Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 21/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Arice?tii Rahtivani: Travaux de construction de bâtiments

2020/S 200-484212  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/10/2020
S200
Roumanie-Arice?tii Rahtivani: Travaux de construction de bâtiments

2020/S 200-484212

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 182-436191)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Prim?ria Arice?tii Rahtivani
Numéro national d'identification: 2842927
Adresse postale: Str. Principal nr. 75
Ville: Arice?tii Rahtivani
Code NUTS: RO316 Prahova
Code postal: 107025
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Gabriela Plesa
Courriel: registratura@aricestiirahtivani.ro
Téléphone: +40 244380068
Fax: +40 244380036
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aricestiirahtivani.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Proiectare ?i execu?ie "Amenajare zon multifunc?ional punct Treistioreanu"

Numéro de référence: 106_2020_2842927

II.1.2)
Code CPV principal
45210000 Travaux de construction de bâtiments

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Proiectare si executie "Amenajare zona multifunctionala punct Trestioreanu" impartit pe loturi: - lot 1 - sala de sport - comuna Aricestii Rahtivani - judet Prahova; cod CPV: 45210000-2, 71322000-1; - lot 2 - zona de agrement parc si zona de agrement skate - comuna Aricestii Rahtivani - judet Prahova; cod CPV: 45210000-2,71322000-1; - lot 3 - cladire administrativ si gradinita cu program prelungit - trei grupe in comuna Aricestii Rahtivani - judet Prahova; cod CPV: 45212130-6, 71322000-1.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 182-436191

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Situa?ia economic ?i financiar

Au lieu de:

Loturile:
   2.  Specificati cifra de afaceri medie anuala. Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) sa fie de cel pu?in 20 000 000 RON f?r TVA. Valorile vor fi exprimate in lei. Pentru conversia lei/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2016, 2017, 2018). Daca un grup de operatori economici depun o ofert comuna, atunci situa?ia economica si financiara se demonstreaz prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Se vor prezenta situa?iile financiare sau extrase din situa?iile financiare (bilan?uri aferente exerci?iilor financiare pentru ultimii trei ani financiari încheia?i (2016, 2017, 2018) vizate de autoritatea unde au fost depuse sau va fi prezentata recipisa care atesta depunerea prin mijloace electronice. Daca din motive obiective, justificate corespunzator, ofertan?ii nu au posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acestia pot sa-si demonstreze situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte situatia economica si financiara. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertan?ilor prezentarea altor documente in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante.

Lire:

Loturile:
   2.  Specificati cifra de afaceri medie anuala. Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) sa fie de cel pu?in 10 000 000 RON f?r TVA. Valorile vor fi exprimate in lei. Pentru conversia lei/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2016, 2017, 2018). Daca un grup de operatori economici depun o ofert comuna, atunci situa?ia economica si financiara se demonstreaz prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Se vor prezenta situa?iile financiare sau extrase din situa?iile financiare (bilan?uri aferente exerci?iilor financiare pentru ultimii trei ani financiari încheia?i (2016, 2017, 2018) vizate de autoritatea unde au fost depuse sau va fi prezentata recipisa care atesta depunerea prin mijloace electronice. Daca din motive obiective, justificate corespunzator, ofertan?ii nu au posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acestia pot sa-si demonstreze situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte situatia economica si financiara. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertan?ilor prezentarea altor documente in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45212130 - Travaux de construction de parcs d'attractions 
71311100 - Services d'assistance en génie civil 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71410000 - Services d'urbanisme 
71420000 - Services d'architecture paysagère