Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Alba Iulia: Services sociaux pour les personnes handicapÈes

2020/S 129-317241  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Roumanie-Alba Iulia: Services sociaux pour les personnes handicapÈes 2020/S 129-317241 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia General de Asisten? Social ?i Protec?ia Copilului Alba NumÈro national d'identification: 9266163 Adresse postale: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 68 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 510207 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Aura Napau Courriel: dgaspc@protectiasocialaalba.ro TÈlÈphone: +40 258818266 Fax: +40 258817037 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.protectiasocialaalba.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.protectiasocialaalba.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizi?ie servicii sociale pentru persoane cu dizabilit??i: centru de Óngrijire ?i asisten??, jude?ul Alba NumÈro de rÈfÈrence: 13
II.1.2) Code CPV principal 85311200 Services sociaux pour les personnes handicapÈes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Prestarea de servicii sociale in cadrul unui centru de ingrijire si asistenta (denumit in continuare CIA), care sa-si desfasoare activitatea pe raza judetului Alba, pentru protec?ia Ón regim reziden?ial a unui num?r de maximum 30 de persoane adulte cu dizabilit??i, pentru care s-a instituit o m?sur de protec?ie special de c?tre Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, Ón conformitate cu prevederile art. 2, art. 5, art. 17 din HG 430/2008 ?i a standardului de calitate, Anexa 1 la Ordinul 67/2015. Descrierea detaliat a serviciului este conform caietului de sarcini.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 701 300.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85310000 Services d'action sociale 85311000 Services d'action sociale avec hÈbergement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exÈcution:
Jud. Alba.
II.2.4) Description des prestations:
Prestarea de servicii sociale in cadrul unui centru de ingrijire si asistenta (denumit in continuare CIA), care sa-si desfasoare activitatea pe raza judetului Alba, pentru protec?ia Ón regim reziden?ial a unui num?r de maximum 30 de persoane adulte cu dizabilit??i, pentru care s-a instituit o m?sur de protec?ie special de c?tre Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, Ón conformitate cu prevederile art. 2, art. 5, art. 17 din HG 430/2008 ?i a Standardului de calitate, Anexa 1 la Ordinul 67/2015. Toate preciz?rile referitoare la specifica?iile calitative ?i cantitative se reg?sesc in caietul de sarcini. Oferta va fi Óntocmit conform cerin?elor din caietul de sarcini. Data-limit de primire a solicit?rilor de clarific?ri: maximum 15 zile lucr?toare inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Data-limit de transmitere a r?spunsului la solicitarile de clarific?ri: autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: CS 1 ñ noiembrie-decembrie 2018, CS 2 ñ ianuarie-iunie 2019, CS 3 ñ iulie-decembrie 2019, CS 4 ñ ianuarie-iunie 2020, CS 5 ñ iulie-decembrie 2020, CS 6 ñ ianuarie-iunie 2021, CS 3 ñ iulie-octombrie 2021.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Av'nd Ón vedere oportunitatea desf??ur?rii unor activit??i de interven?ie personalizate, Ón func?ie de particularit??ile psiho-individuale ale persoanei cu dizabilit??i, colaborarea cu alte institu?ii ale statului, ONG-uri, al?i furnizori de servicii sociale de stat sau private care desf??oar activit??i Ón domeniul social ?i Ón special Ón domeniul persoanelor adulte cu handicap, at't de la nivel local, c't ?i jude?ean, cre?te ?ansele de solu?ionare a situa?iilor de risc, a dificult??ilor Ón care se afl beneficiarii ?i face cunoscut activitatea desf??urat Ón cadrul serviciului, oferind noi perspective aplicabile de activit??i complementare pe tipuri de nevoi sau problematici specifice. Din aceste considerente criteriul de calitate ce vizeaz colabor?rile Ón domeniul serviciilor de tip reziden?ial pentru adul?i cu handicap este apreciat ca reprezent'nd 25 % din punctajul total de evaluare / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: OEn vederea organiz?rii ?i acord?rii de servicii de calitate de Óngrijire personal Ón cadrul CIA, experien?a resursei umane de coordonare ?i a celei de specialitate Ón dezvoltarea ?i desf??urarea de servicii sociale constituie un avantaj, av'nd Ón vedere necesitatea de implementare a standardului minim de calitate privind serviciile reziden?iale acordate persoanelor adulte cu dizabilit??i ?i a organiz?rii activit??ii sociale Ón vederea ob?inerii licen?ei de func?ionare pentru serviciul care face obiectul contractului de achizi?ie. Personalul de conducere ?i de specialitate, cu caracter permanent care a stat la baza acreditarii operatorului economic/furnizorului privat de servicii sociale sunt resursele active ale acestuia, deoarece poten?ialul lor contribuie activ la coordonarea ?i ini?ierea personalului de specialitate ?i de Óngrijire din cadrul CIA ?i implicit s conduc la cre?terea eficien?ei ?i eficacit??ii serviciilor care fac obiectul achizi?iei / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 178-403376
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5753 IntitulÈ:
Contract subsecvent 12 prestare sv. sociale la Centrul de OEngrijire ?i Asisten? Dra?ov
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asocia?ia Maria-Mirabela NumÈro national d'identification: 18062693 Ville: Dra?ov Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 517769 Pays: Roumanie Courriel: salonti_mirabela@yahoo.com TÈlÈphone: +40 743868137 Adresse internet: www.drasov.ro www.drasov.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 862 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 159 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2514 IntitulÈ:
Contract sub. 11 CIA Dra?ov
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asocia?ia Maria-Mirabela NumÈro national d'identification: 18062693 Ville: Dra?ov Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 517769 Pays: Roumanie Courriel: salonti_mirabela@yahoo.com TÈlÈphone: +40 743868137 Adresse internet: www.drasov.ro www.drasov.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 916 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 159 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 13300 IntitulÈ:
Contract subsecvent 8 de furnizare servicii sociale la Centrul de OEngrijire ?i Asisten? Dra?ov
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asocia?ia Maria-Mirabela NumÈro national d'identification: 18062693 Ville: Dra?ov Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 517769 Pays: Roumanie Courriel: salonti_mirabela@yahoo.com TÈlÈphone: +40 743868137 Adresse internet: www.drasov.ro www.drasov.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 862 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 159 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 14510 IntitulÈ:
Contract subsecvent nr. 1 pentru furnizarea de servicii sociale la Centrul de OEngrijire ?i Asisten? Dra?ov
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asocia?ia Maria-Mirabela NumÈro national d'identification: 18062693 Ville: Dra?ov Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 517769 Pays: Roumanie Courriel: salonti_mirabela@yahoo.com TÈlÈphone: +40 743868137 Adresse internet: www.drasov.ro www.drasov.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 916 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 111 300.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1089 IntitulÈ:
Contract subsecvent 3 pentru furnizarea de servicii sociale la CIA Dra?ov
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asocia?ia Maria-Mirabela NumÈro national d'identification: 18062693 Ville: Dra?ov Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 517769 Pays: Roumanie Courriel: salonti_mirabela@yahoo.com TÈlÈphone: +40 743868137 Adresse internet: www.drasov.ro www.drasov.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 916 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 79 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 16375 IntitulÈ:
Contract subsecvent nr. 2 pentru furnizarea de servicii sociale la Centrul de OEngrijire ?i Asisten? Dra?ov
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asocia?ia Maria-Mirabela NumÈro national d'identification: 18062693 Ville: Dra?ov Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 517769 Pays: Roumanie Courriel: salonti_mirabela@yahoo.com TÈlÈphone: +40 743868137 Adresse internet: www.drasov.ro www.drasov.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 916 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 79 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 14509 IntitulÈ:
Acord-cadru pentru furnizarea de servicii sociale la Centrul de OEngrijire ?i Asisten? Dra?ov
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asocia?ia Maria-Mirabela NumÈro national d'identification: 18062693 Ville: Dra?ov Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 517769 Pays: Roumanie Courriel: salonti_mirabela@yahoo.com TÈlÈphone: +40 743868137 Adresse internet: www.drasov.ro www.drasov.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 916 000.00 RON Offre la plus basse: 1 431 000.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 2 862 000.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2343 IntitulÈ:
Contract subsecvent 4 privind furnizarea de servicii sociale la Centrul de OEngrijire ?i Asisten? Dra?ov
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asocia?ia Maria-Mirabela NumÈro national d'identification: 18062693 Ville: Dra?ov Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 517769 Pays: Roumanie Courriel: salonti_mirabela@yahoo.com TÈlÈphone: +40 743868137 Adresse internet: www.drasov.ro www.drasov.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 862 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 79 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3727 IntitulÈ:
Contract subsecvent nr. 5 pentru furnizarea de servicii sociale privind furnizarea serviciilor sociale la Centrul de OEngrijire ?i Asisten? Dra?ov
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/04/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asocia?ia Maria-Mirabela NumÈro national d'identification: 18062693 Ville: Dra?ov Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 517769 Pays: Roumanie Courriel: salonti_mirabela@yahoo.com TÈlÈphone: +40 743868137 Adresse internet: www.drasov.ro www.drasov.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 916 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 79 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4916 IntitulÈ:
Contract subsecvent nr. 6 pentru furnizarea de servicii sociale la Centrul de OEngrijire ?i Asisten? Dra?ov
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/04/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asocia?ia Maria-Mirabela NumÈro national d'identification: 18062693 Ville: Dra?ov Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 517769 Pays: Roumanie Courriel: salonti_mirabela@yahoo.com TÈlÈphone: +40 743868137 Adresse internet: www.drasov.ro www.drasov.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 916 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 238 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 9121 IntitulÈ:
Contract subsecvent 7 ñ furnizare sv. sociale la CIA Dra?ov
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/08/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asocia?ia Maria-Mirabela NumÈro national d'identification: 18062693 Ville: Dra?ov Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 517769 Pays: Roumanie Courriel: salonti_mirabela@yahoo.com TÈlÈphone: +40 743868137 Adresse internet: www.drasov.ro www.drasov.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 862 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 238 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 16247 IntitulÈ:
Contract subsecvent 9 sv. soc. la CIA Dra?ov
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asocia?ia Maria-Mirabela NumÈro national d'identification: 18062693 Ville: Dra?ov Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 517769 Pays: Roumanie Courriel: salonti_mirabela@yahoo.com TÈlÈphone: +40 743868137 Adresse internet: www.drasov.ro www.drasov.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 862 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 79 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1024 IntitulÈ:
Contract subsecvent 10 sv. soc. CIA Dra?ov
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asocia?ia Maria-Mirabela NumÈro national d'identification: 18062693 Ville: Dra?ov Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 517769 Pays: Roumanie Courriel: salonti_mirabela@yahoo.com TÈlÈphone: +40 743868137 Adresse internet: www.drasov.ro www.drasov.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 862 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 79 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8078 IntitulÈ:
Contract subsecvent 13 CIA Dra?ov
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asocia?ia Maria-Mirabela NumÈro national d'identification: 18062693 Ville: Dra?ov Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 517769 Pays: Roumanie Courriel: salonti_mirabela@yahoo.com TÈlÈphone: +40 743868137 Adresse internet: www.drasov.ro www.drasov.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 162 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 159 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
85310000 - Services d'action sociale 
85311000 - Services d'action sociale avec hébergement 
85311200 - Services sociaux pour les personnes handicapées