Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/11/2023
Date de péremption : 20/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Berchise?ti:Travaux de construction de canalisations d'alimentation en gaz

2023/S 218-686527  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/11/2023
S218
Roumanie-Berchise?ti: Travaux de construction de canalisations d'alimentation en gaz

2023/S 218-686527

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 196-615047)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BERCHISESTI - DRAGOIESTI - CIPRIAN PORUMBESCU
Numéro national d'identification: 47450940
Adresse postale: Strada: str. Daniil Oniga, nr. 11
Ville: Berchisesti
Code NUTS: RO215 Suceava
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: VIOLETA ZENOVIA ??RAN
Courriel: ADIBDCP23@yahoo.com
Téléphone: +40 330562098
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://adiberchisesti.ro/
Adresse du profil d'acheteur: https://www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Servicii avizare, autorizare, proiectare, verificare si executie lucrari pentru "Construirea retelei inteligente de distributie a gazelor naturale in comunele Berchisesti, Dragoiesti si Ciprian Porumbescu din judetul Suceava"

Numéro de référence: A1/2023

II.1.2)
Code CPV principal
45231221 Travaux de construction de canalisations d'alimentation en gaz

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Servicii avizare, autorizare, proiectare, verificare si executie lucrari pentru "Construirea retelei inteligente de distributie a gazelor naturale in comunele Berchisesti, Dragoiesti si Ciprian Porumbescu din judetul Suceava" Contractul cuprinde Realizarea documenta?iei tehnico-economice in conformitate cu caietul de sarcini, verificat? ?i avizat? de Verificatorii tehnici de calitate, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucr?rilor de racordare la conducta de înalt? presiune FRASIN-SP?T?RE?TI, DN 250, PN 40 bari, a unui modul SRMP cu Q=69160Sm3/or?, conform avizului tehnic de principiu, nr. 21506/15.12.2020, eliberat de SNTGN TRANSGAZ SA, si reteaua inteligent? de distribu?ie gaze naturale în comunele Berchi?e?ti, Dr?goie?ti, Ciprian Porumbescu Num?r zile pân? la care se pot solicita clarific?ri înainte de data limit? de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 15 Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare/ informa?iilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, astfel incat aceste informatii sa fie preluate in anuntul de participare. Valoarea totala estimata: 64.516.764,51 lei fara TVA Din care: PROIECTARE -
   3. 330.000,00 lei fara TVA din care: Cap.
   3. 5.4. Documenta?ii tehnice necesare în vederea ob?inerii avizelor/ acordurilor/autoriza?iilor = 465.000,00 lei fara TVA Cap.
   3. 5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie = 240.000,00 lei fara TVA Cap.
   3. 5.6. Proiect tehnic ?i detalii de execu?ie =
   2. 400.000,00 lei fara TVA Cap.
   3. 8.1. Asisten?? tehnic? din partea proiectantului = 225.000,00 lei fara TVA EXECUTIE - 61.186.764,51 lei fara TVA din care: Cap.
   1. 2 Amenajarea terenului = 45.000,00 lei fara TVA Cap.
   1. 3 Amenajari pentru protectia mediului ?i aducerea terenului la starea ini?ial? = 45.000,00 lei fara TVA Cap.
   2. 1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investirii = 45.000,00 lei fara TVA Cap.
   4. 1.1 Constructii pentru racordul de inalta presiune = 300.000,00 lei fara TVA Cap.
   4. 1.2 SRMp Statie de reglare masurare =
   4. 500.000,00 lei fara TVA Cap
   4. 1.3 Constructii pentru reteaua de distributie gaze naturale = 42.722.513,30 lei fara TVA Cap.
   4. 1.4 Bransamente gaze naturale =
   8. 302.500,00 lei fara TVA Cap.
   4. 1.5 Post de reglare si masura ( contori inteligenti masurare gaze naturale, firida si regulator) =
   3. 195.694,00 lei fara TVA Cap.
   4. 1.6 Instalatii interioare de utilizare gaze naturale pentru institutiile publice = 300.000,00 lei fara TVA Cap.
   4. 1.7 Subtraversari DJ, DN, CFR si alete tipuri de drumuri = 450.000,00 lei fara TVA Cap.
   4. 1.8 Subtraversari apa, canale de irigatii etc. = 675.000,00 lei fara TVA Cap.
   5. 1.1. Lucr?ri de construc?ii ?i instala?ii aferente organiz?rii de ?antier = 210.000,000 lei fara TVA Cap.
   5. 1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului = 60.000,00 lei fara TVA Cap.
   6. 2. Probe tehnologice si teste = 336.057,21 lei fara TVA

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/11/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 196-615047

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 13/11/2023

Lire:

Date: 20/11/2023

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 13/11/2023

Lire:

Date: 20/11/2023

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 13/03/2024

Lire:

Date: 20/03/2024

VII.2)
Autres informations complémentaires: Servicii avizare, autorizare, proiectare, verificare si executie lucrari pentru "Construirea retelei inteligente de distributie a gazelor naturale in comunele Berchisesti, Dragoiesti si Ciprian Porumbescu din judetul Suceava" 20/11/2023 13/11/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45231221 - Travaux de construction de canalisations d'alimentation en gaz 
45231223 - Ouvrages annexes pour la distribution de gaz 
45333200 - Travaux d'installation de compteurs à gaz 
71322200 - Services de conception de pipelines 
71356200 - Services d'assistance technique