Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Alba Iulia: Services sociaux

2020/S 129-317249  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Roumanie-Alba Iulia: Services sociaux 2020/S 129-317249 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia General de Asisten? Social ?i Protec?ia Copilului Alba NumÈro national d'identification: 9266163 Adresse postale: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 68 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510207 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Aura Napau Courriel: dgaspc@protectiasocialaalba.ro TÈlÈphone: +40 258818266 Fax: +40 258817037 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.protectiasocialaalba.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.protectiasocialaalba.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii sociale cu cazare pentru persoane adulte cu dizabilit??i, organizate ca: centre de abilitare ?i reabilitare (CAbR), jud. Alba NumÈro de rÈfÈrence: 11
II.1.2) Code CPV principal 85320000 Services sociaux
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Prestarea de servicii sociale pentru un num?r de 50 de persoane adulte cu dizabilit??i din jud. Alba pentru care s-a instituit o m?sur de protec?ie special de c?tre Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC Alba, Ón centre de abilitare ?i reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilit??i, organizate Ón conformitate cu Ordinului 82/2019, privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilit??i, Anexa
   1.  Contractele subsecvente se vor incheia in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atrib. a contr. subsecv: CS 1 ñ mar-aug 2020, CS 2 ñ sept-dec 2020, CS 3 ñ ian-feb 2021. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 975 000 RON, f?r TVA.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 975 000.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85310000 Services d'action sociale 85311000 Services d'action sociale avec hÈbergement 85311200 Services sociaux pour les personnes handicapÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exÈcution:
Locul principal de prestare, conform caietului de sarcini: servicii sociale cu cazare pentru persoane adulte cu dizabilit??i, organizate ca centre de abilitare ?i reabilitare (CAbR), jud. Alba.
II.2.4) Description des prestations:
Prestarea de servicii sociale Ón locuin? maxim protejat pentru persoane adulte cu dizabilit??i pentru un num?r de 10 persoane adulte Óncadrate Ón grad de handicap, pentru care a fost instituit o m?sur de protec?ia de c?tre Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, care au nevoie de furnizare de servicii de specialitate, acordate Ón conformitate cu prevederile Ordinului nr. 82/2019, privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilit??i, Anexa
   1.  CAbR este amplasat Ón comunitate astfel Ónc't permite accesul beneficiarilor la toate resursele ?i facilit??ile ei: s?n?tate, educa?ie, munc?, cultur?, petrecerea timpului liber, rela?ii sociale. In apropierea serviciului social exist c?i de acces circulate de mijloace de transport public Ón comun. CAbR dispune de post telefonic. Toate preciz?rile referitoare la specifica?iile calitative ?i cantitative se reg?sesc in caietul de sarcini. Oferta va fi Óntocmit conform cerin?elor din caietul de sarcini. Num?rul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor ñ maximum 18 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Data-limit de transmitere a r?spunsului la clarific?ri: autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a de zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Acordul-cadru de achizi?ie public va fi Óncheiat pe o perioad de 12 luni cu posibilitatea de prelungire conf. art. 107 din Legea 98/2016 si/sau modificare conf. art. 221 alin. (1), (2) din Legea 98/2016.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: OEn vederea organiz?rii ?i acord?rii de servicii de calitate de Óngrijire personal Ón cadrul CAbR, experien?a resursei umane de coordonare ?i a celei de specialitate Ón dezvoltarea ?i desf??urarea de servicii sociale constituie un avantaj, av'nd Ón vedere necesitatea de implementare a standardului minim de calitate privind serviciile reziden?iale acordate persoanelor adulte cu dizabilit??i ?i a organiz?rii activit??ii sociale Ón vederea ob?inerii licen?ei de func?ionare pentru serviciul care face obiectul contractului de achizi?ie. Personalul de conducere ?i de specialitate, cu caracter permanent care a stat la baza acredit?rii operatorului economic/furnizorului privat de servicii sociale sunt resursele active ale acestuia, deoarece poten?ialul lor contribuie activ la coordonarea ?i ini?ierea personalului de specialitate ?i de Óngrijire din cadrul CAbR ?i implicit s conduc la cre?terea eficien?ei ?i eficacit??ii serviciilor care fac obiectul achizi?iei / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Contractele subsecvente se vor incheia in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atrib a contr subsecv: CS 1 ñ mar-aug 2020, CS 2 ñ sept-dec 2020, CS 3 ñ ian-feb 2021.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 008-013988
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2599 IntitulÈ:
Contract subsecvent 1 prestare servicii sociale la centrul de abilitare ?i reabilitare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Societatea de Ajutorare Diakonia NumÈro national d'identification: RO4562745 Adresse postale: Str. Cri?anei nr. 1D Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510146 Pays: Roumanie Courriel: diakonia.albaiulia@gmail.com TÈlÈphone: +40 358401201 Fax: +40 358401202 Adresse internet: www.diakonia.ro www.diakonia.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 950 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 650 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2598 IntitulÈ:
Acord-cadru pentru furnizarea de servicii sociale cu cazare pentru persoane adulte cu dizabilit??i, organizate ca centre de abilitare ?i reabilitare, jud. Alba
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Societatea de Ajutorare Diakonia NumÈro national d'identification: RO4562745 Adresse postale: Str. Cri?anei nr. 1D Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510146 Pays: Roumanie Courriel: diakonia.albaiulia@gmail.com TÈlÈphone: +40 358401201 Fax: +40 358401202 Adresse internet: www.diakonia.ro www.diakonia.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 950 000.00 RON Offre la plus basse: 975 000.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 1 950 000.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8077 IntitulÈ:
Contract subsecvent 2 CABR Alba
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Societatea de Ajutorare Diakonia NumÈro national d'identification: RO4562745 Adresse postale: Str. Cri?anei nr. 1D Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510146 Pays: Roumanie Courriel: diakonia.albaiulia@gmail.com TÈlÈphone: +40 358401201 Fax: +40 358401202 Adresse internet: www.diakonia.ro www.diakonia.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 325 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 325 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
85310000 - Services d'action sociale 
85311000 - Services d'action sociale avec hébergement 
85311200 - Services sociaux pour les personnes handicapées 
85320000 - Services sociaux