Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Arad:Conduites d'eau potable

2022/S 225-647986  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Roumanie-Arad: Conduites d'eau potable 2022/S 225-647986 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Compania de Apa Arad S.A.
Numéro national d'identification: RO 1683483 Adresse postale: Strada: Dr?goi Sabin, nr. 2-4 Ville: Arad Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 310178 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Daniela Meltis Courriel: achizitii@caarad.ro Téléphone: +40 257270843 Fax: +40 257270981 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.caaarad.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizi?ionarea de ?evi PE-HD, fitinguri ?i elemente de leg?tur? pentru ?evi Numéro de référence: 1683483_2022_PAAPD1369947
II.1.2) Code CPV principal 44162500 Conduites d'eau potable
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizi?ionarea de ?evi PE-HD, fitinguri ?i elemente de leg?tur? pentru ?evi conform caietului de sarcini Valoarea estimata a acordului cadru este de
   3. 331.123,46 lei f?r? TVA Valoarea minima - maxima a acordului cadru
:

   2. 098.875,07lei fara TVA-
   3. 331.123,46lei fara TVA Valoarea minima - maxima a contractelor subsecvente 745.246,90lei fara TVA-
   1. 414.330,13lei fara TVA Pre?ul va fi exprimat în lei, f?r? T.V.A si va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încarcare/desc?rcare, etc.). Cantitatile minime si maxime stabilite de entitatea contractanta sunt cele precizate in caietul de sarcini si reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale, sau mai mari raportat la cele estimate, in functie de necesitatile efective ale entitatii contractante. In cazul in care pe parcursul derularii contractului subsecvent este necesara majorarea / micsorarea unor cantitati pentru produsele solicitate, modificarea se va realiza prin aplicarea directa a clauzelor contractului in temeiul art. 236 din Legea 99/2016, pana la concurenta valorii totale a contractului subsecvent cu respectarea preturilor unitare. Numar de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17 fara capete (inainte de data limita de depunere a ofertelor). Nota: Entitatea contractanta va raspunde numai la solicitarile transmise cu respectarea acestui termen. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 3 100 585.10 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44134000 Raccords angulaires 44163210 Colliers de serrage pour tuyaux 44163230 Raccords pour tuyaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exécution:
Municipiul Arad sau pe raza Judetului Arad
II.2.4) Description des prestations:
Achizi?ionarea de ?evi PE-HD, fitinguri ?i elemente de leg?tur? pentru ?evi, conform caietului de sarcini Valoarea estimata a acordului cadru este de
   3. 331.123,46 lei f?r? TVA lei f?r? TVA Valoarea minima - maxima a acordului cadru
:

   2. 098.875,07 lei fara TVA-
   3. 331.123,46lei fara TVA Valoarea minima - maxima a contractelor subsecvente 745.246,90lei fara TVA-
   1. 414.330,13lei fara TVA Pre?ul va fi exprimat în lei, f?r? T.V.A si va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încarcare/desc?rcare, etc.). Cantitatile minime si maxime stabilite de entitatea contractanta pentru produsele solicitate sunt cele precizate in caietul de sarcini si reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari, raportat la cele estimate, in functie de lucrarile executate de entitatea contractanta. In cazul in care pe parcursul derularii contractului subsecvent este necesara majorarea / micsorarea unor cantitati pentru produsele solicitate, modificarea se va realiza prin aplicarea directa a clauzelor contractului in temeiul art. 236 din Legea 99/2016, pana la concurenta valorii totale a contractului subsecvent cu respectarea preturilor unitare.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 169-480029
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 86 Intitulé:
Contract furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FRIA TECHNIC WELD SRL Numéro national d'identification: RO31955652 Adresse postale: Strada Stejarului, Nr. 27 Ville: Medias Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 551050 Pays: Roumanie Courriel: codruta.velicea@friatechnic-weld.ro Téléphone: +40 269846256 Fax: +40 269839011 Adresse internet: www.friatechnic-weld.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 331 123.46 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 100 585.10 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
DUAE va fi configurat de catre entitatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. DUAE se va completa, in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre ofertanti. Un operator economic care particip? pe cont propriu ?i care nu se bazeaz? pe capacit??ile altor entit??i pentru a îndeplini criteriile de calificare ?i selec?ie, va completa un singur DUAE. Un operator economic care particip? pe cont propriu, dar se bazeaz? pe capacit??ile uneia sau mai multor alte entit??i (ter?i sus?in?tori/subcontractan?i) este r?spunz?tor pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului s?u DUAE, precum ?i a câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entit??ile pe care se bazeaz?. Un operator economic care particip? pe cont propriu, dar se bazeaz? pe capacit??ile uneia sau mai multor alte entit??i va preciza la nivelul propriu sau DUAE informa?ii cu privire la ter?i sus?in?tori/subcontractan?i. În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, entitatea contractant? solicit? ofertan?ilor o nou? propunere financiar?, iar contractul va fi atribuit ofertantului a c?rui nou? propunere financiar? are pre?ul cel mai sc?zut. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, ofertantul are obligatia sa completeze DUAE in mod direct in SEAP, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt solicitate in Documentatia de Atribuire. In vederea verificarii informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 205 din Legea 99/2016, entitatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biroul Achizi?ii Publice al Companiei de Ap? Arad SA Adresse postale: Arad, str. Sabin Dragoi nr. 2-4 Ville: Arad Code postal: 310178 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@caarad.ro Téléphone: +40 257270843 Fax: +40 257270981 Adresse internet: http://www.caarad.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2022 Achizi?ionarea de ?evi PE-HD, fitinguri ?i elemente de leg?tur? pentru ?evi 22/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
44134000 - Raccords angulaires 
44162500 - Conduites d'eau potable 
44163210 - Colliers de serrage pour tuyaux 
44163230 - Raccords pour tuyaux