Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : Biscuits sucrés : Acord-cadru furnizare produse - biscui'?i usca'?i, în cadrul '?'Programului pentru '?coli al României în perioada 2023-2029'?' pentru cele 5 (loturi) zone de distribu'?ie la nivelul jude'?ului Timi'?

2024/S 2024-089540  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
89540-2024 - Résultats
Roumanie – Biscuits sucrés – Acord-cadru furnizare produse - biscui?i usca?i, în cadrul ”Programului pentru ?coli al României în perioada 2023-2029” pentru cele 5 (loturi) zone de distribu?ie la nivelul jude?ului Timi?
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: JUDETUL TIMIS
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Acord-cadru furnizare produse - biscui?i usca?i, în cadrul ”Programului pentru ?coli al României în perioada 2023-2029” pentru cele 5 (loturi) zone de distribu?ie la nivelul jude?ului Timi?
Description: Acordarea gratuita pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate si pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si particular, precum si pentru prescolarii si elevii inclusi în învatamântul special din Judetul Timis de produse biscui?i usca?i-5 por?ii pe saptamâna în limita unei valori zilnice/prescolar/elev de 0,65 lei TVA inclus, pentru portia de produse de panificatie (Conform HG 652/03.08.2023). Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie al produselor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora. Pre?ul unitar fara TVA, aferent limitei valorice maxime pentru por?ia de biscuit uscati, este de: 0,59 lei. Pentru fecare lot/zona se va încheia un acord cadru, pe o durata de 4 ani ?colari (2023-2024; 2024-2025; 2025-2026; 2026-2027), în baza caruia se vor atribui contracte subsecvente pentru fiecare an ?colar dupa aprobarea bugetului pentru fiecare jude? prin hotarâre de guvern. Pot fi depuse oferte pentru toate loturile. Numarul maxim de loturi care poate fi atribuit unui singur ofertant este
   5.  Numarul maxim de operatori economici cu care se va încheia un acord cadru este 3, iar în situa?ia în care exista 1 sau 2 ofertan?i, acordul cadru se poate încheia cu acesta/ace?tia. Atribuirea contractelor subsecvente se va face cu reluarea competitiei, prin transmiterea unei invitatii la reofertare , catre promitentii-furnizori semnatari ai acordului-cadru. Lotul I- Zona I -Timi?oara Lotul II- Zona II-Lugoj-Margina Lotul III- Zona III -Voiteg-Deta Lotul IV- Zona IV-Buzia? -Pi?chia Lotul V- Zona V-Jimbolia -Sânnicolau Mare Estimarile cantita?ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe întreaga perioada a acordului-cadru ?i a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru se regasesc în anexele la caietele de sarcini. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire,cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta; numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 22. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in termen de 12 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, în masura în care solicitarile au fost adresate în termenul prevazut la punctul I.3).
Identifiant de la procédure: d78d69fb-8916-468b-8b0d-7b6e4d958038
Identifiant interne: 4358029_2023_PAAPD1434720
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15821200 Biscuits sucrés
2.1.3.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 30 562 000,00 RON
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Lotul I- Zona I -Timi?oara
Description: Acord-cadru furnizare produse - biscui?i usca?i pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate si pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si particular, precum si pentru prescolarii si elevii inclusi în învatamântul special din Zona I – Timi?oara, pe o durata de 4 ani, în perioada de ?colarizare 2023-2027- pret unitar 0,59 lei/ unitate de produs fara TVA, numar minim estimat de beneficiari – 24750, numar maxim estimat de beneficiari – 31.500, numar estimat de zile de scoala pe fiecare an scolar – 185, numar estimat de zile de ?coala pentru 4 ani scolari-740. Estimari ale cantita?ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord -cadru ; Cantita?i minime :18.315.000 unita?i Cantita?i maxime :23.310.000 unita?i Acord cadru : valoarea minima: 10.805.850,00 lei fara TVA ; Valoarea maxima: 13.752.900,00 lei fara TVA . Estimari ale cantita?ilor minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru; Cantita?i minime :4.578.750 unita?i Cantita?i maxime:
   5. 827.500 unita?i Valoarea celui mai mare contract subsecvent :
   3. 438.225 lei fara TVA
Identifiant interne: 4358029_2023_PAAPD1434720
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15821200 Biscuits sucrés
Nomenclature supplémentaire (cpv): 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: JUDETUL TIMIS
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Potrivit art. 7 alin. 1) din HG nr. 652/2023 ”Resursele financiare necesare Programului pentru scoli al României ce va fi implementat la nivel national în perioada 2023-2029 se asigura de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, repartizate pe judete si municipiul Bucuresti prin anexa la legile bugetare anuale. Produsele de panifica?ie sunt finan?ate din fonduri na?ionale.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Calitate
Description: - Pentru realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta (regiunea de dezvoltare Vest - Jude?e constitutive: Arad, Cara?-Severin, Hunedoara, Timi?) se acorda 30 de puncte; - Pentru realizarea unei etape de productie în regiuni de dezvoltare în imediata vecinatate cu regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta se acorda 15 puncte, respectiv: - Regiunea Nord-Vest constituita din jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Satu Mare, Salaj ?i Maramure?. - Regiunea Sud-Vest Oltenia constituita din jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. - Regiunea Centru constituita din jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure?, Sibiu. - Pentru realizarea unei etape de productie pe teritoriul României, în afara celor definite anterior, se acorda 10 puncte; - Pentru realizarea unei etape de productie în spatiul intracomunitar se acorda 5 puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Calitate
Description: - Fara niciun intermediar unde sunt inclusi producatori, procesatori, asociatii de producatori, respectiv organizatii de producatori, grupuri de producatori, cooperative se acorda 30 de puncte; - Atunci când exista un intermediar se acorda 20 puncte; - Pentru doi sau mai multi intermediari se acorda 10 puncte. Nota: Operatorul economic care asigura pentru ofertant serviciile de transport al produselor, accesorii furnizarii, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem in prezenta unei singure oferte ?i a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractanta achizitoare, transportatorul în cauza facturând catre ofertant doar serviciile de transport. Totodata, men?ionam, pentru buna în?elegere a modalita?ii de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici, faptul ca nu se urmare?te punctarea cantita?ii de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existen?a sau nu a unui intermediar în lan?ul de aprovizionare. Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta câstigatoare se întocmeste în ordinea descrescatoare a punctajului total (P_total) obtinut prin însumarea punctajelor aferente factorului pret si a celor privind calitatea, potrivit formulei: P_total= (P_fin)+(P_teh) = (P_fin_a)+P_fin_b)) + (P_EPRDxpondere EPRD+P_LAxpondere LA) P_total = (P_fin)+ (P_teh), unde: P_fin = punctaj financiar P_teh = punctaj calitate, calculat astfel: P_teh = (PEPRD x pondere EPRD) + (P_LA x pondere LA), unde: P_EPRD = punctajul alocat pentru factorul de evaluare 1 P_LA = punctajul alocat pentru factorul de evaluare 2 Mentionam ca P_fin reprezinta punctajul pentru factorul de evaluare pretul ofertei si se acorda astfel: a) Pentru oferta cu pretul cel mai scazut dintre preturile ofertate se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor - 40 puncte. b) Pentru alt pret decât cel prevazut la punctul a) punctajul se acorda astfel: P_fin (oferta în evaluare) = pret minim oferta admisibila /pret oferta în evaluare x 40 puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL TIMIS
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: JUDETUL TIMIS
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Lotul II- Zona II -Lugoj - Margina
Description: Furnizare produse - biscui?i usca?i pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate si pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si particular, precum si pentru prescolarii si elevii inclusi în învatamântul special din Zona II – Lugoj-Margina, pe o durata de 4 ani, în perioada de ?colarizare 2023-2027- pret unitar 0,59 lei/ unitate de produs fara TVA, numar minim estimat de beneficiari –
   7. 150, numar maxim estimat de beneficiari –
   9. 100, numar estimat de zile de scoala pe fiecare an scolar – 185, numar estimat de zile de ?coala pentru 4 ani scolari-740. Estimari ale cantita?ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord -cadru ; Cantita?i minime :5.291.000 unita?i; Cantita?i maxime :6.734.000 unita?i; Acord cadru : valoarea minima:
   3. 121.690 lei fara TVA; Valoarea maxima :
   3. 973.060 lei fara TVA Estimari ale cantita?ilor minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru; Cantita?i minime:
   1. 322.750 unita?i; Cantita?i maxime:1.683.500 unita?i; Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 993.265,00 lei fara TVA .
Identifiant interne: 4358029_2023_PAAPD1434720
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15821200 Biscuits sucrés
Nomenclature supplémentaire (cpv): 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: JUDETUL TIMIS
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Potrivit art. 7 alin. 1) din HG nr. 652/2023 ”Resursele financiare necesare Programului pentru scoli al României ce va fi implementat la nivel national în perioada 2023-2029 se asigura de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, repartizate pe judete si municipiul Bucuresti prin anexa la legile bugetare anuale. Produsele de panifica?ie sunt finan?ate din fonduri na?ionale.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Calitate
Description: - Pentru realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta (regiunea de dezvoltare Vest - Jude?e constitutive: Arad, Cara?-Severin, Hunedoara, Timi?) se acorda 30 de puncte; - Pentru realizarea unei etape de productie în regiuni de dezvoltare în imediata vecinatate cu regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta se acorda 15 puncte, respectiv: - Regiunea Nord-Vest constituita din jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Satu Mare, Salaj ?i Maramure?. - Regiunea Sud-Vest Oltenia constituita din jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. - Regiunea Centru constituita din jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure?, Sibiu. - Pentru realizarea unei etape de productie pe teritoriul României, în afara celor definite anterior, se acorda 10 puncte; - Pentru realizarea unei etape de productie în spatiul intracomunitar se acorda 5 puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Calitate
Description: - Fara niciun intermediar unde sunt inclusi producatori, procesatori, asociatii de producatori, respectiv organizatii de producatori, grupuri de producatori, cooperative se acorda 30 de puncte; - Atunci când exista un intermediar se acorda 20 puncte; - Pentru doi sau mai multi intermediari se acorda 10 puncte. Nota: Operatorul economic care asigura pentru ofertant serviciile de transport al produselor, accesorii furnizarii, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem in prezenta unei singure oferte ?i a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractanta achizitoare, transportatorul în cauza facturând catre ofertant doar serviciile de transport. Totodata, men?ionam, pentru buna în?elegere a modalita?ii de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici, faptul ca nu se urmare?te punctarea cantita?ii de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existen?a sau nu a unui intermediar în lan?ul de aprovizionare. Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta câstigatoare se întocmeste în ordinea descrescatoare a punctajului total (P_total) obtinut prin însumarea punctajelor aferente factorului pret si a celor privind calitatea, potrivit formulei: P_total= (P_fin)+(P_teh) = (P_fin_a)+P_fin_b)) + (P_EPRDxpondere EPRD+P_LAxpondere LA) P_total = (P_fin)+ (P_teh), unde: P_fin = punctaj financiar P_teh = punctaj calitate, calculat astfel: P_teh = (PEPRD x pondere EPRD) + (P_LA x pondere LA), unde: P_EPRD = punctajul alocat pentru factorul de evaluare 1 P_LA = punctajul alocat pentru factorul de evaluare 2 Mentionam ca P_fin reprezinta punctajul pentru factorul de evaluare pretul ofertei si se acorda astfel: a) Pentru oferta cu pretul cel mai scazut dintre preturile ofertate se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor - 40 puncte. b) Pentru alt pret decât cel prevazut la punctul a) punctajul se acorda astfel: P_fin (oferta în evaluare) = pret minim oferta admisibila /pret oferta în evaluare x 40 puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL TIMIS
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: JUDETUL TIMIS
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Lotul III- Zona III -Voiteg-Deta
Description: Furnizare produse - biscui?i usca?i pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate si pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si particular, precum si pentru prescolarii si elevii inclusi în învatamântul special din Zona III – Voiteg-Deta, pe o durata de 4 ani, în perioada de ?colarizare 2023-2027- pret unitar 0,59 lei/ unitate de produs fara TVA, numar minim estimat de beneficiari –7150 , numar maxim estimat de beneficiari – 9100, numar estimat de zile de scoala pe fiecare an scolar – 185, numar estimat de zile de ?coala pentru 4 ani scolari-740. Estimari ale cantita?ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord -cadru ; Cantita?i minime:
   5. 291.000 unita?i Cantita?i maxime:
   6. 734.000 unita?i Acord cadru : valoarea minima:
   3. 121.690 lei fara TVA; Valoarea maxima:
   3. 973.060,00 lei fara TVA Estimari ale cantita?ilor minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru; Cantita?i minime:
   1. 322.750 unita?i Cantita?i maxime:
   1. 683.500 unita?i Valoarea celui mai mare contract subsecvent : 993.265,00 lei fara TVA.
Identifiant interne: 4358029_2023_PAAPD1434720
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15821200 Biscuits sucrés
Nomenclature supplémentaire (cpv): 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: JUDETUL TIMIS
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Potrivit art. 7 alin. 1) din HG nr. 652/2023 ”Resursele financiare necesare Programului pentru scoli al României ce va fi implementat la nivel national în perioada 2023-2029 se asigura de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, repartizate pe judete si municipiul Bucuresti prin anexa la legile bugetare anuale. Produsele de panifica?ie sunt finan?ate din fonduri na?ionale.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Calitate
Description: - Pentru realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta (regiunea de dezvoltare Vest - Jude?e constitutive: Arad, Cara?-Severin, Hunedoara, Timi?) se acorda 30 de puncte; - Pentru realizarea unei etape de productie în regiuni de dezvoltare în imediata vecinatate cu regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta se acorda 15 puncte, respectiv: - Regiunea Nord-Vest constituita din jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Satu Mare, Salaj ?i Maramure?. - Regiunea Sud-Vest Oltenia constituita din jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. - Regiunea Centru constituita din jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure?, Sibiu. - Pentru realizarea unei etape de productie pe teritoriul României, în afara celor definite anterior, se acorda 10 puncte; - Pentru realizarea unei etape de productie în spatiul intracomunitar se acorda 5 puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Calitate
Description: - Fara niciun intermediar unde sunt inclusi producatori, procesatori, asociatii de producatori, respectiv organizatii de producatori, grupuri de producatori, cooperative se acorda 30 de puncte; - Atunci când exista un intermediar se acorda 20 puncte; - Pentru doi sau mai multi intermediari se acorda 10 puncte. Nota: Operatorul economic care asigura pentru ofertant serviciile de transport al produselor, accesorii furnizarii, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem in prezenta unei singure oferte ?i a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractanta achizitoare, transportatorul în cauza facturând catre ofertant doar serviciile de transport. Totodata, men?ionam, pentru buna în?elegere a modalita?ii de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici, faptul ca nu se urmare?te punctarea cantita?ii de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existen?a sau nu a unui intermediar în lan?ul de aprovizionare. Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta câstigatoare se întocmeste în ordinea descrescatoare a punctajului total (P_total) obtinut prin însumarea punctajelor aferente factorului pret si a celor privind calitatea, potrivit formulei: P_total= (P_fin)+(P_teh) = (P_fin_a)+P_fin_b)) + (P_EPRDxpondere EPRD+P_LAxpondere LA) P_total = (P_fin)+ (P_teh), unde: P_fin = punctaj financiar P_teh = punctaj calitate, calculat astfel: P_teh = (PEPRD x pondere EPRD) + (P_LA x pondere LA), unde: P_EPRD = punctajul alocat pentru factorul de evaluare 1 P_LA = punctajul alocat pentru factorul de evaluare 2 Mentionam ca P_fin reprezinta punctajul pentru factorul de evaluare pretul ofertei si se acorda astfel: a) Pentru oferta cu pretul cel mai scazut dintre preturile ofertate se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor - 40 puncte. b) Pentru alt pret decât cel prevazut la punctul a) punctajul se acorda astfel: P_fin (oferta în evaluare) = pret minim oferta admisibila /pret oferta în evaluare x 40 puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL TIMIS
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: JUDETUL TIMIS
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Lotul IV- Zona IV -Buzia? -Pi?chia
Description: Furnizare produse - biscui?i usca?i pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate si pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si particular, precum si pentru prescolarii si elevii inclusi în învatamântul special din Zona IV – Buzia? -Pi?chia, pe o durata de 4 ani, în perioada de ?colarizare 2023-2027- pret unitar 0,59 lei/ unitate de produs fara TVA, numar minim estimat de beneficiari –
   7. 150, numar maxim estimat de beneficiari –
   9. 100, numar estimat de zile de scoala pe fiecare an scolar – 185, numar estimat de zile de ?coala pentru 4 ani scolari-740. Estimari ale cantita?ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord -cadru ; Cantita?i minime:
   5. 291.000 unita?i Cantita?i maxime:
   6. 734.000 unita?i Acord cadru : valoarea minima
   3. 121.690 lei fara TVA; Valoarea maxima
   3. 973.060 lei fara TVA Estimari ale cantita?ilor minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru; Cantita?i minime:
   1. 322.750 unita?i Cantita?i maxime:
   1. 683.500 unita?i Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 993.265,00 lei fara TVA
Identifiant interne: 4358029_2023_PAAPD1434720
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15821200 Biscuits sucrés
Nomenclature supplémentaire (cpv): 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: JUDETUL TIMIS
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Potrivit art. 7 alin. 1) din HG nr. 652/2023 ”Resursele financiare necesare Programului pentru scoli al României ce va fi implementat la nivel national în perioada 2023-2029 se asigura de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, repartizate pe judete si municipiul Bucuresti prin anexa la legile bugetare anuale. Produsele de panifica?ie sunt finan?ate din fonduri na?ionale.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Calitate
Description: - Pentru realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta (regiunea de dezvoltare Vest - Jude?e constitutive: Arad, Cara?-Severin, Hunedoara, Timi?) se acorda 30 de puncte; - Pentru realizarea unei etape de productie în regiuni de dezvoltare în imediata vecinatate cu regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta se acorda 15 puncte, respectiv: - Regiunea Nord-Vest constituita din jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Satu Mare, Salaj ?i Maramure?. - Regiunea Sud-Vest Oltenia constituita din jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. - Regiunea Centru constituita din jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure?, Sibiu. - Pentru realizarea unei etape de productie pe teritoriul României, în afara celor definite anterior, se acorda 10 puncte; - Pentru realizarea unei etape de productie în spatiul intracomunitar se acorda 5 puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Calitate
Description: - Fara niciun intermediar unde sunt inclusi producatori, procesatori, asociatii de producatori, respectiv organizatii de producatori, grupuri de producatori, cooperative se acorda 30 de puncte; - Atunci când exista un intermediar se acorda 20 puncte; - Pentru doi sau mai multi intermediari se acorda 10 puncte. Nota: Operatorul economic care asigura pentru ofertant serviciile de transport al produselor, accesorii furnizarii, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem in prezenta unei singure oferte ?i a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractanta achizitoare, transportatorul în cauza facturând catre ofertant doar serviciile de transport. Totodata, men?ionam, pentru buna în?elegere a modalita?ii de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici, faptul ca nu se urmare?te punctarea cantita?ii de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existen?a sau nu a unui intermediar în lan?ul de aprovizionare. Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta câstigatoare se întocmeste în ordinea descrescatoare a punctajului total (P_total) obtinut prin însumarea punctajelor aferente factorului pret si a celor privind calitatea, potrivit formulei: P_total= (P_fin)+(P_teh) = (P_fin_a)+P_fin_b)) + (P_EPRDxpondere EPRD+P_LAxpondere LA) P_total = (P_fin)+ (P_teh), unde: P_fin = punctaj financiar P_teh = punctaj calitate, calculat astfel: P_teh = (PEPRD x pondere EPRD) + (P_LA x pondere LA), unde: P_EPRD = punctajul alocat pentru factorul de evaluare 1 P_LA = punctajul alocat pentru factorul de evaluare 2 Mentionam ca P_fin reprezinta punctajul pentru factorul de evaluare pretul ofertei si se acorda astfel: a) Pentru oferta cu pretul cel mai scazut dintre preturile ofertate se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor - 40 puncte. b) Pentru alt pret decât cel prevazut la punctul a) punctajul se acorda astfel: P_fin (oferta în evaluare) = pret minim oferta admisibila /pret oferta în evaluare x 40 puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL TIMIS
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: JUDETUL TIMIS
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Lotul V- Zona V -Jimbolia -Sânnicolau Mare
Description: Furnizare produse - biscui?i usca?i pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/ acreditate si particulare acreditate si pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si particular, precum si pentru prescolarii si elevii inclusi în învatamântul special din Zona V-Jimbolia -Sânnicolau Mare, pe o durata de 4 ani, în perioada de ?colarizare 2023-2027- pret unitar 0,59 lei/ unitate de produs fara TVA, numar minim estimat de beneficiari – 8800, numar maxim estimat de beneficiari – 11200, numar estimat de zile de scoala pe fiecare an scolar – 185, numar estimat de zile de ?coala pentru 4 ani scolari-740. Estimari ale cantita?ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord -cadru ; Cantita?i minime:
   6. 512.000 unita?i Cantita?i maxime:
   8. 288.000 unita?i Acord cadru : valoarea minima :3.842.080 lei fara TVA; Valoarea maxima :4.889.920 lei fara TVA Estimari ale cantita?ilor minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru; Cantita?i minime:
   1. 628.000 unita?i Cantita?i maxime:
   2. 072.000 unita?i Valoarea celui mai mare contract subsecvent:
   1. 222.480,00 lei fara TVA
Identifiant interne: 4358029_2023_PAAPD1434720
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15821200 Biscuits sucrés
Nomenclature supplémentaire (cpv): 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: JUDETUL TIMIS
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Potrivit art. 7 alin. 1) din HG nr. 652/2023 ”Resursele financiare necesare Programului pentru scoli al României ce va fi implementat la nivel national în perioada 2023-2029 se asigura de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, repartizate pe judete si municipiul Bucuresti prin anexa la legile bugetare anuale. Produsele de panifica?ie sunt finan?ate din fonduri na?ionale.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Calitate
Description: - Pentru realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta (regiunea de dezvoltare Vest - Jude?e constitutive: Arad, Cara?-Severin, Hunedoara, Timi?) se acorda 30 de puncte; - Pentru realizarea unei etape de productie în regiuni de dezvoltare în imediata vecinatate cu regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta se acorda 15 puncte, respectiv: - Regiunea Nord-Vest constituita din jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Satu Mare, Salaj ?i Maramure?. - Regiunea Sud-Vest Oltenia constituita din jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. - Regiunea Centru constituita din jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure?, Sibiu. - Pentru realizarea unei etape de productie pe teritoriul României, în afara celor definite anterior, se acorda 10 puncte; - Pentru realizarea unei etape de productie în spatiul intracomunitar se acorda 5 puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Calitate
Description: - Fara niciun intermediar unde sunt inclusi producatori, procesatori, asociatii de producatori, respectiv organizatii de producatori, grupuri de producatori, cooperative se acorda 30 de puncte; - Atunci când exista un intermediar se acorda 20 puncte; - Pentru doi sau mai multi intermediari se acorda 10 puncte. Nota: Operatorul economic care asigura pentru ofertant serviciile de transport al produselor, accesorii furnizarii, nu va fi considerat intermediar, deoarece suntem in prezenta unei singure oferte ?i a unui singur transfer al dreptului de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractanta achizitoare, transportatorul în cauza facturând catre ofertant doar serviciile de transport. Totodata, men?ionam, pentru buna în?elegere a modalita?ii de acordare a punctajului aferent factorilor tehnici, faptul ca nu se urmare?te punctarea cantita?ii de produse aduse de producator, respectiv de intermediar, ci doar existen?a sau nu a unui intermediar în lan?ul de aprovizionare. Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta câstigatoare se întocmeste în ordinea descrescatoare a punctajului total (P_total) obtinut prin însumarea punctajelor aferente factorului pret si a celor privind calitatea, potrivit formulei: P_total= (P_fin)+(P_teh) = (P_fin_a)+P_fin_b)) + (P_EPRDxpondere EPRD+P_LAxpondere LA) P_total = (P_fin)+ (P_teh), unde: P_fin = punctaj financiar P_teh = punctaj calitate, calculat astfel: P_teh = (PEPRD x pondere EPRD) + (P_LA x pondere LA), unde: P_EPRD = punctajul alocat pentru factorul de evaluare 1 P_LA = punctajul alocat pentru factorul de evaluare 2 Mentionam ca P_fin reprezinta punctajul pentru factorul de evaluare pretul ofertei si se acorda astfel: a) Pentru oferta cu pretul cel mai scazut dintre preturile ofertate se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor - 40 puncte. b) Pentru alt pret decât cel prevazut la punctul a) punctajul se acorda astfel: P_fin (oferta în evaluare) = pret minim oferta admisibila /pret oferta în evaluare x 40 puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL TIMIS
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: JUDETUL TIMIS

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 3 973 060,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 3 973 060,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BISCOTTO SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120028/LOT-0004/CIF: RO 29070357
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 3 973 060,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 10/2110
Date de conclusion du marché: 25/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: BISCOTTO SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120028/LOT-0004/CIF: RO 29070357
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 510 055,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 29/3404
Date de conclusion du marché: 07/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse3 973 060,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée3 973 060,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 3 973 060,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 3 973 060,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BISCOTTO SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120028/LOT-0002/CIF: RO 29070357
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 3 973 060,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 8/2108
Date de conclusion du marché: 25/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: BISCOTTO SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120028/LOT-0002/CIF: RO 29070357
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 510 055,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27/3402
Date de conclusion du marché: 07/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse3 973 060,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée3 973 060,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 4 889 920,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 4 889 920,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BISCOTTO SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120028/LOT-0005/CIF: RO 29070357
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 4 889 920,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 11/2111
Date de conclusion du marché: 25/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: BISCOTTO SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120028/LOT-0005/CIF: RO 29070357
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 627 760,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 30/3405
Date de conclusion du marché: 07/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse4 889 920,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée4 889 920,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 13 752 900,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 13 752 900,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BISCOTTO SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120028/LOT-0001/CIF: RO 29070357
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 1 765 575,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 26/3401
Date de conclusion du marché: 07/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: BISCOTTO SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120028/LOT-0001/CIF: RO 29070357
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 13 752 900,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7/2107
Date de conclusion du marché: 25/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse1 765 575,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée1 765 575,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 3 973 060,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 3 973 060,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BISCOTTO SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120028/LOT-0003/CIF: RO 29070357
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 510 055,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 28/3403
Date de conclusion du marché: 07/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: BISCOTTO SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120028/LOT-0003/CIF: RO 29070357
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 3 973 060,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 9/2109
Date de conclusion du marché: 25/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse510 055,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée510 055,00 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: JUDETUL TIMIS
Numéro d’enregistrement: 4358029
Adresse postale: Strada: Revolutiei 1989, nr. 17  
Ville: Timisoara
Code postal: 300034
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Point de contact: Georgeta Prisecaru
Adresse électronique: s.achizitii.publice@cjtimis.ro
Téléphone: +40 256406362
Télécopieur: +40 256406301
Adresse internet: https://www.cjtimis.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: JUDETUL TIMIS
Numéro d’enregistrement: 4358029
Adresse postale: bl.Revolutiei din 1989, nr.17 P06  
Ville: Timisoara
Code postal: 300034
Pays: Roumanie
Adresse électronique: s.achizitii.publice@cjtimis.ro
Téléphone: +40256406300
Télécopieur: +40256406301
Adresse internet: https://www.cjtimis.ro/
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: BISCOTTO SRL
Numéro d’enregistrement: RO 29070357
Adresse postale: Strada Eduard Benes, Nr. 19  
Ville: Timisoara
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office.biscotto@yahoo.com
Téléphone: +40 731616081
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0004 LOT-0002 LOT-0005 LOT-0001 LOT-0003
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 29a81ff3-c478-4e0c-a35d-6d25f77071b5 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 08/02/2024 18:19:41 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 08/02/2024 17:15:25 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 89540-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
15821200 - Biscuits sucrés