Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Arad:Travaux de construction de routes

2023/S 55-158810  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Roumanie-Arad: Travaux de construction de routes 2023/S 055-158810 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Consiliul Judetean Arad NumÈro national d'identification: 3519941 Adresse postale: Strada: Coposu Corneliu, nr. 22, Sector: -, Judet: Arad Ville: Arad Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 310003 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Oana Georgiana MICLE Courriel: achizitii.publice@cjarad.ro TÈlÈphone: +40 357731100 Fax: +40 357731287 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjarad.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Execu?ie lucrare ìReabilitare DJ 709 B km 18+800-27+400 Curtici-S'nmartinî ñ lot 1, Execu?ie lucrare ìModernizare DJ 709 B km 27+590-39+200 S'nmartin-Socodorî ñ lot 2, Execu?ie lucrare ìModernizare DJ 792 B km 0+000-5+000 Socodor-N?dabî ñ lot 3 NumÈro de rÈfÈrence: 3519941_2019_PAAPD1091778
II.1.2) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Execu?ie lucrare ìModernizare DJ 792 B km 0+000-5+000 Socodor-N?dabî
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233120 Travaux de construction de routes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
jud. Arad
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Execu?ie lucrare ìModernizare DJ 792 B km 0+000-5+000 Socodor-N?dabî
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 9
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Programul INTERREG 5A Rom'nia-Ungaria 2014-2020; cofinan?are bugetul propriu al Consiliului Jude?ean Arad
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 112-290890
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 89
Lot n : 2 IntitulÈ:
Execu?ie lucrare ìModernizare DJ 709 B km 27+590-39+200 S'nmartin-Socodorî
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
02/06/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: INTECO HOLDING NumÈro national d'identification: RO 14989507 Adresse postale: Strada -, Nr. 856/A Ville: Bocsig Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 317500 Pays: Roumanie Courriel: ofertareinteco@gmail.com TÈlÈphone: +40 357402220 Fax: +40 357402040
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 16 134 815.23 RON
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
OEn situa?ia Ón care dou? sau mai multe oferte ob?in acela?i punctaj Ón urma aplic?rii algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili Ón ordinea descresc?toare a clasamentului ref?cut prin luarea Ón considerare a punctajului ob?inut de ofertele respective pentru factorii de evaluare ai propunerii tehnice av'nd ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin urm?rirea ordinii Ón care ace?tia sunt preciza?i Ón documenta?ia de atribuire). OEn cazul Ón care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta Ón continuare dou? sau mai multe oferte care se claseaz? pe pozi?ia 1, autoritatea/entitatea contractant? va reface clasamentul lu'nd considerare ceilal?i factori de evaluare cu ponderi egale (urm?rind ordinea preciz?rii acestora Ón documenta?ia de atribuire). Acest sistem urmeaz? s? fie aplicat ori de c'te ori este necesar p'n? la realizarea departaj?rii ofertelor pe pozi?ii distincte Ón clasament, lu'ndu-se Ón considerare punctajul ob?inut pentru factorul de evaluare subsecvent (urm?torul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-men?ionate). Oferta c'?tig?toare va fi declarat? cea care se claseaz? pe pozi?ia 1 din clasamentul ref?cut potrivit acestor reguli. OEn situa?ia Ón care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice f?r? Óns? s? se fi ob?inut o departajare a ofertelor pe pozi?ii distincte Ón clasament, autoritatea/entitatea contractant? va stabili clasamentul final Ón func?ie de ordinea descresc?toare a punctajului ob?inut pentru factorul de evaluare ìpre?ul oferteiî. OEn eventualitatea Ón care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe pozi?ii distincte Ón clasament, autoritatea/entitatea contractant? va recurge la solicitarea transmiterii de c?tre operatorii economici de documente care con?in noi pre?uri (reofertare de pre?). Ulterior, Ón cazul Ón care vor continua s? subziste situa?ii de natura celor anterior men?ionate se va reaplica sistemul explicitat Ón cadrul prezentei note asigur'ndu-se parcurgerea tuturor pa?ilor stabili?i, p'n? la momentul Ón care se va realiza o departajare a ofertelor pe pozi?ii distincte Ón clasament. OEn cazul ofertelor care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate in Documentatia de Atribuire, comisia de evaluare va clarifica cu ofertantii Ón maxim 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Arad Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Consiliul Judetean Arad - Serviciul Juridic Contencios Administrativ Adresse postale: str.Corneliu Coposu nr.22 Ville: Arad Code postal: 310003 Pays: Roumanie Courriel: dan.danservconsult@gmail.com TÈlÈphone: +40 0756401801 Fax: +40 0354731287 Adresse internet: www.cjarad.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/03/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad
VII.1.4) Description des prestations:
2-Execu?ie lucrare ìModernizare DJ 709 B km 27+590-39+200 S'nmartin-Socodorî-Execu?ie lucrare ìModernizare DJ 709 B km 27+590-39+200 S'nmartin-Socodorî
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 21
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 15 304 826.49 RON
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: INTECO HOLDING NumÈro national d'identification: RO 14989507 Adresse postale: Strada -, Nr. 856/A Ville: Bocsig Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 317500 Pays: Roumanie Courriel: ofertareinteco@gmail.com TÈlÈphone: +40 357402220 Fax: +40 357402040
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Valoarea final? a contractului dup? depunerea ultimei solicit?ri de plat? de c?tre contractant, conform prevederilor alin (6) al art. 11din OUG nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea pre?urilor ?i a valorii devizelor generale Ón cadrul proiectelor finan?ate din fonduri externe nerambursabile. Act adi?ional nr. 8 la contract
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Modificare ca urmare a prevederilor alin (6) al art. 11din OUG nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea pre?urilor ?i a valorii devizelor generale Ón cadrul proiectelor finan?ate din fonduri externe nerambursabile.. Majorarea pretului contractului este de:-5.14% din pretul contractului initial.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 16 134 815.23 RON Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 15 304 826.49 RON Execu?ie lucrare ìReabilitare DJ 709 B km 18+800-27+400 Curtici-S'nmartinî ñ lot 1, Execu?ie lucrare ìModernizare DJ 709 B km 27+590-39+200 S'nmartin-Socodorî ñ lot 2, Execu?ie lucrare ìModernizare DJ 792 B km 0+000-5+000 Socodor-N?dabî ñ lot 3 17/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45233120 - Travaux de construction de routes