Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 12/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bac?u: Gaz naturel

2020/S 200-484495  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Roumanie-Bac?u: Gaz naturel 2020/S 200-484495 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia General de Asisten? Social ?i Protec?ia Copilului Bac?u NumÈro national d'identification: 8550000 Adresse postale: Str. Condorilor nr. 2 Ville: Bac?u Code NUTS: RO211 Bac?u Code postal: 600302 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Cojocaru Gina-Larisa Courriel: achizitiidgaspcbacau@gmail.com TÈlÈphone: +40 234585071 Fax: +40 234519042 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dgaspcbacacau.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104898 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Gaze naturale, categoria de consum C1 ?i C2, f?r acciz?, pentru subunit??ile DGASPC Bac?u NumÈro de rÈfÈrence: 116632/06.10.2020
II.1.2) Code CPV principal 09123000 Gaz naturel
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord-cadru privind achizitia de gaze naturale, categoria de consum C1 si C2, fara acciza, pentru subunitatile DGASPC Bacau, privind aprovizionarea cu gaze naturale in perioada
   1. 1.2021-31.12.2021 cu posibilitate de prelungire automata pana la finalizarea cantitatilor contractate, a centrelor din subordinea DGASPC Bacau. Cantitatile estimate minima si maxima ale acordului-cadru de furnizare sunt: 3 885,29 MWh, respectiv 5 827,93 MWh. Valorile estimate, minim ?i maxim?, pentru acordul-cadru sunt: 475 076,60 RON, respectiv 712 614,90 RON. Cantit??ile estimate minim ?i maxim pentru un contract subsecvent sunt: 1 942,64 MWh, respectiv 3 885,29 MWh. Valorile estimate, minim ?i maxim?, pentru un contract subsecvent sunt: 237 538,30 RON, respectiv 475 076,60 RON. In urma incheierii acordului-cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente semestrial in functie de necesitatile beneficiarului si fondurile disponibile. Cantitatea de gaze naturale estimata, pentru o perioada de 12 luni, pe locuri de consum este aproximativ de 5 827,93 Mwh/an; aceasta poate varia, respectiv creste/diminua in functie de necesitatile consumatorului. Autoritatea contractanta intentioneaza ca, in baza acordului-cadru, sa incheie maximum trei contracte subsecvente, in limita bugetului aprobat si a cantitatilor estimate. Cantitatile de gaze naturale pe categorii de consum C1 si C2, efectiv consumate, pot diferi de cantitatile contractate in baza acordului-cadru/contractelor subsecvente.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 712 614.90 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO211 Bac?u Lieu principal d'exÈcution:
La subunitatile DGASPC Bacau, conform caietului de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
Cantitatea de gaze naturale estimata, pentru o perioada de 12 luni, pe locuri de consum este aproximativ de 5 827,93 Mwh/an; aceasta poate varia, respectiv creste/diminua in functie de necesitatile consumatorului. Cantitatile de gaze naturale pe categorii de consum C1 si C2, efectiv consumate, pot diferi de cantitatile contractate in baza acordului-cadru/contractelor subsecvente. Autoritatea contractanta intentioneaza ca, in baza acordului-cadru, sa incheie maximum trei contracte subsecvente, in limita bugetului aprobat si a cantitatilor estimate, dupa cum urmeaza:
   1.  contract subsecvent 1 :
   1. 1.2021-30.4.2021;
   2.  contract subsecvent 2 : 30.4.2021-31.12.2021;
   3.  contract subsecvent 3 : 31.12.2021-cel tarziu la 30.4.2022, in situatia in care nu s-au consumat cantitatile estimate pe acordul-cadru, dar nu mai tarziu de finalizarea procedurii de achizitie publica pentru incheierea unui nou acord-cadru.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori, asociatii ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc Ón situa?iile prev?zute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrat Óndeplinirea cerin?elor: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Aceste documente pot fi:
   1.  certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezent?rii. Din aceste certificate constatatoare trebuie s reias lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezent?rii;
   2.  cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului administrativ, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
   3.  dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul c operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;
   4.  alte documente edificatoare, dup caz. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea Ñconform cu originalulî. Valabilitatea acestora se va raporta la Ñmomentul prezentarii acestoraî, intrucat documentele vor fi prezentate numai de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, precum si a celor implicati Ón procedura din partea acestuia din urma sunt: Titaru Daniela, Popa Ciprian, Avornicitei Irina, Barladeanu Sorin, Stiuca Rodica, Radu Carmen Luiza, Cojocaru Gina-Larisa, Volmer Lidia, Andries Oana Andreea, Grigoriu Nicoleta, Mihaila Geanina, Popa Vlad. Cerin?a
   1.  Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiilor lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie solicitate de AC, numai ofertantului clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, potrivit art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Justificare: certificatul ONRC este necesar pentru a verifica informa?iile cuprinse Ón acesta ?i care trebuie s fie reale/actuale la data-limit de depunere a ofertelor. Cerinta
   2.  Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa prezinte licenta de furnizare pentru gaze naturale eliberata de ANRE valabila la momentul prezentarii [emisa in baza art. 8 alin. (2) din Legea nr. 123/2012 energiei electrice si a gezelor naturale actualizata] sau echivalent. Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta valabile la momentul prezentarii acestora. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentul care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE va fi depus in SEAP, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar. Acesta este licenta pentru furnizarea de gaze naturale eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Eenergiei [emisa in baza art. 8 alin. (2) din Legea nr. 123/2012 energiei electrice si a gezelor naturale actualizata]. Justificare: conform Legii nr. 123/2012, art. 8 alin. (2) ñ activit??ile supuse regimului autoriz?rii.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul va prezenta o list cu principalele furnizari de produse de natura celor care fac obiectul contractului, efectuate in ultimii trei ani care se vor raporta la data-limita de depunere a ofertelor, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreun?) trebuie s fac dovada ca a mai furnizat la nivelul a maximum trei contracte, produse similare Ón valoare cumulat de minimum: 475 067,60 RON. Contractele, documentele sau procesele-verbale de receptie vor fi incarcate Ón SEAP, semnate cu semn?tur electronic extins?, la solicitarea autorit??ii contractante, numai de ofertantul declarat admis (inclusiv de ofertantul asociat sau ter?ul sus?in?tor, dup caz), dup finalizarea evalu?rii ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
To?i operatorii economici (lider, asociat, ter sus?in?tor) vor completa cerin?a corespunz?toare Ón formularul DUAE conform Notific?rii nr. 240/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii cum ar fi: obiectul contractului invocat drept experien? similar?, valoarea, data inceperii si finalizarii contractului, beneficiarul. Pentru ter?i ñ avand in vedere Notificarea nr. 256/8.12.2016, se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE si a ofertei pana la data-limita a depunerii ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamentul de sustinere vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Pentru asociati ñ conform Notificarii ANAP nr. 256/2016, se va solicita tuturor ofertantilor sa prezinte acordul de asociere odat cu oferta si DUAE pana la data-limita a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere vor fi solicitate numai operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante. Contractele, documentele sau procesele-verbale de receptie vor fi incarcate Ón SICAP, semnate cu semn?tur electronic extins?, la solicitarea autorit??ii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv de ofertantul asociat sau ter?ul sus?in?tor, dup caz), dup finalizarea evalu?rii ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opÈrateur
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 12/11/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 12/02/2021
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 12/11/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
In SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
Octombrie 2021.
VI.3) Informations complÈmentaires:
Poten?ialii ofertan?i, reziden?i Ón ??rile Comunit??ii Europene ?i ??rile Spa?iului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene ñ DG Cre?tere economic disponibile la urm?toarea adres?: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica ?i compara documentele echivalente (dac sunt disponibile) solicitate de c?tre autoritatea contractant Ón FDA. http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, www.cnsc.ro Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Persoanele care consider c au fost lezate de o eroare sau de o abatere Ón timpul procedurii de atribuire, ca rezultat al unei ac?iuni a autorit??ii contractante, care Óncalc legile privind achizi?iile publice, au dreptul sa depuna contestatie, conform prevederilor Legii nr. 101/2016, in termenul prevazut la art.
   8. 
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Compartiment juridic, contencios din cadrul DGASPC Bac?u Adresse postale: Str. Condorilor nr. 2 Ville: Bac?u Code postal: 600302 Pays: Roumanie TÈlÈphone: +40 234585071 Fax: +40 234519042 Adresse internet: www.dgaspc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
09123000 - Gaz naturel