Maria, Florea Vasile, Radu Emanuel Nelutu. Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) pentru partea/partile de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv. Modalitate de Óndeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaz Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in ?ara de reziden?a, urmeaz s fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: In lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice /juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare/apartenenta profesionala adecvate in raport cu obiectul contractului.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Operatorii economici sa prezinte licenta sau permis de exploatare produse cariera balastiera si sare industriala pentru deszapezire. Sa faca dovada detinerii la punctul de incarcare a unui sistem de cantarire, prezentand documente in acest sens, conform HG 1373/2008, art. 2 alin. (2). Sa prezinte un raport de incercare a produselor emis de un laborator autorizat. Sa prezinte Certificat ISO 9001 sau echivalent in termen de valabilitate. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Completare DUAE urmand ca documentele justificative, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Completare DUAE urmand ca documentele justificative, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Completare DUAE urmand ca documentele justificative, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Completare DUAE urmand ca documentele justificative, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs Nombre maximal envisagÈ de participants l'accord-cadre: 4
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 03/01/2019 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 03/04/2019
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 03/01/2019 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
 1)OEn situatia Ón care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au preturi egale AC va solicita clarificari prin intermediul SICAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. OEn cazul Ón care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SICAP nu este posibila transmiterea Ón format electronic prin intermediul SICAP documentele respective se transmit AC Ón forma scrisa in plic sigilat; 2) AC are dreptul de a solicita ofertantilor Ón circumstante exceptionale Ónainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade.OEn cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita Ón mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare; 3) Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse Ón modelul de acord-cadru si modelul de contract din documentatia de atribuire. In sit. Ón care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate Ón scris cu justificari si Ónaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta Ósi rezerva dreptul de a le respinge inform'nd ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va Óncadra oferta ca neconforma si o va respinge; 4) In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, in afara documentelor solicitate expres la Cap. III.1.1) Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e) + declaratii tert sustinator/acord asociere/declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza, dupa caz, intocmite in conformitate cu prevederile legale si modelele din sectiunea ÑFormulareî; 5) Semnarea contractului se va face la sediul Directiei Silvice Alba, Str. Basarabiei nr. 9, judetul Alba. ó In vederea completarii formular DUAE, operatorii economici vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bucure?ti 030084 Roumanie TÈlÈphone: +40 213104641 Courriel: office@cnsc.ro Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Oficiul Juridic al Direc?iei Silvice Alba, Str. Basarabiei nr. 9, localitatea Alba Iulia, jude?ul Alba.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
14210000 - Gravier, sable, pierre concassée et agrégats 
15872400 - Sel