Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Alba Iulia: Services sociaux

2020/S 129-317233  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Roumanie-Alba Iulia: Services sociaux 2020/S 129-317233 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia General de Asisten? Social ?i Protec?ia Copilului Alba Numéro national d'identification: 9266163 Adresse postale: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 68 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510207 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Aura Napau Courriel: dgaspc@protectiasocialaalba.ro Téléphone: +40 258818266 Fax: +40 258817037 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.protectiasocialaalba.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.protectiasocialaalba.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizi?ie servicii sociale de zi pentru copii în localit??ile Valea Lung?, Ocna Mure?, R?zboieni-Cetate, Vama Seac?, Siliva?, Aiud, Baia de Arie?, Blaj, Ro?ia de Seca ?i Zlatna ?i servicii sociale de zi pentru copii încadra?i în grad de handicap din ora?ul Abrud, municipiul Aiud ?i din localit??ile învecinate ale acestora Numéro de référence: 11
II.1.2) Code CPV principal 85320000 Services sociaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Prestarea de servicii sociale in centre de zi pentru 330 de copii, distribui?i în 13 loturi, astfel: - prestarea de servicii sociale în centre de zi pentru un num?r de 275 de copii din localit??ile Valea Lung?, Ocna Mure?, R?zboieni Cetate, Vama Seac?, Siliva?, Aiud, Baia de Arie?, Blaj, Ro?ia de Seca ?i Zlatna, jude?ul Alba, care au nevoie de furnizare de servicii de specialitate, acordate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, servicii distribuite in 11 loturi; - prestarea de servicii sociale în centre de zi pentru un num?r de 20 de copii încadra?i în grad de handicap din ora?ul Abrud, dar ?i din localit??ile învecinate de localitatea Abrud, precum ?i un num?r de 35 de copii încadra?i în grad de handicap din municipiul Aiud ?i din localit??ile învecinate, care au nevoie de furnizare de servicii de specialitate, acordate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, servicii distribuite în dou loturi.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 735 000.00 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lotul nr.13- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 35 de copii încadra?i în grad de handicap din localitatea Aiud ?i din localit??ile învecinate, Jud. Alba
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85320000 Services sociaux 85310000 Services d'action sociale 85312110 Services de crèches et garderies d'enfants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare, conform caietului de sarcini: Lotul 13- localitatea Aiud ?i din localit??ile învecinate, jud. Alba. Infrastructura pus la dispozi?ie de beneficiar trebuie s corespund num?rului de beneficiari estima?i în lot ?i totodat a recomand?rilor cuprinse în standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi pentru copii.
II.2.4) Description des prestations:
Prestarea de servicii sociale de zi pentru 35 de copii încadra?i în grad de handicap din localitatea Aiud ?i din localit??ile învecinate, jud. Alba, prin care s se asigure activit??i de informare, consiliere, recreere ?i socializare, preg?tire pentru via?a îndependent?, reabilitare psihologic?, recuperare/reabilitare func?ional?, conform prevederilor Ordinului nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor ?i conform Legii nr.272/2004- privind respectarea ?i promovarea drepturilor copilului. Toate preciz?rile referitoare la specifica?iile calitative, cantitative ?i de infrastructura se reg?sesc in Caietul de sarcini. Oferta va fi întocmit conform cerin?elor din caietul de sarcini. Num?rul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor -maxim 18 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Data limit de transmitere a r?spunsului la clarific?ri: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, in a 11 -a de zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Acordul cadru de achizi?ie public va fi încheiat pe o perioad de 12 luni cu posibilitatea de prelungire conf. art. 107 din HG395/2016 si/ sau modificare conf. art. 221, alin.1, 2 din Legea 98/2016.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: In vederea organiz?rii ?i acord?rii de servicii de calitate de îngrijire personal în cadrul centrului de zi, experien?a resursei umane de coordonare si a celei de specialitate în dezvoltarea si desfasurarea de servicii sociale constituie un avantaj, având în vedere necesitatea de implementare a standardului minim de calitate privind centrele de zi pentru copii in vederea obtinerii licentei de functionare pentru serviciul care face obiectul contractului de achizi?ie / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atrib a contr subsecv: CS 1 - mai-iun 2020, CS 2 - iul. -dec 2020, CS 3 ian-apr.2021
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lotul nr.1- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Valea Lung
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85320000 Services sociaux 85310000 Services d'action sociale 85312110 Services de crèches et garderies d'enfants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare, conform caietului de sarcini: Lotul 1- Localitatea Valea Lung?, jud. Alba. Infrastructura pus la dispozi?ie de beneficiar trebuie s corespund num?rului de beneficiari estima?i în lot ?i totodat a recomand?rilor cuprinse în standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi pentru copii.
II.2.4) Description des prestations:
Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Valea Lung?, jud. Alba, conform Legii nr.272/2004- privind respectarea ?i promovarea drepturilor copilului, prin care s se asigure g?zduire pe timp de zi, îngrijire, educa?ie nonformal ?i informal?, dezvoltarea autonomiei personale, consiliere conform prevederilor Ordinului nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. Toate preciz?rile referitoare la specifica?iile calitative, cantitative ?i de infrastructura se reg?sesc in Caietul de sarcini. Oferta va fi întocmit conform cerin?elor din caietul de sarcini. Num?rul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor -maxim 18 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Data limit de transmitere a r?spunsului la clarific?ri: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, in a 11 -a de zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Acordul cadru de achizi?ie public va fi încheiat pe o perioad de 12 luni cu posibilitatea de prelungire conf. art. 107 din HG395/2016 si/ sau modificare conf. art. 221, alin.1, 2 din Legea 98/2016.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: In vederea organiz?rii ?i acord?rii de servicii de calitate de îngrijire personal în cadrul centrului de zi, experien?a resursei umane de coordonare si a celei de specialitate în dezvoltarea si desfasurarea de servicii sociale constituie un avantaj, având în vedere necesitatea de implementare a standardului minim de calitate privind centrele de zi pentru copii in vederea obtinerii licentei de functionare pentru serviciul care face obiectul contractului de achizi?ie / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atrib a contr subsecv: CS 1 - mai-iun 2020, CS 2 - iul. -dec 2020, CS 3 ian-apr.2021
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lotul nr.3- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea R?zboieni-Cetate, Jud. Alba
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85320000 Services sociaux 85310000 Services d'action sociale 85312110 Services de crèches et garderies d'enfants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare, conform caietului de sarcini: Lotul 3- Localitatea R?zboieni-Cetate, jud. Alba. Infrastructura pus la dispozi?ie de beneficiar trebuie s corespund num?rului de beneficiari estima?i în lot ?i totodat a recomand?rilor cuprinse în standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi pentru copii.
II.2.4) Description des prestations:
Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea R?zboieni-Cetate, jud. Alba, conform Legii nr.272/2004- privind respectarea ?i promovarea drepturilor copilului, prin care s se asigure g?zduire pe timp de zi, îngrijire, educa?ie nonformal ?i informal?, dezvoltarea autonomiei personale, consiliere conform prevederilor Ordinului nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. Toate preciz?rile referitoare la specifica?iile calitative, cantitative ?i de infrastructura se reg?sesc in Caietul de sarcini. Oferta va fi întocmit conform cerin?elor din caietul de sarcini. Num?rul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor -maxim 18 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Data limit de transmitere a r?spunsului la clarific?ri: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, in a 11 -a de zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Acordul cadru de achizi?ie public va fi încheiat pe o perioad de 12 luni cu posibilitatea de prelungire conf. art. 107 din HG395/2016 si/ sau modificare conf. art. 221, alin.1, 2 din Legea 98/2016.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: In vederea organiz?rii ?i acord?rii de servicii de calitate de îngrijire personal în cadrul centrului de zi, experien?a resursei umane de coordonare si a celei de specialitate în dezvoltarea si desfasurarea de servicii sociale constituie un avantaj, având în vedere necesitatea de implementare a standardului minim de calitate privind centrele de zi pentru copii in vederea obtinerii licentei de functionare pentru serviciul care face obiectul contractului de achizi?ie / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atrib a contr subsecv: CS 1 - mai-iun 2020, CS 2 - iul. -dec 2020, CS 3 ian-apr.2021
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lotul nr.9- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii antepre?colari din localitatea Blaj, Jud. Alba
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85320000 Services sociaux 85310000 Services d'action sociale 85312110 Services de crèches et garderies d'enfants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare, conform caietului de sarcini: Lotul 9- Localitatea Blaj jud. Alba. Infrastructura pus la dispozi?ie de beneficiar trebuie s corespund num?rului de beneficiari estima?i în lot ?i totodat a recomand?rilor cuprinse în standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi pentru copii.
II.2.4) Description des prestations:
Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii anteprescolari din localitatea Blaj, jud. Alba, conform Legii nr.272/2004- privind respectarea ?i promovarea drepturilor copilului, prin care s se asigure g?zduire pe timp de zi, îngrijire, educa?ie nonformal ?i informal?, dezvoltarea autonomiei personale, consiliere conform prevederilor Ordinului nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. Toate preciz?rile referitoare la specifica?iile calitative, cantitative ?i de infrastructura se reg?sesc in Caietul de sarcini. Oferta va fi întocmit conform cerin?elor din caietul de sarcini. Num?rul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor -maxim 18 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Data limit de transmitere a r?spunsului la clarific?ri: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, in a 11 -a de zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Acordul cadru de achizi?ie public va fi încheiat pe o perioad de 12 luni cu posibilitatea de prelungire conf. art. 107 din HG395/2016 si/ sau modificare conf. art. 221, alin.1, 2 din Legea 98/2016.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: In vederea organiz?rii ?i acord?rii de servicii de calitate de îngrijire personal în cadrul centrului de zi, experien?a resursei umane de coordonare si a celei de specialitate în dezvoltarea si desfasurarea de servicii sociale constituie un avantaj, având în vedere necesitatea de implementare a standardului minim de calitate privind centrele de zi pentru copii in vederea obtinerii licentei de functionare pentru serviciul care face obiectul contractului de achizi?ie. / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atrib a contr subsecv: CS 1 - mai-iun 2020, CS 2 - iul. -dec 2020, CS 3 ian-apr.2021
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lotul nr.8- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Blaj, Jud. Alba
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85320000 Services sociaux 85310000 Services d'action sociale 85312110 Services de crèches et garderies d'enfants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare, conform caietului de sarcini: Lotul 7- Localitatea Blaj, jud. Alba. Infrastructura pus la dispozi?ie de beneficiar trebuie s corespund num?rului de beneficiari estima?i în lot ?i totodat a recomand?rilor cuprinse în standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi pentru copii.
II.2.4) Description des prestations:
Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Blaj, jud. Alba, conform Legii nr.272/2004- privind respectarea ?i promovarea drepturilor copilului, prin care s se asigure g?zduire pe timp de zi, îngrijire, educa?ie nonformal ?i informal?, dezvoltarea autonomiei personale, consiliere conform prevederilor Ordinului nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. Toate preciz?rile referitoare la specifica?iile calitative, cantitative ?i de infrastructura se reg?sesc in Caietul de sarcini. Oferta va fi întocmit conform cerin?elor din caietul de sarcini. Num?rul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor -maxim 18 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Data limit de transmitere a r?spunsului la clarific?ri: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, in a 11 -a de zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Acordul cadru de achizi?ie public va fi încheiat pe o perioad de 12 luni cu posibilitatea de prelungire conf. art. 107 din HG395/2016 si/ sau modificare conf. art. 221, alin.1, 2 din Legea 98/2016.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: In vederea organiz?rii ?i acord?rii de servicii de calitate de îngrijire personal în cadrul centrului de zi, experien?a resursei umane de coordonare si a celei de specialitate în dezvoltarea si desfasurarea de servicii sociale constituie un avantaj, având în vedere necesitatea de implementare a standardului minim de calitate privind centrele de zi pentru copii in vederea obtinerii licentei de functionare pentru serviciul care face obiectul contractului de achizi?ie / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atrib a contr subsecv: CS 1 - mai-iun 2020, CS 2 - iul. -dec 2020, CS 3 ian-apr.2021
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lotul nr.12- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 20 de copii încadra?i în grad de handicap din localitatea Abrud ?i din localit??ile învecinate, Jud. Alba
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85320000 Services sociaux 85310000 Services d'action sociale 85312110 Services de crèches et garderies d'enfants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare, conform caietului de sarcini: Lotul 12- localitatea Abrud ?i din localit??ile învecinate, jud. Alba. Infrastructura pus la dispozi?ie de beneficiar trebuie s corespund num?rului de beneficiari estima?i în lot ?i totodat a recomand?rilor cuprinse în standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi pentru copii.
II.2.4) Description des prestations:
Prestarea de servicii sociale de zi pentru 20 de copii încadra?i în grad de handicap din localitatea Abrud ?i din localit??ile învecinate, Jud. Alba, prin care s se asigure activit??i de informare, consiliere, recreere ?i socializare, preg?tire pentru via?a îndependent?, reabilitare psihologic?, recuperare/reabilitare func?ional?, conform prevederilor Ordinului nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor ?i conform Legii nr.272/2004- privind respectarea ?i promovarea drepturilor copilului. Toate preciz?rile referitoare la specifica?iile calitative, cantitative ?i de infrastructura se reg?sesc in Caietul de sarcini. Oferta va fi întocmit conform cerin?elor din caietul de sarcini. Num?rul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor -maxim 18 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Data limit de transmitere a r?spunsului la clarific?ri: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, in a 11 -a de zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Acordul cadru de achizi?ie public va fi încheiat pe o perioad de 12 luni cu posibilitatea de prelungire conf. art. 107 din HG395/2016 si/ sau modificare conf. art. 221, alin.1, 2 din Legea 98/2016.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: In vederea organiz?rii ?i acord?rii de servicii de calitate de îngrijire personal în cadrul centrului de zi, experien?a resursei umane de coordonare si a celei de specialitate în dezvoltarea si desfasurarea de servicii sociale constituie un avantaj, având în vedere necesitatea de implementare a standardului minim de calitate privind centrele de zi pentru copii in vederea obtinerii licentei de functionare pentru serviciul care face obiectul contractului de achizi?ie / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atrib a contr subsecv: CS 1 - mai-iun 2020, CS 2 - iul. -dec 2020, CS 3 ian-apr.2021
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lotul nr. 5- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Siliva?, Jud. Alba,
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85320000 Services sociaux 85310000 Services d'action sociale 85312110 Services de crèches et garderies d'enfants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare, conform caietului de sarcini: Lotul 5- Localitatea Siliva?, jud. Alba. Infrastructura pus la dispozi?ie de beneficiar trebuie s corespund num?rului de beneficiari estima?i în lot ?i totodat a recomand?rilor cuprinse în standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi pentru copii.
II.2.4) Description des prestations:
Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Siliva jud. Alba, conform Legii nr.272/2004- privind respectarea ?i promovarea drepturilor copilului, prin care s se asigure g?zduire pe timp de zi, îngrijire, educa?ie nonformal ?i informal?, dezvoltarea autonomiei personale, consiliere conform prevederilor Ordinului nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. Toate preciz?rile referitoare la specifica?iile calitative, cantitative ?i de infrastructura se reg?sesc in Caietul de sarcini. Oferta va fi întocmit conform cerin?elor din caietul de sarcini. Num?rul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor -maxim 18 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Data limit de transmitere a r?spunsului la clarific?ri: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, in a 11 -a de zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Acordul cadru de achizi?ie public va fi încheiat pe o perioad de 12 luni cu posibilitatea de prelungire conf. art. 107 din HG395/2016 si/ sau modificare conf. art. 221, alin.1, 2 din Legea 98/2016.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: In vederea organiz?rii ?i acord?rii de servicii de calitate de îngrijire personal în cadrul centrului de zi, experien?a resursei umane de coordonare si a celei de specialitate în dezvoltarea si desfasurarea de servicii sociale constituie un avantaj, având în vedere necesitatea de implementare a standardului minim de calitate privind centrele de zi pentru copii in vederea obtinerii licentei de functionare pentru serviciul care face obiectul contractului de achizi?ie. / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atrib a contr subsecv: CS 1 - mai-iun 2020, CS 2 - iul. -dec 2020, CS 3 ian-apr.2021
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lotul nr.6- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Aiud, Jud. Alba,
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85320000 Services sociaux 85310000 Services d'action sociale 85312110 Services de crèches et garderies d'enfants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare, conform caietului de sarcini: Lotul 6- Localitatea Aiud, jud. Alba. Infrastructura pus la dispozi?ie de beneficiar trebuie s corespund num?rului de beneficiari estima?i în lot ?i totodat a recomand?rilor cuprinse în standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi pentru copii.
II.2.4) Description des prestations:
Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Aiud, jud. Alba, conform Legii nr.272/2004- privind respectarea ?i promovarea drepturilor copilului, prin care s se asigure g?zduire pe timp de zi, îngrijire, educa?ie nonformal ?i informal?, dezvoltarea autonomiei personale, consiliere conform prevederilor Ordinului nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. Toate preciz?rile referitoare la specifica?iile calitative, cantitative ?i de infrastructura se reg?sesc in Caietul de sarcini. Oferta va fi întocmit conform cerin?elor din caietul de sarcini. Num?rul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor -maxim 18 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Data limit de transmitere a r?spunsului la clarific?ri: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, in a 11 -a de zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Acordul cadru de achizi?ie public va fi încheiat pe o perioad de 12 luni cu posibilitatea de prelungire conf. art. 107 din HG395/2016 si/ sau modificare conf. art. 221, alin.1, 2 din Legea 98/2016.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: In vederea organiz?rii ?i acord?rii de servicii de calitate de îngrijire personal în cadrul centrului de zi, experien?a resursei umane de coordonare si a celei de specialitate în dezvoltarea si desfasurarea de servicii sociale constituie un avantaj, având în vedere necesitatea de implementare a standardului minim de calitate privind centrele de zi pentru copii in vederea obtinerii licentei de functionare pentru serviciul care face obiectul contractului de achizi?ie. / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atrib a contr subsecv: CS 1 - mai-iun 2020, CS 2 - iul. -dec 2020, CS 3 ian-apr.2021
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lotul nr.7- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Baiade Arie?, Jud. Alba
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85320000 Services sociaux 85310000 Services d'action sociale 85312110 Services de crèches et garderies d'enfants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare, conform caietului de sarcini: Lotul 7- Localitatea Baia de Arie?, jud. Alba. Infrastructura pus la dispozi?ie de beneficiar trebuie s corespund num?rului de beneficiari estima?i în lot ?i totodat a recomand?rilor cuprinse în standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi pentru copii.
II.2.4) Description des prestations:
Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Baia de Arie?, jud. Alba, conform Legii nr.272/2004- privind respectarea ?i promovarea drepturilor copilului, prin care s se asigure g?zduire pe timp de zi, îngrijire, educa?ie nonformal ?i informal?, dezvoltarea autonomiei personale, consiliere conform prevederilor Ordinului nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. Toate preciz?rile referitoare la specifica?iile calitative, cantitative ?i de infrastructura se reg?sesc in Caietul de sarcini. Oferta va fi întocmit conform cerin?elor din caietul de sarcini. Num?rul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor -maxim 18 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Data limit de transmitere a r?spunsului la clarific?ri: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, in a 11 -a de zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Acordul cadru de achizi?ie public va fi încheiat pe o perioad de 12 luni cu posibilitatea de prelungire conf. art. 107 din HG395/2016 si/ sau modificare conf. art. 221, alin.1, 2 din Legea 98/2016.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: In vederea organiz?rii ?i acord?rii de servicii de calitate de îngrijire personal în cadrul centrului de zi, experien?a resursei umane de coordonare si a celei de specialitate în dezvoltarea si desfasurarea de servicii sociale constituie un avantaj, având în vedere necesitatea de implementare a standardului minim de calitate privind centrele de zi pentru copii in vederea obtinerii licentei de functionare pentru serviciul care face obiectul contractului de achizi?ie / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atrib a contr subsecv: CS 1 - mai-iun 2020, CS 2 - iul. -dec 2020, CS 3 ian-apr.2021
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lotul nr.4- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Vama Seac?, Jud. Alba,
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85320000 Services sociaux 85310000 Services d'action sociale 85312110 Services de crèches et garderies d'enfants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare, conform caietului de sarcini: Lotul 4- Localitatea Vama Seac?, jud. Alba. Infrastructura pus la dispozi?ie de beneficiar trebuie s corespund num?rului de beneficiari estima?i în lot ?i totodat a recomand?rilor cuprinse în standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi pentru copii.
II.2.4) Description des prestations:
Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Vama Seac?, jud. Alba, conform Legii nr.272/2004- privind respectarea ?i promovarea drepturilor copilului, prin care s se asigure g?zduire pe timp de zi, îngrijire, educa?ie nonformal ?i informal?, dezvoltarea autonomiei personale, consiliere conform prevederilor Ordinului nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. Toate preciz?rile referitoare la specifica?iile calitative, cantitative ?i de infrastructura se reg?sesc in Caietul de sarcini. Oferta va fi întocmit conform cerin?elor din caietul de sarcini. Num?rul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor -maxim 18 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Data limit de transmitere a r?spunsului la clarific?ri: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, in a 11 -a de zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Acordul cadru de achizi?ie public va fi încheiat pe o perioad de 12 luni cu posibilitatea de prelungire conf. art. 107 din HG395/2016 si/ sau modificare conf. art. 221, alin.1, 2 din Legea 98/2016.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: In vederea organiz?rii ?i acord?rii de servicii de calitate de îngrijire personal în cadrul centrului de zi, experien?a resursei umane de coordonare si a celei de specialitate în dezvoltarea si desfasurarea de servicii sociale constituie un avantaj, având în vedere necesitatea de implementare a standardului minim de calitate privind centrele de zi pentru copii in vederea obtinerii licentei de functionare pentru serviciul care face obiectul contractului de achizi?ie / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atrib a contr subsecv: CS 1 - mai-iun 2020, CS 2 - iul. -dec 2020, CS 3 ian-apr.2021
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lotul nr.2- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Ocna Mure?, Jud. Alba,
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85320000 Services sociaux 85310000 Services d'action sociale 85312110 Services de crèches et garderies d'enfants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare, conform caietului de sarcini: Lotul 2- Localitatea Ocna Mure?, jud. Alba. Infrastructura pus la dispozi?ie de beneficiar trebuie s corespund num?rului de beneficiari estima?i în lot ?i totodat a recomand?rilor cuprinse în standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi pentru copii.
II.2.4) Description des prestations:
Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Ocna Mures, jud. Alba, conform Legii nr.272/2004- privind respectarea ?i promovarea drepturilor copilului, prin care s se asigure g?zduire pe timp de zi, îngrijire, educa?ie nonformal ?i informal?, dezvoltarea autonomiei personale, consiliere conform prevederilor Ordinului nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. Toate preciz?rile referitoare la specifica?iile calitative, cantitative ?i de infrastructura se reg?sesc in Caietul de sarcini. Oferta va fi întocmit conform cerin?elor din caietul de sarcini. Num?rul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor -maxim 18 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Data limit de transmitere a r?spunsului la clarific?ri: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, in a 11 -a de zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Acordul cadru de achizi?ie public va fi încheiat pe o perioad de 12 luni cu posibilitatea de prelungire conf. art. 107 din HG395/2016 si/ sau modificare conf. art. 221, alin.1, 2 din Legea 98/2016.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: In vederea organiz?rii ?i acord?rii de servicii de calitate de îngrijire personal în cadrul centrului de zi, experien?a resursei umane de coordonare si a celei de specialitate în dezvoltarea si desfasurarea de servicii sociale constituie un avantaj, având în vedere necesitatea de implementare a standardului minim de calitate privind centrele de zi pentru copii in vederea obtinerii licentei de functionare pentru serviciul care face obiectul contractului de achizi?ie / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atrib a contr subsecv: CS 1 - mai-iun 2020, CS 2 - iul. -dec 2020, CS 3 ian-apr.2021
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lotul nr.11- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Zlatna, Jud. Alba
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85320000 Services sociaux 85310000 Services d'action sociale 85312110 Services de crèches et garderies d'enfants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare, conform caietului de sarcini: Lotul 11- Localitatea Zlatna, jud. Alba. Infrastructura pus la dispozi?ie de beneficiar trebuie s corespund num?rului de beneficiari estima?i în lot ?i totodat a recomand?rilor cuprinse în standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi pentru copii.
II.2.4) Description des prestations:
Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Zlatna, jud. Alba, conform Legii nr.272/2004- privind respectarea ?i promovarea drepturilor copilului, prin care s se asigure g?zduire pe timp de zi, îngrijire, educa?ie nonformal ?i informal?, dezvoltarea autonomiei personale, consiliere conform prevederilor Ordinului nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. Toate preciz?rile referitoare la specifica?iile calitative, cantitative ?i de infrastructura se reg?sesc in Caietul de sarcini. Oferta va fi întocmit conform cerin?elor din caietul de sarcini. Num?rul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor -maxim 18 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Data limit de transmitere a r?spunsului la clarific?ri: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, in a 11 -a de zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Acordul cadru de achizi?ie public va fi încheiat pe o perioad de 12 luni cu posibilitatea de prelungire conf. art. 107 din HG395/2016 si/ sau modificare conf. art. 221, alin.1, 2 din Legea 98/2016.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: In vederea organiz?rii ?i acord?rii de servicii de calitate de îngrijire personal în cadrul centrului de zi, experien?a resursei umane de coordonare si a celei de specialitate în dezvoltarea si desfasurarea de servicii sociale constituie un avantaj, având în vedere necesitatea de implementare a standardului minim de calitate privind centrele de zi pentru copii in vederea obtinerii licentei de functionare pentru serviciul care face obiectul contractului de achizi?ie. / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atrib a contr subsecv: CS 1 - mai-iun 2020, CS 2 - iul. -dec 2020, CS 3 ian-apr.2021
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lotul nr.10- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Ro?ia de Seca?, Jud. Alba
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85320000 Services sociaux 85310000 Services d'action sociale 85312110 Services de crèches et garderies d'enfants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exécution:
Locul principal de prestare, conform caietului de sarcini: Lotul 10- Localitatea Ro?ia de Seca?, jud. Alba. Infrastructura pus la dispozi?ie de beneficiar trebuie s corespund num?rului de beneficiari estima?i în lot ?i totodat a recomand?rilor cuprinse în standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi pentru copii.
II.2.4) Description des prestations:
Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Ro?ia de Seca?, jud. Alba, conform Legii nr.272/2004- privind respectarea ?i promovarea drepturilor copilului, prin care s se asigure g?zduire pe timp de zi, îngrijire, educa?ie nonformal ?i informal?, dezvoltarea autonomiei personale, consiliere conform prevederilor Ordinului nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. Toate preciz?rile referitoare la specifica?iile calitative, cantitative ?i de infrastructura se reg?sesc in Caietul de sarcini. Oferta va fi întocmit conform cerin?elor din caietul de sarcini. Num?rul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor -maxim 18 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Data limit de transmitere a r?spunsului la clarific?ri: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, in a 11 -a de zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Acordul cadru de achizi?ie public va fi încheiat pe o perioad de 12 luni cu posibilitatea de prelungire conf. art. 107 din HG395/2016 si/ sau modificare conf. art. 221, alin.1, 2 din Legea 98/2016.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: In vederea organiz?rii ?i acord?rii de servicii de calitate de îngrijire personal în cadrul centrului de zi, experien?a resursei umane de coordonare si a celei de specialitate în dezvoltarea si desfasurarea de servicii sociale constituie un avantaj, având în vedere necesitatea de implementare a standardului minim de calitate privind centrele de zi pentru copii in vederea obtinerii licentei de functionare pentru serviciul care face obiectul contractului de achizi?ie / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atrib a contr subsecv: CS 1 - mai-iun 2020, CS 2 - iul. -dec 2020, CS 3 ian-apr.2021
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 042-099415
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 12
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8072
Lot nº: 13 Intitulé:
Lotul nr.13- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 35 de copii încadra?i în grad de handicap din localitatea Aiud ?i din localit??ile învecinate, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA "UN PAS INAINTE ALEXANDRA" Numéro national d'identification: 33408546 Adresse postale: Strada OSTASILOR, Nr. 55 Ville: Aiud Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 515200 Pays: Roumanie Courriel: asociatiaunpasinaintealexandra@yahoo.com Téléphone: +40 740342648 Fax: +40 258862718 Adresse internet: www.asociatiaunpasinaintealexandra.ro www.asociatiaunpasinaintealexandra.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 83 492.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 35 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8076
Lot nº: 3 Intitulé:
Lotul nr.3- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea R?zboieni-Cetate, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FILIALA FILANTROPIA ORTODOXA RAZBOIENI CETATE Numéro national d'identification: 31395210 Adresse postale: Strada CIOT, Nr. 108 Ville: Razboieni-Cetate Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 515703 Pays: Roumanie Courriel: filantropiarazboieni@yahoo.com Téléphone: +40 258/877153 Adresse internet: www.filantropiaortodoxa.ro www.filantropiaortodoxa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 47 012.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 35 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8071
Lot nº: 6 Intitulé:
Lotul nr.6- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Aiud, Jud. Alba,
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA SF.PROROC ILIE TESVITEANU Numéro national d'identification: 18543727 Adresse postale: Strada Unirii, Nr. 1 Ville: Aiud Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 515200 Pays: Roumanie Courriel: itesv@yahoo.com Téléphone: +40 258805591 Adresse internet: www.sfilietesviteanu.ro www.sfilietesviteanu.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 47 012.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 35 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8063
Lot nº: 11 Intitulé:
Lotul nr.11- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Zlatna, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402 Adresse internet: www.filantropiaortodoxa.ro www.filantropiaortodoxa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 47 012.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 35 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8065
Lot nº: 1 Intitulé:
Lotul nr.1- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Valea Lung
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402 Adresse internet: www.filantropiaortodoxa.ro www.filantropiaortodoxa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 47 012.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 35 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8064
Lot nº: 4 Intitulé:
Lotul nr.4- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Vama Seac?, Jud. Alba,
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402 Adresse internet: www.filantropiaortodoxa.ro www.filantropiaortodoxa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 47 012.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 35 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8067
Lot nº: 10 Intitulé:
Lotul nr.10- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Ro?ia de Seca?, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402 Adresse internet: www.filantropiaortodoxa.ro www.filantropiaortodoxa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 47 012.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 35 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8069
Lot nº: 9 Intitulé:
Lotul nr.9- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii antepre?colari din localitatea Blaj, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402 Adresse internet: www.filantropiaortodoxa.ro www.filantropiaortodoxa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 47 012.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 35 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8066
Lot nº: 5 Intitulé:
Lotul nr. 5- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Siliva?, Jud. Alba,
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402 Adresse internet: www.filantropiaortodoxa.ro www.filantropiaortodoxa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 47 012.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 35 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8070
Lot nº: 2 Intitulé:
Lotul nr.2- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Ocna Mure?, Jud. Alba,
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FILIALA FILANTROPIA ORTODOXA OCNA MURES Numéro national d'identification: 19245184 Adresse postale: Strada N.Iorga, Nr. 29A Ville: Ocna Mures Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 515700 Pays: Roumanie Courriel: filantropiaocna@yahoo.com Téléphone: +40 745645077 Fax: +40 258870398 Adresse internet: www.filantropiaortodoxaocnamures.ro www.filantropiaortodoxaocnamures.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 47 012.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 35 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6179
Lot nº: 4 Intitulé:
Lotul nr.4- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Vama Seac?, Jud. Alba,
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402 Adresse internet: www.filantropiaortodoxa.ro www.filantropiaortodoxa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 26 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6193
Lot nº: 3 Intitulé:
Lotul nr.3- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea R?zboieni-Cetate, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FILIALA FILANTROPIA ORTODOXA RAZBOIENI CETATE Numéro national d'identification: 31395210 Adresse postale: Strada CIOT, Nr. 108 Ville: Razboieni-Cetate Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 515703 Pays: Roumanie Courriel: filantropiarazboieni@yahoo.com Téléphone: +40 258/877153 Adresse internet: www.filantropiaortodoxa.ro www.filantropiaortodoxa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 26 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6191
Lot nº: 6 Intitulé:
Lotul nr.6- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Aiud, Jud. Alba,
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA SF.PROROC ILIE TESVITEANU Numéro national d'identification: 18543727 Adresse postale: Strada Unirii, Nr. 1 Ville: Aiud Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 515200 Pays: Roumanie Courriel: itesv@yahoo.com Téléphone: +40 258805591 Adresse internet: www.sfilietesviteanu.ro www.sfilietesviteanu.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 26 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6171
Lot nº: 9 Intitulé:
Lotul nr.9- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii antepre?colari din localitatea Blaj, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402 Adresse internet: www.filantropiaortodoxa.ro www.filantropiaortodoxa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 26 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6187
Lot nº: 13 Intitulé:
Lotul nr.13- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 35 de copii încadra?i în grad de handicap din localitatea Aiud ?i din localit??ile învecinate, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA "UN PAS INAINTE ALEXANDRA" Numéro national d'identification: 33408546 Adresse postale: Strada OSTASILOR, Nr. 55 Ville: Aiud Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 515200 Pays: Roumanie Courriel: asociatiaunpasinaintealexandra@yahoo.com Téléphone: +40 740342648 Fax: +40 258862718 Adresse internet: www.asociatiaunpasinaintealexandra.ro www.asociatiaunpasinaintealexandra.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 500 955.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 26 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6189
Lot nº: 8 Intitulé:
Lotul nr.8- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Blaj, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asociatia pentru Persoane Varstnice si Copii in Dificultate "Familia 2004" Numéro national d'identification: 16810313 Adresse postale: Strada Eroilor, Nr. - Ville: Blaj Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 515400 Pays: Roumanie Courriel: familia.2004@yahoo.com Téléphone: +40 751168647 Adresse internet: www.familia2004.ro www.familia2004.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 26 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6183
Lot nº: 5 Intitulé:
Lotul nr. 5- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Siliva?, Jud. Alba,
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402 Adresse internet: www.filantropiaortodoxa.ro www.filantropiaortodoxa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 26 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6173
Lot nº: 1 Intitulé:
Lotul nr.1- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Valea Lung
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402 Adresse internet: www.filantropiaortodoxa.ro www.filantropiaortodoxa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 26 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6170
Lot nº: 9 Intitulé:
Lotul nr.9- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii antepre?colari din localitatea Blaj, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402 Adresse internet: www.filantropiaortodoxa.ro www.filantropiaortodoxa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Offre la plus basse: 210 000.00 RON / Offre la plus élevée: 210 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6180
Lot nº: 11 Intitulé:
Lotul nr.11- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Zlatna, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Offre la plus basse: 210 000.00 RON / Offre la plus élevée: 210 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6172
Lot nº: 1 Intitulé:
Lotul nr.1- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Valea Lung
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Offre la plus basse: 210 000.00 RON / Offre la plus élevée: 210 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6182
Lot nº: 5 Intitulé:
Lotul nr. 5- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Siliva?, Jud. Alba,
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Offre la plus basse: 210 000.00 RON / Offre la plus élevée: 210 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6174
Lot nº: 7 Intitulé:
Lotul nr.7- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Baiade Arie?, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Offre la plus basse: 210 000.00 RON / Offre la plus élevée: 210 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6178
Lot nº: 4 Intitulé:
Lotul nr.4- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Vama Seac?, Jud. Alba,
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Offre la plus basse: 210 000.00 RON / Offre la plus élevée: 210 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6176
Lot nº: 10 Intitulé:
Lotul nr.10- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Ro?ia de Seca?, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Offre la plus basse: 210 000.00 RON / Offre la plus élevée: 210 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6184
Lot nº: 2 Intitulé:
Lotul nr.2- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Ocna Mure?, Jud. Alba,
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FILIALA FILANTROPIA ORTODOXA OCNA MURES Numéro national d'identification: 19245184 Adresse postale: Strada N.Iorga, Nr. 29A Ville: Ocna Mures Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 515700 Pays: Roumanie Courriel: filantropiaocna@yahoo.com Téléphone: +40 745645077 Fax: +40 258870398 Adresse internet: www.filantropiaortodoxaocnamures.ro www.filantropiaortodoxaocnamures.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Offre la plus basse: 210 000.00 RON / Offre la plus élevée: 210 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6186
Lot nº: 13 Intitulé:
Lotul nr.13- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 35 de copii încadra?i în grad de handicap din localitatea Aiud ?i din localit??ile învecinate, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA "UN PAS INAINTE ALEXANDRA" Numéro national d'identification: 33408546 Adresse postale: Strada OSTASILOR, Nr. 55 Ville: Aiud Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 515200 Pays: Roumanie Courriel: asociatiaunpasinaintealexandra@yahoo.com Téléphone: +40 740342648 Fax: +40 258862718 Adresse internet: www.asociatiaunpasinaintealexandra.ro www.asociatiaunpasinaintealexandra.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 500 955.00 RON Offre la plus basse: 210 000.00 RON / Offre la plus élevée: 210 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6192
Lot nº: 3 Intitulé:
Lotul nr.3- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea R?zboieni-Cetate, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FILIALA FILANTROPIA ORTODOXA RAZBOIENI CETATE Numéro national d'identification: 31395210 Adresse postale: Strada CIOT, Nr. 108 Ville: Razboieni-Cetate Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 515703 Pays: Roumanie Courriel: filantropiarazboieni@yahoo.com Téléphone: +40 258/877153 Adresse internet: www.filantropiaortodoxa.ro www.filantropiaortodoxa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Offre la plus basse: 210 000.00 RON / Offre la plus élevée: 210 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6188
Lot nº: 8 Intitulé:
Lotul nr.8- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Blaj, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asociatia pentru Persoane Varstnice si Copii in Dificultate "Familia 2004" Numéro national d'identification: 16810313 Adresse postale: Strada Eroilor, Nr. - Ville: Blaj Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 515400 Pays: Roumanie Courriel: familia.2004@yahoo.com Téléphone: +40 751168647 Adresse internet: www.familia2004.ro www.familia2004.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Offre la plus basse: 210 000.00 RON / Offre la plus élevée: 210 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6190
Lot nº: 6 Intitulé:
Lotul nr.6- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Aiud, Jud. Alba,
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA SF.PROROC ILIE TESVITEANU Numéro national d'identification: 18543727 Adresse postale: Strada Unirii, Nr. 1 Ville: Aiud Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 515200 Pays: Roumanie Courriel: itesv@yahoo.com Téléphone: +40 258805591 Adresse internet: www.sfilietesviteanu.ro www.sfilietesviteanu.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Offre la plus basse: 210 000.00 RON / Offre la plus élevée: 210 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6185
Lot nº: 2 Intitulé:
Lotul nr.2- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Ocna Mure?, Jud. Alba,
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FILIALA FILANTROPIA ORTODOXA OCNA MURES Numéro national d'identification: 19245184 Adresse postale: Strada N.Iorga, Nr. 29A Ville: Ocna Mures Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 515700 Pays: Roumanie Courriel: filantropiaocna@yahoo.com Téléphone: +40 745645077 Fax: +40 258870398 Adresse internet: www.filantropiaortodoxaocnamures.ro www.filantropiaortodoxaocnamures.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 26 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6181
Lot nº: 11 Intitulé:
Lotul nr.11- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Zlatna, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402 Adresse internet: www.filantropiaortodoxa.ro www.filantropiaortodoxa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 26 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6177
Lot nº: 10 Intitulé:
Lotul nr.10- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Ro?ia de Seca?, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402 Adresse internet: www.filantropiaortodoxa.ro www.filantropiaortodoxa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 26 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6175
Lot nº: 7 Intitulé:
Lotul nr.7- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Baiade Arie?, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402 Adresse internet: www.filantropiaortodoxa.ro www.filantropiaortodoxa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 282 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 26 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8068
Lot nº: 7 Intitulé:
Lotul nr.7- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Baiade Arie?, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Numéro national d'identification: RO14188746 Adresse postale: Strada Mihai Viteazu, Nr. 16 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510010 Pays: Roumanie Courriel: filantropia_ortodoxa@yahoo.com Téléphone: +40 786133402 Adresse internet: www.filantropiaortodoxa.ro www.filantropiaortodoxa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 47 012.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 35 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8075
Lot nº: 8 Intitulé:
Lotul nr.8- Prestarea de servicii sociale de zi pentru 25 de copii din localitatea Blaj, Jud. Alba
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asociatia pentru Persoane Varstnice si Copii in Dificultate "Familia 2004" Numéro national d'identification: 16810313 Adresse postale: Strada Eroilor, Nr. - Ville: Blaj Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 515400 Pays: Roumanie Courriel: familia.2004@yahoo.com Téléphone: +40 751168647 Adresse internet: www.familia2004.ro www.familia2004.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 47 012.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 35 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
85310000 - Services d'action sociale 
85312110 - Services de crèches et garderies d'enfants 
85320000 - Services sociaux