Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bac?u:Services d'assistance relative aux logiciels

2023/S 98-306281  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Roumanie-Bac?u: Services d'assistance relative aux logiciels 2023/S 098-306281 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU NumÈro national d'identification: 4278728 Adresse postale: Strada: Haret Spiru, nr. 2 Ville: Bacau Code NUTS: RO211 Bac?u Code postal: 600114 Pays: Roumanie Point(s) de contact: MARIA ELENA DOMINTEANU Courriel: lilidominteanu_licitatii@spitaljudbc.ro TÈlÈphone: +40 0234534000-1608 Fax: +40 234517424/515184 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sjubc.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii de asisten?? tehnic? ?i mentenan?? pentru sistemele informatice integrate Hospital Manager Suite, Portal Medical, servicii de mentenan?? servere destinate sistemului informatic NumÈro de rÈfÈrence: 4278728_2023_PAAPD1401464
II.1.2) Code CPV principal 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Servicii de asisten?? tehnic? ?i mentenan?? pentru sistemele informatice integrate Hospital Manager Suite, Portal Medical, servicii de mentenan?? servere destinate sistemului informatic; Acord cadru 48 de luni cu operatorul economic a c?rui ofert? admisibil? se va pozi?iona pe locul 1 Ón clasamentul Óntocmit Ón baza criteriului de atribuire men?ionat la punctul II.2.5 din Fi?a de date a achizi?iei. Atentie! Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 11 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari /informatiilor suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct.-ul invocat mai sus.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 256 000.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO211 Bac?u Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Jude?ean de Urgen?? Bac?u
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de asisten?? tehnic? ?i mentenan?? pentru sistemele informatice integrate Hospital Manager Suite, Portal Medical, servicii de mentenan?? servere destinate sistemului informatic; Acord cadru 48 de luni
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 046-136410
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 815 IntitulÈ:
CTRS nr. 1 Servicii de asisten?? tehnic? ?i mentenan?? pentru sistemele informatice integrate Hospital Manager Suite, Portal Medical, servicii de mentenan??
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INFO WORLD NumÈro national d'identification: RO 13373052 Adresse postale: Strada Intrarea Glucozei, Nr. 37-39, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023828 Pays: Roumanie Courriel: bogdan.munteanu@infoworld.ro TÈlÈphone: +40 212430590 Fax: +40 212430578 Adresse internet: http://www.infoworld.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 329 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 329 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 814 IntitulÈ:
AC Servicii de asisten?? tehnic? ?i mentenan?? pentru sistemele informatice integrate Hospital Manager Suite, Portal Medical, servicii de mentenan?? servere destinate sistemului informatic -LD 48 luni
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INFO WORLD NumÈro national d'identification: RO 13373052 Adresse postale: Strada Intrarea Glucozei, Nr. 37-39, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023828 Pays: Roumanie Courriel: bogdan.munteanu@infoworld.ro TÈlÈphone: +40 212430590 Fax: +40 212430578 Adresse internet: http://www.infoworld.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 256 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 256 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Intrebari, din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea ,,Documentatie si Clarificari,, din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta Ón termenul specificat ?i numai in format electronic. Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare/invita?ia de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere. Daca pe primul loc in clasamentul preturilor sunt ofertanti cu preturi egale pentru departajare se vor solicita prin clarificari in SEAP, noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate fata de cele initiale. Ofertantii respectivi vor incarca in SEAP documentele care contin noi propuneri financiare, pana la un termen limita clar stabilit(si comunicat ofertantilor)de autoritatea contractanta. Operatorii economici au obligativitatea depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila conform art. 137 alin.(2) lit.b din HG nr. 395/2016. In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie publica /acordului cadru, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art.221 fin Legea 98/2016.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 Servicii de asisten?? tehnic? ?i mentenan?? pentru sistemele informatice integrate Hospital Manager Suite, Portal Medical, servicii de mentenan?? servere destinate sistemului informatic 23/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels