Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 15/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Arad: Ordinateurs personnels

2021/S 199-519092  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Roumanie-Arad: Ordinateurs personnels

2021/S 199-519092

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 191-494442)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: MUNICIPIUL ARAD
NumÈro national d'identification: 3519925
Adresse postale: Strada: Revolu?iei, nr. 75
Ville: Arad
Code NUTS: RO421 Arad
Code postal: 310025
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: PETRU STELIAN ADAM
Courriel: petru.adam@primariaarad.ro
TÈlÈphone: +40 257281850/289/350
Fax: +40 257281450
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariaarad.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Tehnic de calcul (hardware ?i software)

NumÈro de rÈfÈrence: 35F

II.1.2)
Code CPV principal
30213000 Ordinateurs personnels

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Furnizarea de echipamente si software-uri noi si de calitate, care s satisfac Ón propor?ie de 100% cerin?ele legale ?i reglement?rile aplicabile ?i Ón egal m?sur interesele beneficiarilor de servicii. Specifica?iile tehnice care indic o anumit origine, surs?, produc?ie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer?, un brevet de inven?ie, o licen? de fabrica?ie, sunt men?ionate doar pentru identificarea cu u?urin? a tipului de produs ?i NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor echipamente. Aceste specifica?ii vor fi Óntotdeauna considerate ca av'nd men?iunea ´sau echivalentª. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in mod complet si corect in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor conform art. 160-161 din legea 98/2016

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 191-494442

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 03/11/2021

Lire:

Date: 15/11/2021

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 03/11/2021

Lire:

Date: 15/11/2021

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 03/05/2022

Lire:

Date: 13/05/2022

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30213000 - Ordinateurs personnels 
30213100 - Ordinateurs portables 
30232110 - Imprimantes laser 
48300000 - Logiciels de création de documents, de dessin, de synthèse d'images, de planification et de productivité 
48761000 - Logiciels antivirus 
48822000 - Serveurs informatiques 
48920000 - Logiciels de bureautique