Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/06/2021
Date de péremption : 14/07/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bat?r: Ordinateur tablette

2021/S 111-290440  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/06/2021 S111 Roumanie-Bat?r: Ordinateur tablette 2021/S 111-290440 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?coala Gimnazial nr. 1 Bat?r Numéro national d'identification: 19241778 Adresse postale: Str. Principal nr. 18 Ville: Bat?r Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417045 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Flavius Ioan Todoran Courriel: scoala_batar@yahoo.com Téléphone: +40 259312270 Fax: +40 259312270 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.e-licitatie.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100121706 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Furnizare tablete pentru uz ?colar cu acces la internet ?i echipamente/dispozitive electronice în cadrul proiectului "Îmbun?t??irea con?inutului digital ?i a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educa?ie la ?coala Gimnazial nr. 1 comuna Bat?r, jude?ul Bihor" Numéro de référence: 19241778/2006-2021/1
II.1.2) Code CPV principal 30213200 Ordinateur tablette
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
În contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o cre?tere rapid a infec?iei cu coronavirus, dar ?i pentru a crea condi?iile necesare desf??ur?rii activit??ilor didactice, se recunoa?te necesitatea ?i oportunitatea proiectului "Îmbun?t??irea con?inutului digital ?i a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educa?ie la ?coala Gimnazial nr. 1 Comuna Bat?r, jude?ul Bihor", în ceea ce prive?te achizi?ionarea de tablete ?colare ?i echipamente IT în vederea asigur?rii accesului elevilor la procesul de înv??are în mediul on-line. Prezentul proiect vizeaza dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz ?colar, cu abonament lunar la internet pe o perioad de minim 24 luni ?i dotarea elevilor ?i a cadrelor didactice, inclusiv a claselor din unit??ile de înv???mânt preuniversitar, cu echipamente/dispozitive IT. Se are în vedere dotarea elevilor, a cadrelor didactice ?i a claselor din unit??ile de înv???mânt preuniversitar de la Scoala Gimnaziala nr. 1 Batar, Scoala Gimnaziala nr. 3 Taut, Scoala Gimnaziala nr. 4 Arpasel, Scoala Primara nr. 1 Batar Sat din comuna Batar, cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informa?iei de tipul tabletelor ?colare, precum ?i a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de preg?tire din timpul activit??ilor didactice s se poat desf??ura on-line. Astfel, proiectul va cuprinde 2 loturi de furnizare produse si anume: LOT 1: Furnizare tablete pentru uz ?colar cu acces la internet în cadrul proiectului "Îmbun?t??irea con?inutului digital ?i a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educa?ie la ?coala Gimnazial nr. 1 Comuna Bat?r, jude?ul Bihor" Valoarea totala estimata a achizitiei pentru LOT 1 este de: 297.155,70 RON fara TVA, pentru urmatoarele produse: - tablete pentru uz ?colar cu abonament lunar la internet pe o perioada de minim 24 luni - 246 buc - valoare estimata de
   1. 207,95 RON fara TVA/buc LOT 2: Furnizare echipamente/dispozitive electronice în cadrul proiectului "Îmbun?t??irea con?inutului digital ?i a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educa?ie la ?coala Gimnazial nr. 1 Comuna Bat?r, jude?ul Bihor" Valoarea totala estimata a achizitiei pentru LOT 2 este de: 382.686,55 RON fara TVA, pentru urmatoarele produse: - laptop - 35 buc - valoare estimata de
   3. 045,25 RON fara TVA/buc, - sistem all in one - 22 buc - valoare estimata de
   3. 045,25 RON fara TVA/buc, - camera web videoconferinta - 4 buc - valoare estimata de
   2. 030,17 RON fara TVA/buc, - proiector - 7 buc - valoare estimata de
   2. 030,17 RON fara TVA/buc, - ecran proiectie perete - 7 buc - valoare estimata de 812,07 RON fara TVA/buc, - tabla interactiva - 22 buc - valoare estimata de
   8. 120,67 RON fara TVA/buc, - router wireless - 4 buc - valoare estimata de 609,05 RON fara TVA/buc. Obiectivul general al proiectului "Îmbun?t??irea con?inutului digital ?i a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educa?ie la ?coala Gimnazial nr. 1 Comuna Bat?r, jude?ul Bihor" este buna desf??urare a cursurilor, ca urmare a situa?iei generate de pandemia de COVID-19, precum ?i asigurarea accesului elevilor la procesul de înv??are în mediul on-line. Desf??urarea de activit??i didactice în anul ?colar 2020/2021 presupune o serie de m?suri necesare pentru desf??urarea în bune condi?ii a procesului educa?ional atât pentru elevi, cât ?i pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o cre?tere rapid a infec?iei cu coronavirus, dar ?i pentru a crea condi?iile necesare desf??ur?rii activit??ilor didactice. Obiectivele specifice ale proiectului: - dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz ?colar, cu abonament lunar la internet pe o perioad de minim 24 luni, - dotarea elevilor ?i a cadrelor didactice, inclusiv a claselor din unit??ile de înv???mânt preuniversitar, cu echipamente/dispozitive electronice. Num?rul de zile pân la care se pot solicita... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 679 842.25 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 2: Furnizare echipamente/dispozitive electronice în cadrul proiectului "Îmbun?t??irea con?inutului digital ?i a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educa?ie la ?coala Gimnazial nr. 1 Comuna Bat?r, jude?ul Bihor"
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30195000 Tableaux 30213100 Ordinateurs portables 30213300 Ordinateur de bureau 30237240 Caméra web 32413100 Routeurs 38652120 Vidéoprojecteurs 38653400 Écrans de projection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
?coala Gimnazial nr. 1 Comuna Bat?r, jude?ul Bihor
II.2.4) Description des prestations:
LOT 2: Furnizare echipamente/dispozitive electronice în cadrul proiectului "Îmbun?t??irea con?inutului digital ?i a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educa?ie la ?coala Gimnazial nr. 1 Comuna Bat?r, jude?ul Bihor" Valoarea totala estimata a achizitiei pentru LOT 2 este de: 382.686,55 RON fara TVA, pentru urmatoarele produse: - laptop - 35 buc - valoare estimata de
   3. 045,25 RON fara TVA/buc, - sistem all in one - 22 buc - valoare estimata de
   3. 045,25 RON fara TVA/buc, - camera web videoconferinta - 4 buc - valoare estimata de
   2. 030,17 RON fara TVA/buc, - proiector - 7 buc - valoare estimata de
   2. 030,17 RON fara TVA/buc, - ecran proiectie perete - 7 buc - valoare estimata de 812,07 RON fara TVA/buc, - tabla interactiva - 22 buc - valoare estimata de
   8. 120,67 RON fara TVA/buc, - router wireless - 4 buc - valoare estimata de 609,05 RON fara TVA/buc.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termenul de livrare este de maxim 30 de zile calendaristice de la data ordinului de începere a contractului. Ofertele care cuprind un termen de livrare mai mare de 30 de zile calendaristice vor fi considerate neconforme. / Pondération: 30 Prix - Pondération: 70
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 382 686.55 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiectul "Îmbun?t??irea con?inutului digital ?i a infrastructurii TIC sistemice la ?coala Gimnazial nr. 1 Comuna Bat?r, jude?ul Bihor" o ob?inut finan?are în cadrul Programului Opera?ional Competitivitate (POC), Axa prioritar 2 - Tehnologia Informa?iei ?i Comunica?iilor (TIC) pentru o economie digital competitiv?, Prioritatea de investi?ii 2c. - Consolidarea ap... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 1: Furnizare tablete pentru uz ?colar cu acces la internet în cadrul proiectului "Îmbun?t??irea con?inutului digital ?i a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educa?ie la ?coala Gimnazial nr. 1 Comuna Bat?r, jude?ul Bihor"
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213200 Ordinateur tablette
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
?coala Gimnazial nr. 1 Comuna Bat?r, jude?ul Bihor
II.2.4) Description des prestations:
LOT 1: Furnizare tablete pentru uz ?colar cu acces la internet în cadrul proiectului "Îmbun?t??irea con?inutului digital ?i a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educa?ie la ?coala Gimnazial nr. 1 Comuna Bat?r, jude?ul Bihor" Valoarea totala estimata a achizitiei pentru LOT 1 este de: 297.155,70 RON fara TVA, pentru urmatoarele produse: - tablete pentru uz ?colar cu abonament lunar la internet pe o perioada de minim 24 luni - 246 buc - valoare estimata de
   1. 207,95 RON fara TVA/buc
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termenul de livrare este de maxim 30 de zile calendaristice de la data ordinului de începere a contractului. Ofertele care cuprind un termen de livrare mai mare de 30 de zile calendaristice vor fi considerate neconforme. / Pondération: 30 Prix - Pondération: 70
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 297 155.70 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiectul "Îmbun?t??irea con?inutului digital ?i a infrastructurii TIC sistemice la ?coala Gimnazial nr. 1 Comuna Bat?r, jude?ul Bihor" o ob?inut finan?are în cadrul Programului Opera?ional Competitivitate (POC), Axa prioritar 2 - Tehnologia Informa?iei ?i Comunica?iilor (TIC) pentru o economie digital competitiv?, Prioritatea de investi?ii 2c. - Consolidarea ap... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?e pentru LOT 1 ?i LOT 2
   1.  Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc în situa?iile prev?zute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrat îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP din 02.07.2019 referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achizi?ii European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achizi?ii Publice (SEAP) de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire (inclusiv eventualii ter?i ?i subcontractan?i) cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Aceste documente sunt: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dup caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; alte documente edificatoare, dup caz. În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?in?tor/ subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167, autoritatea contractant are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac în ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic dat în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens.
   2.  Persoanele cu func?ie de decizie din cadrul autorit??ii contractante cu privire la organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt: - Todoran Flavius Ioan - Director - Cirtea Felicia Mariana - Contabil - ?irban Eva - Secretar, membru in comisia de evaluare - Rada Lumini?a - Profesor - pre?edinte cu drept de vot in comisia de evaluare - ?ura Claudia - Profesor - membru cu drept de vot in comisia de evaluare Modalitatea prin care poate fi demonstrat îndeplinirea cerin?ei: Se va prezenta declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular nr. 8). Aceasta declaratie se va prezenta doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, cu mentionarea persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante. Informa?ii ?i formalit??i necesare pentru evaluarea respect?rii cerin?elor men?ionate Cerin?e pentru LOT 1 ?i LOT 2 Operatorii economici care depun ofert trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie public?/sectorial?. Cerin?a se aplic inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea prin care poate fi demonstrat îndeplinirea cerin?ei: - se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public?/sectorial cu informa?iile solicitate de c?tre autoritatea contractant - informa?ii referitoare la îndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentul justificativ care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise în ?ara de reziden??, traduse în limba român?, urmeaz s fie prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Este obligatorie de?inerea codurilor CAEN autorizate, conform certificatului constatator, pentru toate activit??ile care fac obiectul contractului, respectiv furnizarea echipamentelor IT mobile de tip tablete, laptopuri, sistem all in one, camer web conferin??, tabl interactiv?, router wireless. In situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada înregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Loturile: 1 Specificati cifra de afaceri medie anuala Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) va prezenta informa?ii în care este înscris cifra de afaceri anual pentru ultimele trei exerci?ii financiare disponibile, în func?ie de data înfiin??rii sau începerii activit??ii operatorului economic. Cifra de afaceri medie anual pentru ultimile 3 exerci?ii financiare disponibile trebuie s fie de: - minim 594.000 RON pentru LOT 1; În cazul în care participa la procedura de achizitie operatori economici straini, valorile cifrei de afaceri vor fi convertite din euro la cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Na?ional a României pentru anul respectiv. Ofertan?ii care trebuie s efectueze conversia altor monede decât euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Central European?. Loturile: 2 Specificati cifra de afaceri medie anuala Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) va prezenta informa?ii în care este înscris cifra de afaceri anual pentru ultimele trei exerci?ii financiare disponibile, în func?ie de data înfiin??rii sau începerii activit??ii operatorului economic. Cifra de afaceri medie anual pentru ultimile 3 exerci?ii financiare disponibile trebuie s fie de: - minim 764.000 RON pentru LOT
   2.  În cazul în care participa la procedura de achizitie operatori economici straini, valorile cifrei de afaceri vor fi convertite din euro la cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Na?ional a României pentru anul respectiv. Ofertan?ii care trebuie s efectueze conversia altor monede decât euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Central European?. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
In vederea îndeplinirii cerin?ei se va completa DUAE. Operatorii economici vor fi obliga?i s prezinte documentele ce se vor solicita doar la cererea autorit??ii contractante numai de c?tre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Pentru demonstrarea cifrei de afaceri se vor depune declara?ii sau extrase bancare corespunz?toare, extrasul de bilan contabil sau extrase din situa?iile financiare (în cazul în care publicarea situa?iilor financiare este prev?zut de legisla?ia ??rii în care este stabilit operatorul economic). Capacitatea economica ?i/sau financiara a operatorului economic poate fi sus?inut în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Ter?ul/ter?ii sus?in?tori vor completa DUAE cu informa?ii privind nivelul lor de experien??, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunz?tor sus?inerii acordate. Odat cu depunerea DUAE se prezint angajamentul ter?ului sus?in?tor împreun cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de c?tre ter?/ter?ii sus?in?tori, din care rezult modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora. (Formular nr. 2a) Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirm?, faptul c va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activit??i pentru care a acordat sus?inerea, fie prin identificarea resurselor economice si financiare pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodat?, prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja c va/vor r?spunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizi?ie public?. R?spunderea solidar a ter?ului/ter?ilor sus?in?tor/sus?in?tori se va angaja sub condi?ia neîndeplinirii de c?tre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament. Odat cu depunerea DUAE, se prezint angajamentul ter?ului sus?inator (impreun cu documente anexe la angajament, transmise acestora de c?tre ter?/ter?ii sus?in?tori, din care rezult modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora). In vederea îndeplinirii cerin?ei se va completa DUAE. Operatorii economici vor fi obliga?i s prezinte documentele ce se vor solicita doar la cererea autorit??ii contractante numai de c?tre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Pentru demonstrarea cifrei de afaceri se vor depune declara?ii sau extrase bancare corespunz?toare, extrasul de bilan contabil sau extrase din situa?iile financiare (în cazul în care publicarea situa?iilor financiare este prev?zut de legisla?ia ??rii în care este stabilit operatorul economic). Capacitatea economica ?i/sau financiara a operatorului economic poate fi sus?inut în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Ter?ul/ter?ii sus?in?tori vor completa DUAE cu informa?ii privind nivelul lor de experien??, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunz?tor sus?inerii acordate. Odat cu depunerea DUAE se prezint angajamentul ter?ului sus?in?tor împreun cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de c?tre ter?/ter?ii sus?in?tori, din care rezult modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora. (Formular nr. 2a) Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirm?, faptul c va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activit??i pentru care a acordat sus?inerea, fie prin identificarea resurselor economice si financiare pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodat?, prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja c va/vor r?spunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizi?ie public?. R?spunderea solidar a ter?ului/ter?ilor sus?in?tor/sus?in?tori se va angaja sub condi?ia neîndeplinirii de c?tre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament. Odat cu depunerea DUAE, se prezint angajamentul ter?ului sus?inator (impreun cu documente anexe la angajament, transmise acestora de c?tre ter?/ter?ii sus?in?tori, din care rezult modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora).
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Loturile: 2 Proportia de subcontractare Cerin?a nr. 2 Informa?ii privind partea/p?r?ile din contract pe care operatorul economic inten?ioneaz s o/le subcontracteze Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerin?a nr. 1 - Experien?a similar Ofertantul trebuie s fi livrat produse similare în ultimii 3 ani, în cadrul a maxim 3 contracte, a c?ror valoare cumulat s fie cel pu?in egal cu: - 297.000,00 RON f?r TVA, pentru LOT 1, furnizare tablete pentru uz ?colar cu acces la internet; Prin produse similare se intelege: tablete si/sau echipamente/dispozitive electronice de tip laptop, sistem desktop+monitor, sistem all-in-one, camera web, camera web conferinta, proiector, ecran proiectie trepied, ecran proiectie perete, tabla interactiva, router wireless, tableta grafica, fara a se limita la acestea (pentru LOT 1 si LOT 2). Calculul perioadei se va efectua prin raportare inversa la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decal?ri ale termenului limita prevazut în anun?ul de participare publicat ini?ial. Capacitatea tehnic ?i/sau profesional a operatorului economic poate fi sus?inut în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Loturile: 1 Proportia de subcontractare Cerin?a nr. 2 Informa?ii privind partea/p?r?ile din contract pe care operatorul economic inten?ioneaz s o/le subcontracteze Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerin?a nr. 1 - Experien?a similar Ofertantul trebuie s fi livrat produse similare în ultimii 3 ani, în cadrul a maxim 3 contracte, a c?ror valoare cumulat s fie cel pu?in egal cu: - 382.000,00 RON f?r TVA, pentru LOT 2, furnizare echipamente/dispozitive electronice. Prin produse similare se intelege: tablete si/sau echipamente/dispozitive electronice de tip laptop, sistem desktop+monitor, sistem all-in-one, camera web, camera web conferinta, proiector, ecran proiectie trepied, ecran proiectie perete, tabla interactiva, router wireless, tableta grafica, fara a se limita la acestea (pentru LOT 1 si LOT 2). Calculul perioadei se va efectua prin raportare inversa la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decal?ri ale termenului limita prevazut în anun?ul de participare publicat ini?ial. Capacitatea tehnic ?i/sau profesional a operatorului economic poate fi sus?inut în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ofertantul are obliga?ia de a preciza partea/p?r?ile din contract pe care urmeaz s le subcontracteze ?i datele de recunoa?tere ale subcontractan?ilor propu?i, dac ace?tia sunt cunoscu?i la momentul depunerii ofertei. Modalitate prin care poate fi demonstrat îndeplinirea cerin?ei: DUAE completat de ofertant în care va include ?i informa?ii privind partea din contract care urmeaz a fi subcontractat ?i va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr. 3). Acordul de subcontractare trebuie sa prevada ca in cazul în care oferta va fi declarata castigatoare, se va incheia un contract de subcontractare in aceleasi conditii in care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractanta si va detalia fizic si valoric partea / partile subcontractate. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i se bazeaz ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informa?iile referitoare la situa?iile de excludere astfel cum acestea sunt men?ionate la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016 precum ?i cele care prezint relevan? din perspectiva capacit??ilor pe care se bazeaz ofertantul. Dac prin subcontractant nu se îndepline?te o cerin? de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstr?rii neîncadr?rii în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerin?elor de calificare prin subcontractan?i prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractant poate respinge subcontractantul propus dac acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaz printre motivele de excludere ?i solicit candidatului/ ofertantului o singur dat - înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt subcontractant. Se va compl DUAE de c?tre op ec part la proc de atrib cu inf ce descriu niv lor de exp, prin rap la contr exec în trecut, coresp cerin?elor aut contr. Asociatul/ii nominaliz va/vor prez distinct DUAE în care se vor cupr inf solic. La niv DUAE treb prec urm inf: nr ?i data contr inv drept exp simil, tipul/categ de prod livrate, val, benef, data ?i nr doc de recep?ie. Urm doc justif care prob îndepl cerin?ei, vor fi prez la sol aut contr, doar de c?tre of clasat pe loc I în clasam interm întoc la finaliz eval of: - contracte, certif de pred-prim, recomandari, PV de receptie, certif de buna executie, certif constatatoare sau alte doc relevante. Din ac doc treb sa reiasa: benef contr, tipul prod livr, val contr, per in care s-a realiz contr. In sit în care ofa avut calit de subcontr/asoc se vor prez doc relev din care sa reiasa calit de subcontr/asoc, cu indic partii îndepl de acesta si a val af fara TVA. Nota 1: Doc ment vor fi emise sau contrasem de benef (public sau privat) Nota 2: Daca se prez ca exp simil contr care au ca obiect livr mai multor tipuri de echip, at of are oblig de a evid si de a dov in mod clar in doc depuse, care sunt prod simil care indepl sol din fisa de date a achiz Nota 3: Pt contr expr in euro se va fol pt conv rata medie lunara de sch com de catre BCE pe site-ul of pt luna dec a anului in care resp contr a fost sem. In caz dep unei of comune, DUAE va fi compl de catre fiec op ec in parte. Ac de asoc (Formular nr. 1) se va dep odata cu DUAE. Ac de asoc treb sa statueze ca part sunt resp in mod egal, uniti si indiv, sa prec fizic, val si proc gradul de impl al part si sa conf ca part vor ram in ac forma de asoc pe toata dur de realiz a contr. Doc justif vor fi prez, la sol aut contr, doar de catre of (in cazul asoc de catre fiec op ec care face parte din asoc) clasat pe loc I in clasam interm intoc la finaliz eval of. DUAE compl de of în care va incl ?i inf cu priv la exist unei sus de ter? parte, prec ?i celel asp sol prin formatul stand al DUAE. Ter?ul/ii sus vor compl DUAE cu inf pr niv lor de exp, prin rap la contr exec în trecut, coresp sus acordate. Odat cu dep DUAE se prez ang ter?ului sus (model orient Formular nr. 2) împr cu doc anexe la ang, transm ac de c?tre ter?/ii sus?, din care rez modul ef în care se va mat sus acestuia/ora. Prin ang ferm, ter?ul/ii conf, faptul c va/vor sprij of în ved îndepl oblig contr, fie prin prec modului în care va interv concret, pt a duce la îndepl resp act pt care... Ofertantul are obliga?ia de a preciza partea/p?r?ile din contract pe care urmeaz s le subcontracteze ?i datele de recunoa?tere ale subcontractan?ilor propu?i, dac ace?tia sunt cunoscu?i la momentul depunerii ofertei. Modalitate prin care poate fi demonstrat îndeplinirea cerin?ei: DUAE completat de ofertant în care va include ?i informa?ii privind partea din contract care urmeaz a fi subcontractat ?i va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr. 3). Acordul de subcontractare trebuie sa prevada ca in cazul în care oferta va fi declarata castigatoare, se va incheia un contract de subcontractare in aceleasi conditii in care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractanta si va detalia fizic si valoric partea / partile subcontractate. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i se bazeaz ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informa?iile referitoare la situa?iile de excludere astfel cum acestea sunt men?ionate la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016 precum ?i cele care prezint relevan? din perspectiva capacit??ilor pe care se bazeaz ofertantul. Dac prin subcontractant nu se îndepline?te o cerin? de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstr?rii neîncadr?rii în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerin?elor de calificare prin subcontractan?i prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractant poate respinge subcontractantul propus dac acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaz printre motivele de excludere ?i solicit candidatului/ ofertantului o singur dat - înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt subcontractant. Se va compl DUAE de c?tre op ec part la proc de atrib cu inf ce descriu niv lor de exp, prin rap la contr exec în trecut, coresp cerin?elor aut contr. Asociatul/ii nominaliz va/vor prez distinct DUAE în care se vor cupr inf solic. La niv DUAE treb prec urm inf: nr ?i data contr inv drept exp simil, tipul/categ de prod livrate, val, benef, data ?i nr doc de recep?ie. Urm doc justif care prob îndepl cerin?ei, vor fi prez la sol aut contr, doar de c?tre of clasat pe loc I în clasam interm întoc la finaliz eval of: - contracte, certif de pred-prim, recomandari, PV de receptie, certif de buna executie, certif constatatoare sau alte doc relevante. Din ac doc treb sa reiasa: benef contr, tipul prod livr, val contr, per in care s-a realiz contr. In sit în care ofa avut calit de subcontr/asoc se vor prez doc relev din care sa reiasa calit de subcontr/asoc, cu indic partii îndepl de acesta si a val af fara TVA. Nota 1: Doc ment vor fi emise sau contrasem de benef (public sau privat) Nota 2: Daca se prez ca exp simil contr care au ca obiect livr mai multor tipuri de echip, at of are oblig de a evid si de a dov in mod clar in doc depuse, care sunt prod simil care indepl sol din fisa de date a achiz Nota 3: Pt contr expr in euro se va fol pt conv rata medie lunara de sch com de catre BCE pe site-ul of pt luna dec a anului in care resp contr a fost sem. In caz dep unei of comune, DUAE va fi compl de catre fiec op ec in parte. Ac de asoc (Formular nr. 1) se va dep odata cu DUAE. Ac de asoc treb sa statueze ca part sunt resp in mod egal, uniti si indiv, sa prec fizic, val si proc gradul de impl al part si sa conf ca part vor ram in ac forma de asoc pe toata dur de realiz a contr. Doc justif vor fi prez, la sol aut contr, doar de catre of (in cazul asoc de catre fiec op ec care face parte din asoc) clasat pe loc I in clasam interm intoc la finaliz eval of. DUAE compl de of în care va incl ?i inf cu priv la exist unei sus de ter? parte, prec ?i celel asp sol prin formatul stand al DUAE. Ter?ul/ii sus vor compl DUAE cu inf pr niv lor de exp, prin rap la contr exec în trecut, coresp sus acordate. Odat cu dep DUAE se prez ang ter?ului sus (model orient Formular nr. 2) împr cu doc anexe la ang, transm ac de c?tre ter?/ii sus?, din care rez modul ef în care se va mat sus acestuia/ora. Prin ang ferm, ter?ul/ii conf, faptul c va/vor sprij of în ved îndepl oblig contr, fie prin prec modului în care va interv concret, pt a duce la îndepl resp act pt care...
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 14/07/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 14/02/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 14/07/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Pentru LOT 1 ?i LOT 2 Interac?iunea cu ofertan?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desf??ura dup urm?toarele reguli: Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aib un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatur electronic?). Reguli de comunicare ?i transmitere a datelor: solicit?rile de clarific?ri referitorare la prezenta documenta?ie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sec?iunea "Solicitari de clarificare / Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea "Lista clarific?ri, notificari ?i decizii" din cadrul anun?ului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarific?ri privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin.(1) din H.G. nr. 395/2016 ?i vor transmite solicit?rile avand în vedere termenele de r?spuns ale autorit??ii contractante stabilite conform art. 160-161 din Legea nr. 98/2016. Pentru comunic?rile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicit?rile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilit??ilor tehnice disponibile în SEAP (Sec?iunea "Solicitari de clarificare / Intrebari"). În vederea complet?rii DUAE - operatorii economici vor avea in vedere Notificarea ANAP din 02.07.2019 referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achizi?ii European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achizi?ii Publice (SEAP). Operatorii economici vor transmite r?spunsurile la clarificari ?i eventualele documente solicitate pe parcursul evalu?rii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea "Solicitari de clarificare / Intrebari"), în format electronic, semnate cu semnatur electronic?, conform Legii nr. 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare - Formular nr. 10. Comisia de evaluare va analiza DUAE în corela?ie cu cerin?ele stabilite prin fi?a de date a achizi?iei. Comisia de evaluare va analiza ?i verifica fiecare ofert din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic?. Autoritatea contractant informeaz fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce prive?te rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achizi?ie public?, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oric?rei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective. În cazul în care dou sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare, în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant are dreptul s solicite noi propuneri financiare ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat cea cu propunerea financiar cea mai mic?. Comentariile de tipul DA/NU nu reprezinta îndeplinirea cerin?elor solicitate, sub sanc?iunea declar?rii propunerii tehnice ca fiind neconform?! Pentru orice referire la standarde sau la alte referinte de natura tehnic a se în?elege "sau echivalent". Cerin?ele impuse în caietul de sarcini sunt considerate minimale, nerespectarea acestora ducând la respingerea ofertei. www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Eventualele contesta?ii se pot depune la Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor/instan?a competent ?i vor fi solu?ionate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contesta?iei: în conformitate cu Legea nr. 101/2016.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/06/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30195000 - Tableaux 
30213100 - Ordinateurs portables 
30213200 - Ordinateur tablette 
30213300 - Ordinateur de bureau 
30237240 - Caméra web 
32413100 - Routeurs 
38652120 - Vidéoprojecteurs 
38653400 - Écrans de projection