Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Alba Iulia:MatÈriel Èlectrique

2023/S 193-600077  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Roumanie-Alba Iulia: MatÈriel Èlectrique 2023/S 193-600077 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia NumÈro national d'identification: 5665935 Adresse postale: Strada: BÈthlen Gabriel, nr. 5 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510009 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ana Solyom Courriel: servtehnic@uab.ro TÈlÈphone: +40 258810861 Fax: +40 0258810861 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uab.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Procedura de achizitie 6/2023 - Echipamente pentru corp D si corp H privind realizarea obiectivului de investi?ii denumit ÑOEmbun?t??irea infrastructurii educa?ionale din cadrul corpului D si a corpului H a Universit??ii 1 Decembrie 1918 din Alba Iuliaî cod SMIS 120779, finan?at prin P.O.R. 2014-2020 NumÈro de rÈfÈrence: 5665935-2023-6
II.1.2) Code CPV principal 31600000 MatÈriel Èlectrique
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Prin prezenta procedura se vor achizitiona echipamente, pentru laboratoarele din corpul H, cu specificatiile tehnice conform caiet de sarcini Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 zile . Totodata, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data depunerii ofertelor;
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 2 ñ Kit electric multimodal de mobilitate urbana
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144900 VÈhicules Èlectriques 31680000 Fournitures et accessoires Èlectriques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exÈcution:
Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr.5
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona vehicule electrice - descrierea si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 zile . Totodata, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data depunerii ofertelor;
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Eficien?? energetic? / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Garantie extinsa acordata bateriei / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia acordata produselor / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ÑOEmbun?t??irea infrastructurii educa?ionale din cadrul corpului D si a corpului H a Universit??ii 1 Decembrie 1918 din Alba Iuliaî cod SMIS 120779, finan?at prin P.O.R. 2014-2020
II.2.14) Informations complÈmentaires MEN?IUNE: Ofertele care Óndeplinesc cerin?ele minime impuse prin caietul de sarcini, vor fi declarate conforme, dar nu vor primi punctaj, iar ofertele care nu respect? cerin?ele minime impuse vor fi declarate neconforme
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 3 Aparate de masura parametrii energetici
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31600000 MatÈriel Èlectrique 31680000 Fournitures et accessoires Èlectriques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exÈcution:
Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia str. Gabriel Bethlen nr. 5
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 3 Aparate de masura parametrii energetici compus din Analizor multifazat de precizie si Powermetru cu data logger este descris in caietul de sarcini Autoritatea contractanta va raspunde Ón mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 11 zile Ónainte de data limita de depunere a ofertelor. Num?r zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Eficien?? energetic? Ón regimul de func?ionare / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia acordata produselor / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ÑOEmbun?t??irea infrastructurii educa?ionale din cadrul corpului D si a corpului H a Universit??ii 1 Decembrie 1918 din Alba Iuliaî cod SMIS 120779, finan?at prin P.O.R. 2014-2020
II.2.14) Informations complÈmentaires MEN?IUNE: Ofertele care Óndeplinesc cerin?ele minime impuse prin caietul de sarcini, vor fi declarate conforme, dar nu vor primi punctaj, iar ofertele care nu respect? cerin?ele minime impuse vor fi declarate neconforme
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Analizoare electronice speciale
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31600000 MatÈriel Èlectrique 31680000 Fournitures et accessoires Èlectriques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exÈcution:
Universitatea "1Decembrie 1918" din Alba Iulia
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 4 Analizoare electronice speciale compus din Analizor vectorial de retea (Impedanzmetru) si Sistem portabil de masura campuri electromagnetice (Aparat masura campuri electromagnetice) este descris in caietul de sarcini Autoritatea contractanta va raspunde Ón mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 11 zile Ónainte de data limita de depunere a ofertelor. Num?r zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Eficien?? energetic? Ón regimul de func?ionare / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia acordata produselor / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
OEmbun?t??irea infrastructurii educa?ionale din cadrul corpului D si a corpului H a Universit??ii 1 Decembrie 1918 din Alba Iuliaî cod SMIS 120779, finan?at prin P.O.R. 2014-2020
II.2.14) Informations complÈmentaires Ofertele care Óndeplinesc cerin?ele minime impuse prin caietul de sarcini, vor fi declarate conforme, dar nu vor primi punctaj, iar ofertele care nu respect? cerin?ele minime impuse vor fi declarate neconforme
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 1 ñ Standuri electrice si electronice
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31600000 MatÈriel Èlectrique 31680000 Fournitures et accessoires Èlectriques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exÈcution:
Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr.5
II.2.4) Description des prestations:
Se vor achizitiona echipamente electrice (Kit stocare energie, Stand de actionari electrice, Set instruire semnale si sisteme) -descrierea si caracteristicile tehnice ale echipamentelor se regasesc in caietul de sarcini Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 zile . Totodata, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data depunerii ofertelor;
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitate de stocare a energiei electrice / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Eficien?? energetic? Ón regimul de func?ionare / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia acordata produselor / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ÑOEmbun?t??irea infrastructurii educa?ionale din cadrul corpului D si a corpului H a Universit??ii 1 Decembrie 1918 din Alba Iuliaî cod SMIS 120779, finan?at prin P.O.R. 2014-2020
II.2.14) Informations complÈmentaires MEN?IUNE: Ofertele care Óndeplinesc cerin?ele minime impuse prin caietul de sarcini, vor fi declarate conforme, dar nu vor primi punctaj, iar ofertele care nu respect? cerin?ele minime impuse vor fi declarate neconforme
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 139-442433
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat, subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
   2.  Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele documente
:
acordul de subcontractare si/sau asociere dupa caz, Declaratie privind respectarea legislatiei privind condi?iile de mediu, social ?i cu privire la rela?iile de munc?, Declaratie privind insusirea modelului de contract, Declara?ie privind neÓncadrarea Ón situa?iile prev?zute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, Garan?ie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie publica, Imputernicire (daca este cazul)
   3. OEn situa?ia Ón care Ón urma demersurilor realizate de autoritatea contractant? Ón baza art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016actualizata, ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaz? Ón mod corespunz?tor Óndeplinirea integral? a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractant? solicit? ofertantului clasat pe locul urm?tor s? depun? toate documentele justificative ca dovad? a informa?iilor cuprinse Ón DUAE, Ón scopul verific?rii Óndeplinirii criteriilor de calificare. Autoritatea contractant? atribuie contractul ofertantului clasat pe locul urm?tor, dac? acesta Óndepline?te toate criteriile de calificare prev?zute Ón anun?ul de participare ?i/sau Ón fi?a de date a achizi?iei. In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte, clasate pe locul I, cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauz? prin sectiunea "Solicitari clarificari" din SEAP , o noua propunere financiara. Operatorii economici vor depune la sectiunea "Solicitari clarificari" din SEAP o noua propunere financiara, pe baza careia vor fi departajati.
   4. Autoritatea contractant? are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul documentelor prezentate drept experien?? similar?, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant îCerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/10/2023 Procedura de achizitie 6/2023 - Echipamente pentru corp D si corp H privind realizarea obiectivului de investi?ii denumit ÑOEmbun?t??irea infrastructurii educa?ionale din cadrul corpului D si a corpului H a Universit??ii 1 Decembrie 1918 din Alba Iuliaî cod SMIS 120779, finan?at prin P.O.R. 2014-2020 06/10/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
31600000 - Matériel électrique 
31680000 - Fournitures et accessoires électriques 
34144900 - Véhicules électriques