Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie - Appareils de conditionnement d'air - Aparate de aer condi'?ionat 24.000 BTU

2024/S 2024-350617  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350617-2024 - Résultats
Roumanie – Appareils de conditionnement d'air – Aparate de aer condi?ionat 24.000 BTU
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: UM 0929 Bucuresti
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Ordre et sécurité publics
1.1.
Acheteur
Nom officiel: UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Ordre et sécurité publics

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Aparate de aer condi?ionat 24.000 BTU
Description: În cadrul acestei proceduri se doreste achizitionarea de aparate de aer condi?ionat 24.000 BTU, cu specificatiile tehnice minime prevazute în Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini ?i cantitatile estimate prevazute în Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini. Operatorii economici vor oferta pentru întreaga cantitate (cantitatea maxima a acordului-cadru), aferenta prevazuta în anexa 2 la caietul de sarcini. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa în SEAP (https://e-licitatie.ro/pub). Numar zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste termenul limita in care operatorii economici pot adresa solicitari de clarificare, respectiv in care aceasta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza:
   1.  Termenul pâna la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
   2.  Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel încât operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta.
Identifiant de la procédure: 3d233524-2675-4a11-9d01-8f7f98f36b13
Identifiant interne: 47/13624359/2024
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 39717200 Appareils de conditionnement d'air
2.1.3.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 1 822 016,81 RON
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: În cadrul acestei proceduri se doreste achizitionarea de aparate de aer condi?ionat 24.000 BTU, cu specificatiile tehnice minime prevazute în Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini ?i cantitatile estimate prevazute în Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru: conform anexei 2 la Caietul de sarcini. Estimari ale cantita?ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: conform anexei 2 la caiet de sarcini. Calendar estimativ (frecven?a ?i valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite): anual Datele propuse în calendarul estimativ reprezinta inten?ia autorita?ii contractante, nu un angajament ferm din partea autorita?ii contractante cu privire la atribuirea contractelor subsecvente, pornind de la ipoteza de lucru ca nu vor aparea evenimente/circumstan?e imprevizibile care nu au putut fi luate în considerare la momentul ini?ierii procedurii de atribuire, respectiv vor fi asigurate ?i resursele financiare necesare.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 39717200 Appareils de conditionnement d'air
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Bucuresti
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: 1. Poten?ialii Ofertan?i, reziden?i în ?arile Comunita?ii Europene ?i ?arile Spa?iului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Cre?tere economica disponibile la urmatoarea adresa: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica ?i compara documentele echivalente (daca sunt disponibile) solicitate de catre Autoritatea Contractanta în FDA.43. Referitor la modificarea acordului cadru: Achizitorul va avea dreptul de a uza oricând de toate prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu conditia îndeplinirii conditiilor impuse de acest articol. Prin urmare, uzul efectiv al acestui articol nu va putea fi niciodata considerat ca reprezentând o schimbare a condi?iilor care au restric?ionat concuren?a. Prin mentionarea în documentatia de atribuire a faptului ca în situatia în care conditiile impuse de articolul 221 vor fi îndeplinite, autoritatea contractanta va avea dreptul oricand de a uza de prevederile lui, autoritatea contractanta respecta principiul transparentei, putând fi retinut faptul ca restrângerea concurentei nu va putea fi invocata în situatia în care art. 221 din Legea nr. 98/2016 va fi aplicat pe parcursul executarii acordului-cadru. Prezenta prevedere reprezinta un amendament care permite cresterea valorii acordului-cadru astfel ca în cazul în care vor fi necesare modificari la acordul-cadru încheiat care sa duca la cresterea valorii lui, în baza art. 221 din Legea nr. 98/2016 (art. 72 din Directiva 24/2014) nu se va putea afirma ca modificarea reprezinta intentia partilor de a renegocia prevederile contractuale si ca alti competitori au fost privati de aceasta informatie pe care daca ar fi stiut-o ar fi fost interesati în a licita.
   2.  Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca fiind insotite de mentiunea «sau echivalent».
   3.  În cazul tuturor trimiterilor din caietul de sarcini (inclusiv anexe)/documentatia de atribuire, la specificatii tehnice, standarde nationale care transpun standarde europene, evaluari tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de catre organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea si executia lucrarilor si la utilizarea produselor se va lua în considerare ca este însotita de mentiunea "sau echivalent".
   4.  În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, Autoritatea contractanta va accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul caietului de sarcini / documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor / autorizatiilor în cauza.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 65

Critère:
Type: Qualité
Nom: Perioada de garan?ie
Description: Algoritmul de calcul: I.1. Pentru oferta cu termenul de garan?ie cel mai mare, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv P1(tehnic) maxim = 15 de puncte. P1(tehnic)(n)=(Gn /Gmaxim ofertat)x15, unde: P1(tehnic)(n) - punctajul ofertei analizate; Gn - perioada de garantie din oferta analizata (exprimata în numar de luni); Gmaxim ofertat - cea mai mare perioada de garantie ofertata (exprimata în numar de luni). Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pentru ofertele care îndeplinesc cerinta minima din Caietul de sarcini referitoare la perioada de garan?ie. Pentru orice termen de garan?ie ofertat sub minimul de 36 de luni, oferta va fi respinsa ca neconforma. Pentru un termen de garan?ie de 36 de luni, oferta va fi declarata conforma ?i va fi punctata cu 0 puncte. Termenul de garan?ie va fi exprimat în luni calendaristice, fara zecimale. Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15

Critère:
Type: Qualité
Nom: Timpul de interven?ie în perioada de garan?ie (vizionare, diagnoza si constatare)
Description: Algoritmul de calcul: I.1. Pentru oferta cu timpul de interventie cel mai mic se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv P2(tehnic) maxim = 20 de puncte. I.2. Pentru o alta oferta decât cea prevazuta la lit I.1. se acorda punctajul, astfel: P2(tehnic)(n)= (Tminim ofertat /Toferta careia i se calculeaza punctajul) x 20 Unde: - P2(tehnic)(n)- punctajul obtinut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare; - Tminim ofertat - cel mai mic termen de interventie ofertat; - Toferta careia i se calculeaza punctajul - termenul de interventie aferent ofertei admisibile aflata sub evaluare. Termenul de interventie va fi exprimat în ore. Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pentru ofertele care îndeplinesc cerinta minima din Caietul de sarcini referitoare la timpul de interven?ie în perioada de garan?ie. Pentru orice termen de interven?ie ofertat peste maximul de 36 de ore, oferta va fi respinsa ca neconforma. Pentru un termen de interven?ie de 36 de ore, oferta va fi declarata conforma ?i va fi punctata cu 0 puncte. Termenul de interven?ie va fi exprimat în ore întregi. Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 ora.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: UM 0929 Bucuresti
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: UM 0929 Bucuresti

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: UM 0929 Bucuresti
Numéro d’enregistrement: 13624359
Adresse postale: Strada: Franceza, nr. 48-50  
Ville: Bucuresti
Code postal: 030105
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Ramona SANDU
Adresse électronique: ramona.sandu@dcti.ro
Téléphone: +40 377725098
Adresse internet: http://www.e-licitatie.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0017
Nom officiel: UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI
Numéro d’enregistrement: 4204224
Adresse postale: Strada Jandarmeriei, Nr. 2, Sector: 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 013893
Pays: Roumanie
Point de contact: MARIUS NEAGU
Adresse électronique: neagumarius@dcti.ro
Téléphone: +40 377721644
Télécopieur: +40 213168797
Adresse internet: https://www.sri.ro
Profil de l’acheteur: https://www.sri.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: UM 0929 Bucuresti
Numéro d’enregistrement: 13624359_3
Adresse postale: Strada Franceza nr.48-50  
Ville: Bucuresti
Pays: Roumanie
Adresse électronique: ramona.sandu@dcti.ro
Téléphone: +40377725023
Adresse internet: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 676fdf5f-07de-4897-b838-1fc3de8bf7d1 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 17:55:07 (UTC+3)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 12/06/2024 15:02:35 (UTC+3)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350617-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
39717200 - Appareils de conditionnement d'air