Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 07/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Alba Iulia: Travaux d'équipement électrique

2020/S 180-435481  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Roumanie-Alba Iulia: Travaux d'équipement électrique

2020/S 180-435481

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 102-246893)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Apa CTTA S.A. Alba
Numéro national d'identification: RO1755482
Adresse postale: Str. Vasile Goldi nr. 3
Ville: Alba Iulia
Code NUTS: RO121 Alba
Code postal: 510007
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: UIP, în aten?ia: manager proiect - Ioni? Eugen
Courriel: achizitii.publice@apaalba.ro
Téléphone: +40 258834087
Fax: +40 258834493 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.apaalba.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

www.apaalba.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
AB3-CL9 - Sistem SCADA regional

Numéro de référence: 1755482/2019/13

II.1.2)
Code CPV principal
45310000 Travaux d'équipement électrique

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Obiectul contractului îl reprezint proiectarea ?i execu?ia de lucr?ri pentru realizarea unui sistem SCADA regional pentru sistemele de ap ?i ap uzat ale operatorului regional pentru jude?ul Alba, în conformitate cu cerin?ele din caietul de sarcini. În caietul de sarcini sunt prezentate tipul activit??ilor, specializarea ?i cantit??ile minime necesare realiz?rii contractului. Sume provizionate au fost indicate in listele de pre?uri din Vol. IV Sec. 1 ?i vizeaz racordurile de alimentare cu energie electric?, dot?rile necesare pentru camerele dispecer ?i generatoarele electrice. Dot?rile care se vor furniza sunt cele specificate in cerin?ele beneficiarului în sec?iunea 1 - "Cerin?e generale ?i specifice". Entitatea contractant va r?spunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?ii suplimentare, adresate de c?tre operatorii economici, cu 30 de zile ?i respectiv cu 11 zile înainte de termenul-limit de depunere a ofertelor. Entitatea contractant va r?spunde doar la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici pân la termenul-limita stabilit la Sec. I.3, respectiv 19 zile înainte de termenul-limit de depunere a ofertelor.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 102-246893

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Condi?ii de deschidere a ofertelor

Au lieu de:

Date: 18/09/2020

Lire:

Date: 07/10/2020

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 18/09/2020

Lire:

Date: 07/10/2020

Numéro de section: IV.2.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s î?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 21/03/2021

Lire:

Date: 09/04/2021

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
38420000 - Instruments de mesure du débit, du niveau et de la pression de liquides ou de gaz 
42961200 - Système Scada ou équivalent 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
71321000 - Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments 
72212514 - Services de développement de logiciels d'accès à distance