Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 24/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie - Antiseptiques et d'sinfectants - Acord cadru de furnizare antiseptice si dezinfectante

2024/S 2024-373622  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373622-2024 - Mise en concurrence
Roumanie – Antiseptiques et désinfectants – Acord cadru de furnizare antiseptice si dezinfectante
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Acord cadru de furnizare antiseptice si dezinfectante
Description: Acord cadru de furnizare antiseptice si dezinfectante AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 zile.
Identifiant de la procédure: df2074d6-bc18-407a-a62f-1cf971965d61
Identifiant interne: 4323209/2024/15619/19.06.2024
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33631600 Antiseptiques et désinfectants
2.1.3.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 2 630 000,00 RON
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Participation à une organisation criminelleParticipare la o organizatie criminala
CorruptionCoruptie
FraudeFrauda
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesInfractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitati teroriste
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeSpalare de bani sau finantarea terorismului
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsExploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane
Paiement d’impôts et taxesPlata impozitelor
Paiement des cotisations de sécurité socialePlata asigurarilor sociale

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: CONSUMABILE PENTRU CURATAREA SI DEZINFECTIA DISPOZITIVELOR
   1. 1 Lavete pentru dezinfectie nivel mediu a suprafetelor pach cant minim CS 100 cant maxim CS 6000 cant minim AC 600 cant maxim AC 12000
   1. 2 Spray pentru dezinfectie nivel mediu a suprafetelor buc cant minim CS 100 cant maxim CS 2500 cant minim AC 250 cant maxim AC 5000
   1. 3 Lavete pentru dezinfectie de nivel inalt a suprafetelor semicritice si a aparaturii medicale noninvazive pach cant minim CS 100 cant maxim CS 6000 cant minim AC 600 cant maxim AC 12000
   1. 4 Lavete de curatare pe baza de alcool 70% si 2% clorhexidina pach cant minim CS 100 cant maxim CS 3500 cant minim AC 300 cant maxim AC 7000
   1. 5 Dispozitiv pentru controlul personalului medical dupa igienizarea suprafetelor de lucru buc cant minim CS 100 cant maxim CS 250 cant minim AC 25 cant maxim AC500
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33631600 Antiseptiques et désinfectants
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Mures (RO125)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Strada: Marinescu Gheorghe, nr. 50, Localitate:Targu Mures
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: 1.Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.
   2.  Neincadrarea la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.
   3.  Neincadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016;Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.
   4.  Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016- model propriu, declaratia va fi completata de toti participantii ( Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE."Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Ec. Craciun Ioan-Florin- Manager, Ec. Toma Doina- Director Financiar Contabil, Vass Hajnal - As. Sef UPU-SMURD, Engi Emese -asistent medical UPU-SMURD, Ostace Casiana-Economist Serviciul Achizitii Publice, Contractare si Aprovizionare, Oprea Raluca- Referent Serviciul Achizitii Publice, Contractare si Aprovizionare.
   5.  Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator, subcontractanti, asociati.
   6.  Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.
   7.  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PT. PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL – eliberat de PRIMARIE operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA. NOTA !!! : Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea Nr.98/2016. NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ref.cerintele privind motivele de excludere, documentele pot fi:
   1. • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii documentelor;
   2. • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
   3. • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
   4.  Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Toate documentele vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: 1.Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile din certificatul ORC trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Aceste documente trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
   2. Se va prezenta: Autorizatie de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii – in copie conform cu originalul – in baza Legii 95/2008 modificata prin OUG 2/2014 art. 888 . Pentru persoane juridice straine: -Documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu pevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, in original traduse în limba româna si legalizate sau semnate conform cu originalul. - Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza Nota. Modul de indeplinire al cerintelor: completare DUAE cf.art.193(1)/Legea 98/2016, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC, documentele care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu pevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, in original traduse în limba româna si legalizate sau semnate conform cu originalul, daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii operatoriilor clasati pe primele 5 locuri. Toate documentele vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Cifra de afaceri medie anuala
Description: Fisa informatii generale Se va depune fisa informatii generale privind cifra medie de afaceri anuala care acopera activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2021-2023). Prin produse similare, pentru aceasta procedura, se înteleg antiseptice si dezinfectante.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Pentru contractele de achizi?ie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Description: Lista principalelor furnizari Se va depune o lista a principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere ofertelor, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare. Prin produse similare, pentru aceasta procedura, se înteleg antiseptice si dezinfectante.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calita?ii
Description: Certificate standarde de asigurare a calitatii ISO
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Înscrierea în registrul comer?ului
Description: Certificat Constatator Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile din certificatul ORC trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Înscrierea într-un registru profesional relevant
Description: Aviz eliberat în baza Ordinului ministrului sanatatii, al ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor autorizatie de punere pe piata eliberata conform Hotarârii Guvernului nr. 617/2014 Aviz eliberat în baza Ordinului ministrului sanatatii, al ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/368/11/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, în termen de valabilitate
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.e-licitatie.ro
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 24/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Date limite de validité de l’offre: 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 24/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Lieu: In SEAP
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de participants: 5
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Organisation qui traite les offres: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Numéro d’enregistrement: 4323209
Adresse postale: Strada: Marinescu Gheorghe, nr. 50  
Ville: Targu Mures
Code postal: 540136
Subdivision pays (NUTS): Mures (RO125)
Pays: Roumanie
Point de contact: Casiana Ostace
Adresse électronique: achizitii.casiana@spitalmures.ro
Téléphone: +40 755025846
Télécopieur: +40 0265213967
Adresse internet: https://www.spitalmures.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 6fa2c344-bffb-44cf-ab4c-576d9254179b - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 21/06/2024 02:08:57 (UTC+3)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 21/06/2024 06:00:14 (UTC+3)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373622-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33631600 - Antiseptiques et désinfectants