Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Baia Sprie:Produits alimentaires divers

2023/S 98-306223  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Roumanie-Baia Sprie: Produits alimentaires divers 2023/S 098-306223 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PENITENCIARUL BAIA MARE NumÈro national d'identification: RO4006707 Adresse postale: Strada: FORESTIERULUI, nr. 217 Ville: Baia Sprie Code NUTS: RO114 Maramure? Pays: Roumanie Point(s) de contact: Viorica HOTEA Courriel: achizitii.pbmare@anp.gov.ro TÈlÈphone: +40 262214230 Fax: +40 262214231 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.penitenciarulbaiamare.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Furnizare Alimente Diverse 2022 - 2023 NumÈro de rÈfÈrence: 4006707_2020_PAAPD1368535
II.1.2) Code CPV principal 15800000 Produits alimentaires divers
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord cadru Furnizare Alimente diverse 2022 - 2023. Atribuirea acordului cadru se va face cu maxim 3 operatori conform prevederilor Legii 98/2016, art. 118, alin. (1), lit. a) Ñf?r? reluarea competi?iei, Ón conformitate cu termenii ?i condi?iile prev?zute Ón cuprinsul s?u, Ón cazul Ón care acordul-cadru stabile?te to?i termenii ?i condi?iile care reglementeaz? execu?ia lucr?rilor, prestarea serviciilor ?i furnizarea produselor care constituie obiectul s?u, precum ?i condi?iile obiective Ón func?ie de care se stabile?te care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucr?rile, va presta serviciile sau va furniza produseleî; Acordul cadru se va Óncheia cu maxim trei operatori economici, dar f?r? reluarea competi?iei, Ón ordinea clasamentului. Principalul furnizor este cel clasat pe locul I, iar Ón cazul Ón care acesta nu Ó?i poate men?ine pre?ul ofertat sau nu poate asigura livrarea solicitat?, se va atribui contractul subsecvent urm?torului clasat. Contractele subsecvente pot fi incheiate in functie de necesitati, de regul? trimestrial. Termenele in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare solicitate de operatorii economici interesati: cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Solicit?rile de clarific?ri la documenta?ia de atribuire se vor depune de c?tre poten?ialii ofertan?i, cel mai t'rziu, cu 15 zile Ónainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. Astfel, Ón conformitate cu art 161 din Legea 98/2016, autoritatea contractant? va r?spunde solicit?rilor de clarific?ri, cel mai t'rziu, Ón a 11-a zi Ónainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 434 541.90 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lapte de vaca
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15511000 Lait
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Penitenicarul Baia Mare - ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr. 217, jude?ul Maramure?
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Lapte de vaca: cantitate acord cadru - min 15000 l- max 17000 l cantitate contract subsecvent - min 3750 l- max 4250 l Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cozonac asortat (rahat, mac, nuca)
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15812100 P'tisserie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Penitenicarul Baia Mare - ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr. 217, jude?ul Maramure?
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Cozonac asortat (rahat, mac, nuca): cantitate acord cadru - min 350 kg - max 700 kg cantitate contract subsecvent - min 88 kg - max 175 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ardei gras
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03221230 Poivrons
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Penitenicarul Baia Mare - ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr. 217, jude?ul Maramure?
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Ardei gras: cantitate acord cadru - min 300 kg - max 500 kg cantitate contract subsecvent - min 75 kg - max 125 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oua
Lot n : 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03142500 åufs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Penitenicarul Baia Mare - ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr. 217, jude?ul Maramure?
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Oua: cantitate acord cadru - min 65200 buc - max 80000 buc cantitate contract subsecvent - min 16300 buc - max 20000 buc Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Fructe proaspete - Mere
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03222321 Pommes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Penitenicarul Baia Mare - ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr. 217, jude?ul Maramure?
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Fructe proaspete - Mere: cantitate acord cadru - min 5000 kg - max 9000 kg cantitate contract subsecvent - min 1250 kg - max 2250 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Carne vit? slab?
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15111100 Viande de búuf
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Penitenicarul Baia Mare - ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr. 217, jude?ul Maramure?
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Carne vit? slab?: cantitate acord cadru - min 1800 kg - max 2500 kg cantitate contract subsecvent - min 450 kg - max 625 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ceap? uscat?
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03221113 Oignons
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
PENITENCIARUL BAIA MARE Adresa postala: jud. Maramure?, ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr.217, Cod postal: 435100
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Ceap? uscat?: cantitate acord cadru - min 3360 kg - max 5500 kg cantitate contract subsecvent - min 840 kg - max 1375 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Usturoi granulat
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15870000 Condiments et assaisonnements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
PENITENCIARUL BAIA MARE Adresa postala: jud. Maramure?, ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr.217, Cod postal: 435100
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Usturoi granulat : cantitate acord cadru - min 70 kg - max 120 kg cantitate contract subsecvent - min 18 kg - max 30 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Varz? proasp?t?
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03221410 Choux blancs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
PENITENCIARUL BAIA MARE Adresa postala: jud. Maramure?, ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr.217, Cod postal: 435100
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Varz? proasp?t? : cantitate acord cadru - min 11900 kg - max 17000 kg cantitate contract subsecvent - min 2975 kg - max 4250 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Br'nz? telemea
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15541000 Fromage de table
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
PENITENCIARUL BAIA MARE Adresa postala: jud. Maramure?, ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr.217, Cod postal: 435100
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Br'nz? telemea: cantitate acord cadru - min 6200 kg - max 8000 kg cantitate contract subsecvent - min 1550 kg - max 2000 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Carne de pas?re - Pulpe de pui f?r? spate
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15112130 Poulets
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
PENITENCIARUL BAIA MARE Adresa postala: jud. Maramure?, ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr.217, Cod postal: 435100
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Carne de pas?re - Pulpe de pui f?r? spate: cantitate acord cadru - min 360 kg - max 400 kg cantitate contract subsecvent - min 90 kg - max 100 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Preparate din carne - Salam
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15131230 Salami
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
PENITENCIARUL BAIA MARE Adresa postala: jud. Maramure?, ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr.217, Cod postal: 435100
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Preparate din carne - Salam: cantitate acord cadru - min 800 kg - max 1000 kg cantitate contract subsecvent - min 200 kg - max 250 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Parizer de pas?re
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15131700 PrÈparations base de viande
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
PENITENCIARUL BAIA MARE Adresa postala: jud. Maramure?, ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr.217, Cod postal: 435100
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Parizer de pas?re: cantitate acord cadru - min 2300 kg - max 3000 kg cantitate contract subsecvent - min 575 kg - max 750 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
R?d?cinoae - Morcovi
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03221112 Carottes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
PENITENCIARUL BAIA MARE Adresa postala: jud. Maramure?, ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr.217, Cod postal: 435100
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Morcovi: cantitate acord cadru - min 10000 kg - max 14000 kg cantitate contract subsecvent - min 2500 kg - max 3500 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Boia de ardei dulce
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15870000 Condiments et assaisonnements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
PENITENCIARUL BAIA MARE Adresa postala: jud. Maramure?, ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr.217, Cod postal: 435100
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Boia de ardei dulce: cantitate acord cadru - min 15 kg - max 30 kg cantitate contract subsecvent - min 4 kg - max 8 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Preparate din carne - C'rna?i
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15131130 Saucisses
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
PENITENCIARUL BAIA MARE Adresa postala: jud. Maramure?, ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr.217, Cod postal: 435100
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Preparate din carne - C'rna?i: cantitate acord cadru - min 2500 kg - max 3000 kg cantitate contract subsecvent - min 625 kg - max 750 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pate de ficat
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15131310 P'tÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
PENITENCIARUL BAIA MARE Adresa postala: jud. Maramure?, ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr.217, Cod postal: 435100
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Pate de ficat: cantitate acord cadru - min 32 kg - max 45 kg cantitate contract subsecvent - min 8 kg - max 11 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ro?ii
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03221240 Tomates
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
PENITENCIARUL BAIA MARE Adresa postala: jud. Maramure?, ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr.217, Cod postal: 435100
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Ro?ii: cantitate acord cadru - min 480 kg - max 1000 kg cantitate contract subsecvent - min 120 kg - max 250 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Amelioratori pentru preparate culinare
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15871270 Condiments composÈs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
PENITENCIARUL BAIA MARE Adresa postala: jud. Maramure?, ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr.217, Cod postal: 435100
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Amelioratori pentru preparate culinare: cantitate acord cadru - min 1500 kg - max 1900 kg cantitate contract subsecvent - min 375 kg - max 475 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Condimente - Piper negru m?cinat
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15870000 Condiments et assaisonnements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
PENITENCIARUL BAIA MARE Adresa postala: jud. Maramure?, ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr.217, Cod postal: 435100
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Condimente - Piper negru m?cinat: cantitate acord cadru - min 60 kg - max 100 kg cantitate contract subsecvent - min 15 kg - max 25 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sare pentru uz alimentar iodata
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15872400 Sel
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
PENITENCIARUL BAIA MARE Adresa postala: jud. Maramure?, ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr.217, Cod postal: 435100
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Sare pentru uz alimentar iodata: cantitate acord cadru - min 1200 kg - max 1500 kg cantitate contract subsecvent - min 300 kg - max 375 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sl?nin?
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15131220 Lard
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
PENITENCIARUL BAIA MARE Adresa postala: jud. Maramure?, ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr.217, Cod postal: 435100
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Sl?nin?: cantitate acord cadru - min 450 kg - max 650 kg cantitate contract subsecvent - min 113 kg - max 163 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cartofi
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03212100 Pommes de terre
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
PENITENCIARUL BAIA MARE Adresa postala: jud. Maramure?, ora? Baia Sprie, loc. T?u?ii de Sus, str. Forestierului, nr.217, Cod postal: 435100
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Cartofi: cantitate acord cadru - min 42600 kg - max 64000 kg cantitate contract subsecvent - min 10650 kg - max 16000 kg Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 156-447037
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 22
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 20
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 12
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 19
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 10
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 23624
Lot n : 4 IntitulÈ:
Contract subsecvent Preparate din carne - C'rna?i
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 2200390 Adresse postale: Strada Traian, Nr. 26 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430262 Pays: Roumanie Courriel: office@carmangeriadalia.ro TÈlÈphone: +40 262224040 Fax: +40 262224040 Adresse internet: www.carmangeriadalia.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 31 470.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 880.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 30555
Lot n : 4 IntitulÈ:
Contract subsecvent Preparate din carne - C'rna?i
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 2200390 Adresse postale: Strada Traian, Nr. 26 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430262 Pays: Roumanie Courriel: office@carmangeriadalia.ro TÈlÈphone: +40 262224040 Fax: +40 262224040 Adresse internet: www.carmangeriadalia.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 31 470.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 588.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 25449
Lot n : 16 IntitulÈ:
Contract subsecvent Usturoi granulat
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643 Adresse internet: www.parhan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 364.80 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 652.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 23908
Lot n : 21 IntitulÈ:
Contract subsecvent Br'nz? telemea
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643 Adresse internet: www.parhan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 126 560.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 22 148.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 30556
Lot n : 5 IntitulÈ:
Contract subsecvent Parizer de pas?re
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 2200390 Adresse postale: Strada Traian, Nr. 26 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430262 Pays: Roumanie Courriel: office@carmangeriadalia.ro TÈlÈphone: +40 262224040 Fax: +40 262224040 Adresse internet: www.carmangeriadalia.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 25 170.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 270.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 25444
Lot n : 15 IntitulÈ:
Contract subsecvent Varz? proasp?t?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643 Adresse internet: www.parhan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 37 400.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 100.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 25448
Lot n : 17 IntitulÈ:
Contract subsecvent Condimente - Piper negru m?cinat
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643 Adresse internet: www.parhan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 109.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 621.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 29561
Lot n : 15 IntitulÈ:
Contract subsecvent Varz? proasp?t?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643 Adresse internet: www.parhan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 37 400.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 540.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 25447
Lot n : 23 IntitulÈ:
Contract subsecvent ou?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643 Adresse internet: www.parhan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 44 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 300.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 23909
Lot n : 9 IntitulÈ:
Contract subsecvent Carne de pas?re - Pulpe de pui f?r? spate
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643 Adresse internet: www.parhan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 080.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 530.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 23625
Lot n : 5 IntitulÈ:
Contract subsecvent Parizer de pas?re
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 2200390 Adresse postale: Strada Traian, Nr. 26 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430262 Pays: Roumanie Courriel: office@carmangeriadalia.ro TÈlÈphone: +40 262224040 Fax: +40 262224040 Adresse internet: www.carmangeriadalia.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 25 170.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 068.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 29197
Lot n : 9 IntitulÈ:
Contract subsecvent Carne de pas?re - Pulpe de pui f?r? spate
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643 Adresse internet: www.parhan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 080.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 020.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 25446
Lot n : 11 IntitulÈ:
Contract subsecvent Ceap? uscat?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643 Adresse internet: www.parhan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 13 860.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 646.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 23627
Lot n : 8 IntitulÈ:
Contract subsecvent Carne vit? slab?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 2200390 Adresse postale: Strada Traian, Nr. 26 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430262 Pays: Roumanie Courriel: office@carmangeriadalia.ro TÈlÈphone: +40 262224040 Fax: +40 262224040 Adresse internet: www.carmangeriadalia.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 77 200.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 9 525.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44607
Lot n : 2 IntitulÈ:
Contract subsecvent ardei gras
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643 Adresse internet: www.parhan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 260.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 326.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44608
Lot n : 3 IntitulÈ:
ACORD CADRU Boia de ardei dulce
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643 Adresse internet: www.parhan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 423.60 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 423.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44618
Lot n : 8 IntitulÈ:
ACORD CADRU Carne vita slaba
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 2200390 Adresse postale: Strada Traian, Nr. 26 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430262 Pays: Roumanie Courriel: office@carmangeriadalia.ro TÈlÈphone: +40 262224040 Fax: +40 262224040 Adresse internet: www.carmangeriadalia.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 78 850.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 77 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44612
Lot n : 5 IntitulÈ:
Acord cadru Parizer pas?re
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANDROMI COM NumÈro national d'identification: RO 5198520 Adresse postale: Strada CALEA APATEULUI, Nr. 291/L Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410222 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@andromi.ro TÈlÈphone: +40 259393309 Fax: +40 259393309
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 2200390 Adresse postale: Strada Traian, Nr. 26 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430262 Pays: Roumanie Courriel: office@carmangeriadalia.ro TÈlÈphone: +40 262224040 Fax: +40 262224040
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 31 560.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 25 170.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44610
Lot n : 4 IntitulÈ:
ACORD CADRU Carnati
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 2200390 Adresse postale: Strada Traian, Nr. 26 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430262 Pays: Roumanie Courriel: office@carmangeriadalia.ro TÈlÈphone: +40 262224040 Fax: +40 262224040
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 35 310.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 31 470.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44616
Lot n : 7 IntitulÈ:
ACORD CADRU Slanina
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 2200390 Adresse postale: Strada Traian, Nr. 26 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430262 Pays: Roumanie Courriel: office@carmangeriadalia.ro TÈlÈphone: +40 262224040 Fax: +40 262224040
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 753.50 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 428.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44620
Lot n : 9 IntitulÈ:
ACORD CADRU Carne pasare pulpe pui
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 216.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 080.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44626
Lot n : 14 IntitulÈ:
ACORD CADRU Rosii
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 350.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 350.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44604
Lot n : 1 IntitulÈ:
ACORD CADRU Amelioratori pentru preparate culinare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 10 621.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 10 621.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44624
Lot n : 13 IntitulÈ:
ACORD CADRU Morcovi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 26 320.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 26 320.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44614
Lot n : 6 IntitulÈ:
CORD CADRU Salam
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 2200390 Adresse postale: Strada Traian, Nr. 26 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430262 Pays: Roumanie Courriel: office@carmangeriadalia.ro TÈlÈphone: +40 262224040 Fax: +40 262224040
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANDROMI COM NumÈro national d'identification: RO 5198520 Adresse postale: Strada CALEA APATEULUI, Nr. 291/L Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410222 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@andromi.ro TÈlÈphone: +40 259393309 Fax: +40 259393309
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 13 370.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 12 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44636
Lot n : 23 IntitulÈ:
Acord cadru Oua
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 44 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 44 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44632
Lot n : 18 IntitulÈ:
ACORD CADRU Sare pentru uz alimentar iodata
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 725.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 725.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44606
Lot n : 2 IntitulÈ:
ACORD CADRU Ardei gras
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 265.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 260.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44628
Lot n : 15 IntitulÈ:
ACORD CADRU Varza proaspata
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 37 400.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 37 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44634
Lot n : 21 IntitulÈ:
Acord cadru Branza telemea
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 126 560.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 126 560.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44631
Lot n : 17 IntitulÈ:
ACORD CADRU PIPER NEGRU MACINAT
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 119.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 109.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44629
Lot n : 16 IntitulÈ:
ACORD CADRU USTUROI GRANULAT
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 364.80 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 364.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44622
Lot n : 11 IntitulÈ:
ACORD CADRU Ceapa uscata
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 13 860.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 13 860.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44605
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract subsecvent amelioratori
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643 Adresse internet: www.parhan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 10 621.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 236.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 21634
Lot n : 3 IntitulÈ:
Contract subsecvent boia de ardei dulce
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643 Adresse internet: www.parhan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 423.60 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 141.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 20293
Lot n : 4 IntitulÈ:
Contract subsecvent Preparate din carne - C'rna?i
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 2200390 Adresse postale: Strada Traian, Nr. 26 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430262 Pays: Roumanie Courriel: office@carmangeriadalia.ro TÈlÈphone: +40 262224040 Fax: +40 262224040 Adresse internet: www.carmangeriadalia.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 31 470.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 278.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44613
Lot n : 5 IntitulÈ:
Contract subsecvent Parizer de pas?re
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 2200390 Adresse postale: Strada Traian, Nr. 26 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430262 Pays: Roumanie Courriel: office@carmangeriadalia.ro TÈlÈphone: +40 262224040 Fax: +40 262224040 Adresse internet: www.carmangeriadalia.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 25 170.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 726.66 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 28707
Lot n : 13 IntitulÈ:
Contract subsecvent R?d?cinoae - Morcovi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643 Adresse internet: www.parhan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 26 320.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 580.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44627
Lot n : 14 IntitulÈ:
Contract subsecvent Ro?ii
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643 Adresse internet: www.parhan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 350.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 217.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 47849
Lot n : 15 IntitulÈ:
Contract subsecvent Varz? proasp?t?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offrFurnizare Alimente Diverse 2022 - 2023 23/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
03142500 - Œufs 
03212100 - Pommes de terre 
03221112 - Carottes 
03221113 - Oignons 
03221230 - Poivrons 
03221240 - Tomates 
03221410 - Choux blancs 
03222321 - Pommes 
15111100 - Viande de bœuf 
15112130 - Poulets 
15131130 - Saucisses 
15131220 - Lard 
15131230 - Salami 
15131310 - Pâté 
15131700 - Préparations à base de viande 
15511000 - Lait 
15541000 - Fromage de table 
15800000 - Produits alimentaires divers 
15812100 - Pâtisserie 
15870000 - Condiments et assaisonnements 
15871270 - Condiments composés 
15872400 - Sel