Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 28/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Alexandria: Carburant diesel

2022/S 18-042960  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Alexandria: Carburant diesel 2022/S 018-042960 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola - Teleorman Numéro national d'identification: RO3124704 Adresse postale: Strada: Principala, nr. 0 Ville: Alexandria Code NUTS: RO317 Teleorman Code postal: 147135 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Marian Ristea Courriel: ristea_marian1@yahoo.com Téléphone: +40 247440750 Fax: +40 247440676 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.scdatr.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135758 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Cercetare si dezvoltare
I.5) Activité principale Autre activité: Cercetare
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord cadru - Achizitie Motorina Euro 5 Numéro de référence: RO3124704/2022/10
II.1.2) Code CPV principal 09134200 Carburant diesel
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Obiectul acordului-cadru îl constituie furnizarea de carburant auto si anume Motorin? EURO 5, din depozitele furnizorului, cu plata în termenul stabilit prin contractul de achizi?ie. Cantitatea ce se doreste a fi achizitionata este de minim 120.000 litri - maxim 405.000 litri - în form? lichid?, la sediul autorit??ii contractante. Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 159.300 lei. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 637.200 lei. Cantitatea minima aferenta acordului cadru va fi de 120.000 litri. Cantitatea maxima aferenta acordului cadru va fi de 405.000 litri. Cantitatea cea mai mare a unui contract subsecvent va fi de 120.000 litri. Cantitatea cea mai mica a unui contract subsecvent va fi de 30.000 litri. Valoarea estimata fara TVA: intre 637.200 si
   2. 150.550 lei Moned?: RON Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Se estimeaza ca se vor incheia cel putin 4 contracte subsecvente. Cantitatile ce urmeaza a fi comandate in cadrul contractelor subsecvente, vor fi in functie de necesitatile proprii ale autoritatii contractante. Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 150 550.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO317 Teleorman Lieu principal d'exécution:
SCDA TELEROMAN
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul acordului-cadru îl constituie furnizarea de carburant auto si anume Motorin? EURO 5, din depozitele furnizorului, cu plata în termenul stabilit prin contractul de achizi?ie. Cantitatea ce se doreste a fi achizitionata este de minim 120.000 litri - maxim 405.000 litri - în form? lichid?, la sediul autorit??ii contractante. Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 159.300 lei. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 637.200 lei. Cantitatea minima aferenta acordului cadru va fi de 120.000 litri. Cantitatea maxima aferenta acordului cadru va fi de 405.000 litri. Cantitatea cea mai mare a unui contract subsecvent va fi de 120.000 litri. Cantitatea cea mai mica a unui contract subsecvent va fi de 30.000 litri. Valoarea estimata fara TVA: intre 637.200 si
   2. 150.550 lei Moned?: RON Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Se estimeaza ca se vor incheia cel putin 4 contracte subsecvente. Cantitatile ce urmeaza a fi comandate in cadrul contractelor subsecvente, vor fi in functie de necesitatile proprii ale autoritatii contractante.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: TERMEN DE LIVRARE - EXPRIMAT IN ORE / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Fonduri proprii
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta 1: Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: Persoane juridice/fizice romane: -CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA); -CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA); - CAZIERUL JUDICIAR al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv. Persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Dupa caz, alte documente edificatoare. Cerinta 2: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59-60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: - se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor; -se va prezenta Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 60 Legea nr. 98/2016 (Formularul 9). Nota : Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 60 Legea nr. 98/2016 se va prezenta O DATA cu DUAE de catre toti operatorii economici. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
   1.  Negrila Emilian - Director
   2.  Popovici Ioan - Inginer Sef
   3.  Ristea Marian - Sef birou
   4.  Georgescu Adrian - Sef sector
   5.  Baltatu Cristea - Gestionar
   6.  Dan Ionel-Cristinel - Contabil Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Juganaru Mircea -Consultant achizitii publice. Floricel Ionela -Consultant achizitii publice. Cerinta
   1.  Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Cerin?a se aplic? inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz? informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public? cu informa?iile solicitate de c?tre autoritatea contractant? - informa?ii referitoare la îndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.
   2.  Persoanele juridice / fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata "conform cu originalul" însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. Cerinta 2 Ofertan?ii care comercializeaz? ori inten?ioneaz? s? comercializeze în sistem en-gros sau en-detail produse energetice precum motorina vor depune obligatoriu ,,atestatul de înregistrare pentru comercializare ?i/sau depozitare en-gros sau en-detail de produse energetice" în termen de valabilitate, la momentul prezent?rii, conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1849/2016 art. 5 si art. 6 (referitor la înregistrarea operatorilor economici care comercializeaz? produse energetice) ?i conform prevederilor art. 435 alin. (3) ?i (4) din Legea nr. 227/2015 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public? cu informa?iile solicitate de c?tre autoritatea contractant? - informa?ii referitoare la îndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv atestatul de inregistrare, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatLista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani care sa contina valori, cantitati, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, însotite în mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e.Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani livrari de produse similare (combustibil) în baza a minim unu - maxim 3 contracte, livrari a caror valoare cumulata fara TVA sa fie de cel putin 600.000 lei.*) ultimii 3 ani se raporteaz? la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunz?toare a Instruc?iunii ANAP nr. 2/2017 (art.13).Completarea DUAE Proportia de subcontractareInforma?ii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, inten?ia s? o subcontracteze. Ofertantul are obliga?ia de a preciza partea/p?r?ile din contract pe care urmeaz? s? le subcontracteze ?i datele de recunoa?tere ale subcontractan?ilor propu?i, precum si proportia de subcontractare, in corelare cu Formularul 6 din sectiunea Formulare.Completarea DUAE. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.ATENTIE! La nivelul DUAE trebuie precizate de c?tre ofertan?i informa?ii cum ar fi: num?rul ?i data contractului invocat drept experien?? similar?, beneficiarul acestuia ?i datele sale de contact, data ?i num?rul documentului de recep?ie, precum ?i ponderea ?i/sau activit??ile pentru care a fost responsabil, împreun? cu valoarea acestora, f?r? TVA.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume - contracte, procese verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de c?tre fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4).Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri (în cazul asocierii de c?tre fiecare operator economic care face parte din asociere) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor.Capacitatea tehnic? ?i/sau profesional? a operatorului economic poate fi sus?inut? în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include ?i informa?iile cu privire la existen?a unei sus?ineri de ter?? parte, precum ?i celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor/angajamentele ferme ale ter?ilor sus?in?tori prin care se dovede?te c? ofertantul va avea acces în orice moment la sus?inerea ter?ului (Formular 5).Ter?ii sus?in?tori vor completa DUAE cu informa?ii privind nivelul lor de experien??, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunz?tor sus?inerii acordate.Urm?toarele documente justificative care probeaz? îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor:- documente justificative ale ter?ului sus?in?tor/ter?ilor sus?in?tori.Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirm?, prezentând documente justificative, dup? caz, faptul c? va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activit??i pentru care a acordat sus?inerea, fie prin identificarea resurselor tehnice ?i profesionale pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Totodat?, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja c? va/vor r?spunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizi?ie public?. R?spunderea solidar? a ter?ului/ter?ilor sus?in?tor/sus?in?tori se va angaja sub condi?ia neîndeplinirii de c?tre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament. In DUAE completat de ofertant se vor include ?i informa?iile solicitate cu privire la subcontractan?i.În cazul în care ofertantul utilizeaz? capacit??ile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 6), completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.Urmatoarele documente justificative care probeaz? indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:- documente justificative ale subcontractantului.ATENTIE:Subcontractan?ii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare ?i selec?ie sunt considera?i si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm.(2) Autoritatea contractant? va lua in considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:a) tertul/tertii sus?in?tor(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului;b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/02/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 28/05/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 28/02/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:

   1. În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? va solicita noi propuneri financiare, acestea urmand fi prezentate in SEAP, ca raspuns la solicitarea autoritatii contractante, in vederea departajarii ofertelor, oferta câ?tig?toare fiind desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mica.
   2.  Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica) .
   3.  Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE - art.104, alin 3 coroborat cu art. 60/HG 395/2016 si art. 137 alin. 2 litera b/HG 395/2016.
   4.  Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal/imputernicitului din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B "Informa?ii privind reprezentan?ii operatorului economic" si se va completa formularul 10.
   5.  In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise.
   6.  Acordul-cadru se va incheia cu trei operatori economici, clasati in ordinea punctajului acordat, in cazul in care exista trei operatori economici declarati admisi (indeplinesc conditiile solicitate conform documentatiei de atribuire). In cazul in care nu sunt minim trei operatori economici, acordul-cadru se va incheia cu toti operatorii economici calificati.
   7.  Primul contract subsecvent se va incheia cu ofertantul clasat pe primul loc in cadrul procedurii de atribuire. Urmatoarele contracte care se atribuie în baza acordului-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea contractant? ?i operatorii economici care sunt parte a acordului, prin reluarea competiei. Elementul reofertarii il constituie pretul contractului. Solicitarea autorit??ii contractante, adresat? operatorilor economici pentru a furniza, se materializeaz? prin încheierea de contracte subsecvente acordului-cadru, care constituie temei legal de plat?. Informatii legate de reluarea competitiei: Elementele/conditiile care fac obiectul reluarii competitiei si criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmeaza sa fie aplicati pentru stabilirea operatorului economic caruia îi va fi atribuit contractul subsecvent: pretul cel mai scazut. Atribuirea contractelor subsecvente se va face prin reluarea competitiei, ocazie cu care autoritatea contractanta va transmite concomitent o invitatie de participare la reofertare, prin intermediul SEAP, catre toti operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Termenul limita de depunere a noilor oferte va fi comunicat in invitatie de participare la reofertare din SEAP. Semnatarii acordului-cadru au obligatia de a prezenta la data solicitata de autoritatea contractanta, prin intermediul SEAP, in sectiunea dedicata, valoarea ofertei/propunerii financiare (pret cel mai scazut). Atentie! In conf. cu prev. art. 110, alin (5) din HG 395/2016, in cadrul procesului de reofertare operatorii economici au dreptul sa modifice pretul ofertei numai in se... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Art. 8 din Legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Roumanie-Alexandria: Carburant dieselType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 28/02/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
09134200 - Carburant diesel