Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 27/12/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Arad:Travaux de construction de digues de mer

2023/S 227-714825  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Roumanie-Arad: Travaux de construction de digues de mer 2023/S 227-714825 Avis de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Consiliul Judetean Arad NumÈro national d'identification: 3519941 Adresse postale: Strada: Coposu Corneliu, nr. 22 Ville: Arad Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 310003 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Oana Micle Courriel: achizitii.publice@cjarad.ro TÈlÈphone: +40 357731174 Fax: +40 357731287 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjarad.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173206 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑLucr?ri de refacere taluz ?i pode?e transversale, Ón urma inunda?iilor pe DJ 708 ?i aducerea drumului la starea ini?ial?î. NumÈro de rÈfÈrence: 3519941_2023_PAAPD1438432
II.1.2) Code CPV principal 45243300 Travaux de construction de digues de mer
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
OEn urma reviziilor efectuate de personalul tehnic din cadrul Serviciului Mentenan?? Drumuri ?i Poduri Ón cursul anului 2023, au fost identificate degrad?ri ale malurilor ?i taluzurilor. OEn urma viiturilor produse pe p'r'ul care curge paralel cu corpul drumului jude?ean DJ 708, Óntre pozi?iile kilometrice km: 17+000 ñ 28+600 a fost afectat taluzul drumului acesta ced'nd. Lungimea afectat? a corpului drumului jude?ean este de aproximativ 90 ml. Lucr?rile de sprijinire vor fi executate cu gabioane pe o lungime total? de 90 ml ?i vor cuprinde urm?toarele opera?ii: ? devierea apelor din zona de lucru; ? execu?ia s?p?turii pentru evacuarea zidului existent; ? realizarea platformei de lucru ?i a saltelei; ? confec?ionarea cutiilor pentru gabioane; ? realizarea zid?riei de piatr? Ón cutiile confectionate; ? Ónchiderea cutiilor de gabioane ?i legarea cu s'rm? a acestora Óntre ele. S?p?tura de p?m'nt pentru realizarea consolid?rii cu gabioane, se va executa pe tronsoane, Ón func?ie de situa?ia concret? din teren, astfel Ónc't s? nu existe posibilitatea ca terenul/taluzul s?-?i piard? stabilitatea. P?m'ntul rezultat din s?p?tur? va fi evacuat, nefiind depozitat pe taluz. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar termenul limit? Ón care autoritatea contractant? va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?iilor suplimentare este Ón a 12-a zi Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor conf. Art. 161 din Lg 98/2016. ïAutoritatea Contractant? Ósi rezerv? dreptul de a efectua modific?ri ale contractului conf. prevederilor art. 221 din Lg.98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 396 273.94 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
Jude?ul Arad
II.2.4) Description des prestations:
OEn urma reviziilor efectuate de personalul tehnic din cadrul Serviciului Mentenan?? Drumuri ?i Poduri Ón cursul anului 2023, au fost identificate degrad?ri ale malurilor ?i taluzurilor. OEn urma viiturilor produse pe p'r'ul care curge paralel cu corpul drumului jude?ean DJ 708, Óntre pozi?iile kilometrice km: 17+000 ñ 28+600 a fost afectat taluzul drumului acesta ced'nd. Lungimea afectat? a corpului drumului jude?ean este de aproximativ 90 ml. Lucr?rile de sprijinire vor fi executate cu gabioane pe o lungime total? de 90 ml ?i vor cuprinde urm?toarele opera?ii: ? devierea apelor din zona de lucru; ? execu?ia s?p?turii pentru evacuarea zidului existent; ? realizarea platformei de lucru ?i a saltelei; ? confec?ionarea cutiilor pentru gabioane; ? realizarea zid?riei de piatr? Ón cutiile confectionate; ? Ónchiderea cutiilor de gabioane ?i legarea cu s'rm? a acestora Óntre ele. S?p?tura de p?m'nt pentru realizarea consolid?rii cu gabioane, se va executa pe tronsoane, Ón func?ie de situa?ia concret? din teren, astfel Ónc't s? nu existe posibilitatea ca terenul/taluzul s?-?i piard? stabilitatea. P?m'ntul rezultat din s?p?tur? va fi evacuat, nefiind depozitat pe taluz.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 30 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164, 165, 167 din Lg nr. 98/ 2016 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa D.U.A.E. "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale", Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale", Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criterului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Lg nr. 98/ 2016 cu modifcarile si completarile ulterioare, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractant/Tertul sustinator declarat in oferta: cazierul judiciar al Operatorului Economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului Operatorului Economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, asa cum rezulta din Certificatul Constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv; Se vor prezenta Certificatul de cazier fiscal, Certificatul de Atestare Fiscala din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), valabile la momentul prezentarii, certificate/caziere/docum edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in sit prevazute la art. 167 alin. (1) din Lg nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul /Tertul sustinator declarati in oferta;- documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca Ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractant /Tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prev art. 166 alin. (1) si (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Lg nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare (daca este cazul);-alte documente edificatoare, dupa caz. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certifcate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia na?ionala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat /subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Documentele edificatoare prezentate trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii. Ofertantul unic/Ofertantul asociat /Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 alin.(1) din Lg nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu modelul din Sectiunea ÑFormulareî din Documentatia de Atribuire. Declaratia va fi transmisa in mod obligatoriu odata cu D.U.A.E. NOTA: Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire orice Operator Economic despre care:-fie are cuno?tin?? c? ?i-a Ónc?lcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hot?r're judec?toreasca sau decizie administrativ?, av'nd caracter definitiv ?i obligatoriu Ón conformitate cu legislatia statului Ón care respectivul Operator Economic este Ónfiin?at sau cu cele ale statului membru al Autoritatii Contractante;- fie poate demonstra prin orice mijloace c? Operatorul Economic ?i-a Ónc?lcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat. Autoritatea Contractanta este obligat? s? exclud? din procedura de atribuire orice Operator Economic, organizat ca societate pe ac?iuni, al c?rui capital social este reprezentat prin ac?iuni la purt?tor ?i care nu face dovada identit??ii de?in?torilor/beneficiarilor reali ai ac?iunilor la purt?tor. Pt a preveni, a identifica ?i a remedia conflictele de interese care pot ap?rea pe parcursul derul?rii procedurii de atrib., astfel Ónc't s? se evite orice denaturare a concuren?ei ?i s? se asigure un tratament egal pentru to?i Op. Ec, AC comunic? Ón cele ce urmeaz? numele persoanelor cu func?ie de decizie Ón cadrul AC: Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIRñpresedinte, Razvan-Olimpiu CADAR- vicepresedinte; Ionel BULBUC-vicepresedinte, Dan-Florin Buda-Administrator public, Silvana Daniela LUPU-secretar general al judetului, Andrei ANDO-director executiv, Ioan-Razvan CIUBOTARU -director exec., Cristian Gheorghe COERLUGEA-director exec. adj, Gheorghina-Mirela RIBOVICI-director executiv, Dorina PUSCAS-director executiv adj, Liliana-Daniela TURJUC-director executiv adj, ?efi serviciu: Oana Georgiana MICLE, Daniel Vasile JURJ, Adrian GURAU, Alisa Elena COJOCARU, Flavius-Cristian BONDOR , Mihai Gratian SERAN, Maria TODOR, Nicoleta-Cristina FLORUNCUT, Ioan Cristian DOHANGIE, Dorina Maria HODAJEU. consilier juridici: Claudiu ANCA, Andrea Brigitte GLASER, Consilieri: Florentina Ana ARUSOAIEI, Nadia Adela RADA, Cristina Vanessa SCHWEIZER, Vanina-Georgiana BARBICIOIU, Gianina Daniela MOCANU, Gelu-Alin MORGOVAN, Pavel BUNACIU, Alina Codruta MOTIU, Eleonora HOLBAN, Anca PRUTEANU, Adina Maria MOTICA, Nicolae Miron GOLEA, Gabriel Marius DANETIU, Bianca Geanina BARNA, Ovidiu HOTARAN, Laura POP; Ioan Stefan POPA, Ioan ALDEA, Vlad MARC, Eugen Paul MINEA, Florin Octavian MARCUS, George Augustin FODOCA, Dan SUCIU, Marcel Ionut COTOI, Mihaita Minel COCOCEANU, Clementina Luluta IUCU, Monica Delia JEKEL, Laurentiu-Gabriel FLORESCU, Cristina Vanessa SCHWEITZER, Marius Traian VLADUT, Gavrila Cornel MOTIU, Ladislau Gheorghe SAB?U, Marius Teodor FARCA?; Consilieri achizitii publice: Silvia-Elena BALINT, Cosmina-Flavia BOBAR, Patricia BOELC, Luciana Flavia PUCEA, Monica FERENCZ, Raluca Dorina ?ANDOR ORGA, Claudia RAVAS, Mirela Persida BRINDEA, Alina Adriana BUPTE. Consilieri judeteni: Stan Simona-Lucia; Dinga Stefania-Patricia; Anghel R?zvan-Paul; Bozga Doru; Ciorogar Cristina-Denisa; Mo? Petru; Naghi Alina-Georgeta; Tripon Florin; Orza Gheorghe; Ulici Ion; Borha Gheorghe-Vasile; Reme?an Florin; Boloni Gyorgy; Pop Ioana-Alina; Blaga Bogdan-Marius; Talpe? Mirel-Petru; Onescu Irina; Pero Tamas-Carol; Waldvogel-Leric Brigitte-Gloria; Popa Garofi?a; Onescu Irina; Dihel Mariana Daniela; Dinga Stefania-Patricia; Pop Talida; Bud?u Ruben; ?ole Daniel-Ioan; Stanca Dorin-Marcel; Gligor Alin-Sorin; Marin Gheorghe BOTIZAN, Cri?an Corina-Anka; Luca Samuel; Anghel R?zvan-Paul; Lucaci Cornel-?tefan. NOTA: Cu privire la indeplinirea obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat in completarea precizarilor antementionate, se vor avea in vedere si cerintele de calificare formulate la sectiunea VI.3, Nota
   1.  Operatorii Economici ce depun ofert? trebuie s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, s? rezulte c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Ca dovad? preliminar? pentru verificarea capacit??ii de exercitare a activit??ii profesionale, Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al Asocierii, Subcontractant) trebuie s? prezinte o declara?ie pe propria r?spundere completat? ?i semnat?. Declara?ia pe proprie r?spundere este reprezentat? de DUAE. In termen de o zi lucratoare de la momentul stabilirii ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, Autoritatea Contractanta solicita acestuia sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei. Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informa?iilor incluse Ón DUAE, pe care Operatorul Econonomic le poate propune Autoritatii Contractante, includ dar nu se limiteaz? la certificate eliberate de registrul comer?ului sau doc echivalente emise de autorit??ile competente din ?ara Ón care este stabilit Operatorul Ec.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Proportia de subcontractareOfertantul/Asocierea va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. In situatia in care ofertantul se prevaleaza de prevederile art. 172 alin.(4) din Legea 98/2016 si indeplineste cerinta de capacitate tehnica si profesionala utilizand resursele subcontractantilor, ofertantul va completa in DUAE si partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C "Informa?ii privind utilizarea capacit??ii altor entit??i". Subcontractan?ii pe ale c?ror capacit??i ofertantul se bazeaz? pentru demonstrarea Óndeplinirii criteriilor de calificare sunt considera?i ?i ter?i sus?in?tori, caz Ón care acordul de subcontractare reprezint?, Ón acela?i timp, ?i angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire - De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in:- partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic",- partea III "Motive de excludere".partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor";- partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala.In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170, alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.In conformitate cu prevederile art. 174, alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/ 2016, Autoritatea Contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica.Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 27/12/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 27/07/2024
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 27/12/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Comisia de evaluare, verificatori ANAP, exper?i coopta?i, dup? caz.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Modalitatea de departajare a ofertelor: In conf cu art 138 din HG 395/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. îCerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. ïOEn cazul ofertelor care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate in Documentatia de Atribuire, comisia de evaluare va clarifica cu ofertantii sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila. ïAutoritatea Contractant? Ósi rezerv? dreptul de a efectua modific?ri ale contractului conf. prevederilor art. 221 din Lg.98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. NOTA 1 Operatorul Economic nu este exclus din procedura de atribuire dac?, anterior deciziei de excludere, Ó?i Óndepline?te obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate, ori prin alte modalit??i de stingere a acestora sau beneficiaza, Ón condi?iile legii de e?alonarea acestora ori de alte facilit??i Ón vederea pl??ii acestora, inclusiv a eventualelor dob'nzi ori penalitati de Ónt'rziere acumulate sau a amenzilor. In vederea respectarii prevederilor art.165 alin. (2), Ón etapa prev?zut? la art. 196 alin. (2), Operatorul Economic va prezinta pentru sediul principal documente din care s? rezulte neÓncadrarea Ón prevederile art.165 alin. (1), iar pentru sediile secundare /punctele de lucru, o declaratie pe propria r?spundere privind Óndeplinirea oblig de plat? a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate. Potrivit prevederilor art.166 din Lg nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare:- prin excep?ie de la dispozi?iile art.164 alin.(1) ?i (2), Ón cazuri excep?ionale, comisia de evaluare are dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un Operator Economic care se afl? Óntr-una dintre situatiile prev?zute la art. 164 alin.(1) ?i (2), pentru motive imperative de interes general, precum s?n?tatea public? sau protec?ia mediului. Prin excep?ie de la dispozitiile art.165 alin. (1) ?i (2), un Operator Economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci c'nd cuantumul impozitelor, taxelor ?i contributiilor la bugetul general consolidat datorate ?i restante este mai mic de 10.000 lei.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
OEn cazul c?ilor de atac AC are obliga?ia de a efectua demersurile necesare pentru re?inerea cau?iunii constituite la C.N.S.C. de c?tre operatorul ec care a depus contesta?ia, Ón vederea ?i Ón limita acoperirii prejudiciilor create de Ónt'rzierile Ónregistrare Ón finalizarea procedurii de atribuire, Ón situa?ia Ón care contesta?ia depus? Ón cadrul procedurii de achizi?ie public? este respins? Ón mod definitiv. Termen de contestare conform art.8 Lg 101/2016.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023 ÑLucr?ri de refacere taluz ?i pode?e transversale, Ón urma inunda?iilor pe DJ 708 ?i aducerea drumului la starea ini?ial?î. 27/12/2023 24/11/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45243300 - Travaux de construction de digues de mer